Úradná správa č.21, zo dňa 9.10.2014

10.10.2014 15:03

OKIENKO  ObFZ  PREŠOV

 alt

ÚRADNÁ  SPRÁVA  č. 21

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-II.A trieda dorast: Haniska – Š.Bohdanovce – 11.10.2014 o 14:30 hod., na jar opačne, FK Haniska poplatok 5 €.

-I.trieda žiaci: 11.kolo Kapušany – V.Šariš – 16.10.2014 o 15:30 hod.

-I.trieda žiaci: 13.kolo Dubovica – Dulová Ves – 2.11.2014 o 10:30 hod., na jar opačne

2.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie:

-10.kola II.triedy dospelých Rožkovany – Š.Sokolovce – 12.10.2014 o 14:30 hod. na ihrisku v Jakubovanoch

-10.kola I.triedy dorastu Drienov – Torysa - 12.10.2014 o 12:45 hod., kolízia so stretnutím II.triedy dospelých Drienov – Janov, FK Drienov poplatok 5 €.

-10.kola I.triedy dorastu Kendice – V.Šebastová – 12.10.2014 o 10.30 hod.

-9.kolo II.C triedy žiakov Kojatice – Medzany – 19.10.2014 o 13:00 hod., kolízia so stretnutím II.triedy dospelých Kojatice – Haniska.

-9.kolo II.C triedy žiakov Brezovička – Chmiňany – 19.10.2014 o 12:30 hod. na ihrisku v Chmiňanoch, FK Chmiňany poplatok 5 €.

3.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Kokošovce zo zápasu 8.kola III.A triedy Ovčie – Kokošovce, pokus o štart hráča na iný RP.

4.ŠTK dáva KR do pozornosti R Babjak a DZ Pavel zo zápasu 8.kola III.A triedy Ovčie – Kokošovce.

5.ŠTK vykonala pohovor s R Huba.

6.ŠTK opätovne pozýva na svoje zasadnutie dňa 16.10.2014 o 16:00 hod. R Pazdiča pod disciplinárnymi dôsledkami.

7.ŠTK vyzýva R Laskovského o okamžité doručenie zápisu zo stretnutia I.triedy dospelých Nemcovce – Ražňany pod disciplinárnymi dôsledkami.

8.ŠTK na základe podnetu FK Fričovce opätovne vyhodnotila súťaž fair play z ročníka 2013/14 a považuje podnet FK Fričovce za neopodstatnený, FK Fričovce poplatok 5 €.

9.ŠTK žiada FK o sledovanie termínov domácich stretnutí z dôvodu prípadných kolízií a včasné informovanie ŠTK (min.10 dní pred termínom stretnutia) o prípadných  zmenách. V opačnom prípade budú žiadosti spoplatnené.

10.ŠTK žiada FK, aby vyplňovali pred stretnutím predpísané tlačivo o usporiadateľskej službe, ktoré sa nachádza na stránke ObFZ Prešov.

11.ŠTK upozorňuje FK, že na neúplné žiadosti o zmenu ÚHČ, termínov, miest stretnutí, bez súhlasu súpera a bez uvedeného dôvodu nebude reagovať, ani ich prejednávať a zároveň nebudeme reagovať na žiadosti odoslané inak ako cez systém ISSF (podanie na komisiu ŠTK).

12.ŠTK upozorňuje FK, že stretnutia sa môžu odohrať iba na vopred schválených HP.

13.ŠTK dôrazne upozorňuje FK na natáčanie stretnutí v zmysle RS ObFZ Prešov čl.5/g (natáčanie zápasov z výšky min. 1,5 m z vyvýšeného miesta, nad hracou plochou, t.z. že kameraman stojí v min. výške 1,5 m). Od jarnej časti ročníka 2014/15 bude povinnosťou FK zabezpečiť miesto pre kameramana na pevnom krytom stanovišti v predpísanej min. výške.

