Pravidlá + Rozpis: žiaci

13.02.2015 11:43

 

26. ročníka halového turnaja ObFZ v roku 2015.

 

Usporiadateľ:           Oblastný futbalový zväz Prešov

Termín:                     23.2.2015 - pondelok

Miesto:                                   ZŠ Sibírska, Prešov   

Začiatok:                   o 9.00 hod.

Účastníci:                   žiaci skupina A :         -  1. ĽUBOTICE

-  2. RUSKÁ N.VES

-  3. UZOVSKÝ ŠALGOV

-  4. HERMANOVCE

-  5. JAKUBOVANY

-  6. DEMJATA

-  7. DULOVÁ VES

 

Hospodárske náležitosti: Družstvá štartujú na náklady svojich klubov.

 

Pravidlá:       

I. Hracia plocha je plocha pre hádzanú. Musí byť riadne vyznačená. Pokutové územie je šesťmetrové. Pokutová značka je 7 metrov od brány.

II. Používa sa lopta určená na majstrovské stretnutia.

III. Počet hráčov v hre je 5 (brankár a 4 hráči v poli) pre kategórie muži, dorast a žiaci. V kategórii mladších žiakov je počet hráčov 6 (5 + 1). Minimálny počet hráčov sú traja hráči v poli (pri vylúčeniach). Maximálny počet hráčov družstva je 18. Striedanie sa vykonáva aj v neprerušenej hre, ale iba v priestore striedačiek na vlastnej polovici! Porušenie sa trestá ŽK (dvojminútovým trestom).

 IV. Družstvá nastupujú v jednotných dresoch, brankár musí byť farebne odlíšený od hráčov družstiev a rozhodcov. FK Doporučujeme, aby všetci hráči mali chrániče holení a dve sady dresov (prípadne rozlišovačky). Halová obuv nie s čiernou podrážkou, ktorá zanecháva smuhy na palubovke. Každé družstvo si donesie aj vlastnú lekárničku.

V. Stretnutia halového turnaja rozhodujú delegovaný rozhodcovia ObFZ. Prešov, delegáciu ktorých zabezpečí KR.

VI. Asistent rozhodcu sa určuje iba v prípade potreby.

VII. Hrací čas je určený v propozíciách turnaja. V skupinách pri 6 družstvách – 1 x 25 min., pri 7 družstvách 1 x 18 min. Hrá sa v kuse bez striedania strán. Jednu dvojicu strieda hneď ďalšia.

VIII. Pred každým stretnutím nastupujú na hraciu plochu s rozhodcom iba základné „päťky“. Začína sa zo stredu ihriska zo stredovej značky (tiež po obdržaní gólu).

IX. Uplatňuje sa v zmysle Pravidiel futbalu. Ak sa lopta dotkne stropu haly, rozhodca preruší hru a nadviaže na ňu nepriamym voľným kopom. Ak poruší pravidlo brániace družstvo, nepriamy voľný kop sa vykoná zo stredovej značky. Ak poruší pravidlo útočiace družstvo, nepriamy voľný kop sa vykoná z miesta pod stropom. V prípade ak lopta opustí HP, vykonáva sa NVK.

X. Gól je dosiahnutý, keď lopta prejde celým objemom za bránkovú čiaru medzi bránkovými žrďami a pod brvnom brány. Rozhodca uzná gól, ak sa lopta dostane do súperovej brány aj priamo z výkopu (zo stredovej značky). Gól nemožno dosiahnuť priamo z autového kopu.

XI. Pravidlo XI. Hráč mimo hry neplatí.

Pravidlo XII. Ak poruší hráč pravidlá , za ktoré by mal byť napomenutý, alebo sa správa nešportovo, je napomenutý ŽK  a zároveň je vylúčený z hry na 2 minúty. V prípade napomenutia brankára ŽK tento môže pokračovať v hre ale počet hráčov v poli sa zníži o jedného na 2 minúty. Hráč, ktorý sa dopustí priestupku za ktorý sa udeľuje ČK, alebo hrubého nešportového správania obdrží ČK a je vylúčený z hry. Dostáva trest 2 min + do konca stretnutia  a stop na ďalšie stretnutie. Družstvo môže hráča potrestaného ČK po uplynutí 2 minút nahradiť iným hráčom. V prípade udelenia ČK brankárovi, môže ho nahradiť v bránke náhradný brankár, prípadne hráč z poľa a ale počet hráčov v poli sa zníži o jedného na 2 minúty. Tresty za ŽK a ČK si hráči musia vykonať na určenom mieste. V prípade, že počas toho čo je napomenutý hráč družstva (ŽK, ČK) je napomínaný iný hráč toho istého družstva tak družstvo môže do počtu 4 hráčov v poli doplniť až po uplynutí posledného trestu. Družstvo síce nemôže doplniť hráčov, no hráč ktorému skončil trest už bude môcť byť striedajúcim hráčom za niektorého spoluhráča na hracej ploche. (Dôvod: V prípade, že hráč ktorému skončil trest a vrátil by sa späť do hry, tak by družstvo doplnil do štyroch hráčov a tým by druhé družstvo stratilo výhodu v hre pre trest hráča nakoľko minimálny počet hráčov v poli je 3 viď Pravidlo III.). V prípade, že sa priestupku na ŽK alebo ČK (2 min) dopustí hráč na lavičke, tento hráč nemôže byť striedaný počas trestu no zároveň družstvo hrá o jedného hráča v poli menej. Hráč ktorý opustil z dôvodu trestu hráča na lavičke HP môže byť striedaný počas trvania trestu hráča na lavičke.