14.ŠTK dáva do pozornosti DK FK za nedodržanie ÚHČ:

dospelí: Miklušovce (9.kolo Kapušany – Miklušovce)

dorast: Š.Bohdanovce (6.kolo Š.Bohdanovce – Kojatice)

15.ŠTK dáva do pozornosti DK za neskorý príchod na stretnutie tieto FK:

dospelí: Ovčie (9.kolo Sedlice – Ovčie)

žiaci: Miklušovce (6.kolo Janov – Miklušovce), Žehňa (5.kolo Lemešany – Žehňa)

16.ŠTK dáva do pozornosti DK za nevytvorenie podmienok na zápis v ISSF tieto FK:

dospelí: Peč.N.Ves (9.kolo Peč.N.Ves – Petrovany)

žiaci: Lipovce (7.kolo Lipovce – Župčany), Jarovnice (7.kolo Jarovnice – Chmiňany)

17.ŠTK dáva do pozornosti DK FK Jarovnice za nedodržanie čl.5/g RS ObFZ Prešov.

18.ŠTK dôrazne upozorňuje R na štart hráčov na nové RP – viď Rozpis súťaží bod 12/a,b, zároveň dôrazne upozorňuje R aby štart hráčov na osobný doklad zaznamenávali v zápise o stretnutí.

19.ŠTK upozorňuje FK na štart hráčov bez RP. 
Bez platného RP nesmie hráč nastúpiť na stretnutie, okrem prípadov, keď:

-hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a jeho žiadosť o vydanie RP bola schválená príslušnou matrikou podľa registračného a prestupového poriadku SFZ a RP mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný, alebo

-hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a platný RP predloží príslušnému riadiacemu orgánu súťaže (ŠTK) na najbližšie zasadnutie. 
Hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF vrátane fotografie môže predložiť doklad preukazujúci jeho totožnosť podľa odseku 2 aj bez fotografie (napr. kartu poistenca).

20.ŠTK dáva do pozornosti DK FK za nedodanie menných zoznamov a zároveň navrhuje trestať tieto FK:

dorast: Š.Bohdanovce

žiaci: Žehňa, V.Šariš, Pušovce

21.ŠTK dáva do pozornosti DK FK za nedodanie Passportizácie ihriska a zároveň navrhuje trestať tieto FK:

Hubošovce, Ostrovany, Demjata, Pušovce, Ličartovce

22.ŠTK oznamuje, že nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční 16.10.2014 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U.č. 158: za 5 napomenutí ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a, od 05.10.2014:    

Štefan KUBICA (FK Vyšná Šebastová - 1336089) + 5 €,

Marek MIKOVIČ (FK Chmiňany - 1260228) + 5 €,

                                                   od 06.10.2014:

Dávid HRIC (FK Kapušany - 1251359) + 10 €.

    

U.č. 159: Lukáš SEKERÁK (FK Ražňany - 1155976), I. tr. dospelí, 9.kolo, 05.10.2014 FK Dubovica – FK Ražňany, vylúčený za kopnutie súpera neprimeranou silou v súboji o loptu. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 45/1, 45/2a, od 06.10.2014 + 10 €.

 

U.č. 160: František GIŇA (FK Ostrovany - 1203949), II. tr. dospelí, 9.kolo, 05.10.2014 FK Žipov – FK Ostrovany, vylúčený za HNS – násilné vrazenie do súpera. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 49/1a, 49/2a, od 06.10.2014 + 10 €.

 

U.č. 161: Miroslav KAMINSKÝ (FK Jakubova Voľa - 1241407), III. B tr. dospelí, 9.kolo, 05.10.2014 FK Brezovička – FK Jakubova Voľa, vylúčený po druhom napomenutí. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/3, od 06.10.2014  + 10 €.

 

U.č. 162: Radovan DOBROVIČ (FK Torysa - 1293557), I. tr. dorast, 9.kolo, 05.10.2014 FK Torysa – FK Gregorovce, vylúčený po druhom napomenutí. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/3,od 06.10.2014 + 5 €.

 

U.č. 163: Radovan PETRO (FK Tulčík - 1325335), II. B tr. dorast, 7.kolo, 05.10.2014 FK Tulčík – FK Šarišské Dravce, vylúčený po druhom napomenutí. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/3,od 06.10.2014 + 5 €.

 

U.č. 164: Lukáš TIMKO (FK Sedlice - 1288725), II. B tr. žiaci, 6.kolo, 04.10.2014 FK Sedlice – FK Žipov, vylúčený po druhom napomenutí. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/3, od 05.10.2014 + 5 €.

 

U.č. 165: Jaroslav BELY (FK Rokycany - 1040114) žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 09.10.2014 do 31.05.2015 + 10 €. 

 

U.č. 166: DK ukladá FK Kokošovce finančnú pokutu 70,- € za HNS asistenta trénera voči delegovaným osobám v stretnutí III. A tr. dospelí, 9. kolo, 05.10.2014 FK Kokošovce – FK Dulova Ves. Zároveň ukladá pre – Peter Bednarčák - zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súťažných stretnutiach na 8 týždňov nepodmienečne od 05.10.2014. DO: podľa 9/1c, 43/1, 43/2a, 48/1c, 48/2b + 10 €. 

 

U.č. 167: DK ukladá FK Fričovce pokarhanie za NS vedúceho družstva voči delegovaným osobám v stretnutí I. tr. dospelí, 9. kolo, 05.10.2014 Fričovský FK – FK Chminianska Nová Ves. DO: podľa DP 9/1b + 10 €. 

 

U.č: 168:  DK ukladá na podnet ŠTK a podľa čl. 9/1b DP pokarhanie za nedodržanie UHČ týmto FK:

Rožkovany v stretnutí 8. kola II. tr. dospelí, Rožkovany - Kapušany + 10 €,

Ostrovany  v stretnutí 8.kola II. tr. dospelí, Ostrovany - Janov + 10 €,

Ostrovany v stretnutí 8. kola I. tr. žiaci, Ostrovany - Fintice + 5 €,

Žipov v stretnutí 5.kola II.B tr. žiaci, Žipov - Janov + 5€,

DO: Podľa Rozpisu ObFZ, 18. Nenastúpenie a oneskorené nastúpenie písm. c).

 

U.č. 169: DK ukladá na podnet ŠTK finančnú pokutu 2 € za nevytvorené podmienky na vyhotovenie zápisu o stretnutí v ISSF FK:

Ruská N. Ves v stretnutí 8.kola III.A tr. dospelí, Ruská Nová Ves – Drienovská Nová Ves.

DO: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 17. Povinnosti usporiadateľského klubu, písm. e).

 

U.č: 170:  DK ukladá na podnet ŠTK a podľa čl. 9/1b DP pokarhanie za nedodržanie UHČ pre neskorý príchod na stretnutie týmto FK:

Hrabkov v stretnutí 8.kola III.A tr. dospelí, Rokycany - Hrabkov + 10 €,

Dubovica v stretnutí 8.kola I. tr. dorast, Kendice - Dubovica + 5 €.

 

U.č: 171:  DK ukladá na podnet ŠTK a podľa čl. 9/1b DP pokarhanie za nedodanie menných zoznamov týmto klubom:

Šarišské Bohdanovce - dorast + 5 €.

Žehňa - žiaci + 5€, Veľký Šariš - žiaci + 5€, Pušovce - žiaci + 5€.

 

U.č: 172:  DK ukladá na podnet ŠTK a podľa čl. 9/1b DP pokarhanie za nedodanie Passportizácie ihriska:

Hubošovce + 10 €, Ostrovany + 10 €, Demjata + 10 €, Pušovce + 10 €., Ličartovce + 10 €.

 

U.č: 173:  DK ukladá FK Haniska pokarhanie za NS hráča Martina Basára voči delegovanej osobe po stretnutí II. tr. dospelí, 8. kolo, 28.09.2014 FK Haniska – FK Uzovský Šalgov. DO: podľa DP 9/1b + 10 €. 