XIV. Vykonanie voľného kopu sa musí uskutočniť do 5 sekúnd. Pri porušení časového limitu získava loptu súper a kope nepriamy voľný kop z miesta odkiaľ sa mal vykonať pôvodne nariadený kop. Hráči súperovho družstva musia byť od lopty vzdialení minimálne 5 metrov. Porušenie vzdialenosti sa trestá dvojminútovým trestom (ŽK).

XV. Pri porušení pravidla XII. časť A (t.j. priestupky , za ktoré rozhodca nariaďuje priamy voľný kop) hráčom brániaceho družstva v pokutovom území sa nariaďuje pokutový kop v prospech  útočiaceho družstva. Pokutový kop sa kope zo vzdialenosti 7 metrov od brány.

XVI. Vhadzovanie lopty sa vykonáva tak, že sa kope z miesta, kde lopta opustila hraciu plochu. Hráč súperovho družstva je od lopty minimálne 5 metrov.

XVII. Kop z bránkového územia môže vykonávať brankár i každý jeho spoluhráč, lopta musí byť v kľude a ostatní hráči musia byť mimo bránkového územia. Hráč aj brankár môžu vykonávať tento kop len na vlastnú polovicu a podlieha limitu 5 sekúnd. Pri nedodržaní limitu získa loptu súper, ktorý zahráva kop z rohu. Ak lopta prejde cez poliacu čiaru bez dotyku palubovky resp. hráča zahráva sa NVK z polovice ihriska. V ostatných prípadoch je lopta v hre.

XVIII. Kope sa vždy, keď lopta prejde celým objemom za bránkovú čiaru mimo priestoru brány a naposledy hral s loptou hráč brániaceho družstva (vrátane brankára). Hráči brániaceho družstva musia byť pri zahrávaní rohového kopu vo vzdialenosti 5 metrov od lopty. Ak nie je rohový kop rozohraný v limite 5 sekúnd získava loptu brániace družstvo, ktoré vykoná NVK z bránkového územia.

XIX. Brankár môže chytať loptu do ruky iba vo vyznačenom pokutovom území. Brankár môže prihrať loptu spoluhráčovi (pri kope od brány) len tak, že sa lopta musí dotknúť palubovky na vlastnej polovici, alebo musí spoluhráč prevziať na vlastnej polovici. V prípade, že lopta preletí poliacu čiaru prv ako sa dotkne palubovky alebo hráča , súperove mužstvo zahráva nepriamy voľný kop z miesta kde lopta preletela poliacu čiaru. V prípade, že brankár chytí loptu počas hry, túto môže rozohrať vyhodením z ruky resp. nohou aj cez poliacu čiaru na súperovu stranu.

Poznámka:

Tzv. kĺzačky

V prípade, že hráč vykoná tzv.kĺzačku v súboji o loptu, tak súperove družstvo rozohráva nepriamy voľný kop z miesta priestupku. V prípade, že ju hráč vykonal vo vlastnom pokutovom území tak súperove družstvo zahráva NVK z čiary bránkového územia. Kĺzačka brankára je povolená vo vlastnom pokutovom území, lebo sa to považuje za vžitú hru brankára, no v prípade, že brankár túto vykoná mimo PU tak je nariadený NVK v prospech súperovho družstva.

Závažné disciplinárne priestupky (inzultácia R, bitky, poškodenie interiéru haly a pod) budú

riešené disciplinárnou komisiou ObFZ. V prípade priestupkov závažnejšieho charakteru si ŠTK vyhradzuje právo nezaradiť previnivšie sa družstvo na najbližší halový turnaj.

 

Súpisky:         Pred zahájením turnaja, treba riadiacemu turnaja odovzdať súpisku, s menom 

a priezviskom hráčov a s dátumom narodenia ktorí za družstvo nastúpia, s uvedením čísla

dresu, v ktorom bude hráč hrať. Za identitu hráčov zodpovedá zástupca FK, ktorý to

podpisom uvedie na súpiske. Hráči musia mať so sebou náhradný doklad (RP, OP resp.

kartičku poistenca pri žiakoch). V prípade štartu hráča, ktorý nie je kmeňovým hráčom

družstva, uvedie to vedúci družstva a vyznačí ho na súpiske družstva z akého oddielu je.

 

Systém hry:   Hrá každý s každým jednokolovo podľa priloženého rozpisu, ktorého časy je

potrebné bezpodmienečne dodržiavať! Turnaj ma charakter prípravy a tak ho treba aj brať. Prvý traja zo skupiny postúpia do finále, ktoré sa uskutoční dňa 27.2.2015 na ZŠ Sibírska. O

poradí v skupine rozhoduje:   a/ celkový počet získaných bodov

                                                           b/ vzájomné stretnutia

                                                           c/ rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí

                                                           d/ rozdiel gólov zo všetkých stretnutí

                                                           e/ vyšší počet strelených gólov zo všetkých stretnutí

                                                           f/ roztrel zo značky PK

 

Poradie zápasov        1.           9.00      1 – 7       

a časový rozpis          2.           9.20      2 – 6

                                               3.           9.40      3 – 5

                                               4.         10.00      4 – 1

                                               5.         10.20      7 – 6

                                               6.         10.40      5 – 2

                                               7.         11.00      3 – 4

                                               8.         11.20      1 – 6

                                               9.         11.40      5 – 7

                                               10.       12.00      2 – 4

11.      12.20      3 – 1

12.      12.40      6 – 5

13.       13.00     7 – 2

14.       13.20      6 – 3  

15.       13.40      4 – 5

16.       14.00      1 – 2

17.       14.20      3 – 7 

18.       14.40      4 – 6

19.      15.00      1 – 5

20.      15.20      4 – 7

21.      15.40      2 – 3

 

 

 

Ing. Martin Klovanič                                                            Jozef Komár v.r.

                   sekretár ObFZ                                                                predseda ŠTK