 

Zmena U.č. 153 (ÚS č. 19 z 02.10.2014):  DK na základe odvolania FK Rožkovany ruší disciplinárne opatrenie - odobratie bodov. Ostatné disciplinárne opatrenia uložené v U. č. 153 ostávajú v platnosti. Voči tomuto rozhodnutiu sa nie je možné odvolať.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od ich oznámenia (podľa DP čl. 84/1).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1. KR berie na vedomie pochvalu od FK Furča Haniska na R Vaňo Stanislav AR Vaňo Damián za výkon v stretnutí (TJ Ľubotice – FK Haniska)

2. KR žiada o zaslanie videozáznamu zo stretnutia OŠK Kapušany – TJ Miklušovce.

3. KR žiada o zaslanie videozáznamu zo stretnutia TJ Sokol Šarišské Sokolovce – FK Drienov.

4. KR  na základe podnetu TJ Družstevník Žipov vzhliadla videozáznam zo stretnutia TJ Žipov – TJ Ostrovany a rozhodla , že R správne udelil ŽK hráčovi D a správne udelil ČK hráčovi H. Mal nariadiť PVK v prospech H z PÚ H mužstva. KR  považuje podnet za čiastočne opodstatnený.

5. KR predvoláva na svoje zasadnutie R Fialka Adam dňa 16.10.2014 o 16.30h

6. KR upozorňuje DZ, že od jarnej časti budú správu delegáta vypisovať cez ISSF.(V prípade záujmu sa môžete nakontaktovať na kolegov z vyšších súťaži, ktorí tento systém už používajú a ukážu vám ako sa v ňom pracuje.)

7. KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutiach hraných 04-05.10.2014. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

8. Zmeny v obsadení na  11. - 12.10.2014

 

DOSPELÍ

 

ŠIROKÉ – PEČOVSKÁ  N. VES            KORINKO /DZ/ za Pavela ,

 

Š. DRAVCE – V. ŠEBASTOVÁ             ONOFREJ M.  /R/, za Čiernika,

 

NEMCOVCE - ZÁBORSKÉ                 MIŠENČÍK M.  /R/ za Filipáka,

 

RAŽŇANY - HERMANOVCE                 KNUT /DZ/ za Lacka,

 

ŽUPČANY – TORYSA                           KORINKO /DZ/ za Pavela ,

 

MIKLUŠOVCE – KOJATICE                 PAVEL /DZ/ za Korinka,

 

HANISKA – KAPUŠANY                   JENČA /DZ/ za Eliáša,

 

UZ. ŠALGOV – ĽUBOTICE B               VAŇO D. /AR1/  za Liptáka,

 

DRIENOV – JANOV                              ŇACHAJ  /AR2/, Vaňa D.,

 

RUSKÁ N. VES - TULČÍK                    Ruší delegáciu Jenča /DZ/,

 

DULOVÁ VES – SEDLICE                    HAVIRA D.  /AR2/ za Imricha,

 

TERŇA – BREZOVIČKA                       KANUŠČÁK /DZ/ za Knuta,

 

POLOMA – KR. LÚKA                          ruší delegáciu Kanuščáka  /DZ/,

 

JAKUBOVANY – LIPANY B                  MIŠENČÍK M. /R/  za Marušina,

 

  DORAST

 

KENDICE – V. ŠEBASTOVÁ                hrá sa 12.10.2014 o 10:30 hod

 

DRIENOV – TORYSA                           ŇACHAJ /R/ za Vaňa D., ruší delegáciu Korinka /AR1/

 

ŠAR. BOHDANOVCE – HANISKA       KAKAŠČIK K. /R/ za Ňachaja, BRUTVANOVÁ /AR1/ za Marasa – hrá sa 11.10.2014 o 14:30 hod v Haniske       

 

KOJATICE – ZÁBORSKÉ                     FRIČ /AR1/ za Högera Ben.,

 

ZÁHRADNÉ – TULČÍK                         SUCHÝ/R/MARETTA /AR1/,

 

 ŽIACI

 

ŠIROKÉ -  FINTICE                              HUDÁK J. /R/ za Barteka,

 

VÍŤAZ - BREZOVICA                           BARTEK /R/ za Hudáka J.,

 

UZOVCE - PUŠOVCE                      ruší delegáciu Piskura /AR1/,

 

V. ŠARIŠ – U 13                                   KAKAŠCIK K.  za Fialku,

 

SEKRETARIÁT:

1.Sekretariát opätovne žiada FK, ktoré doposiaľ nepredložili podklady, aby ich obratom doručili na ObFZ. Jedná sa o tieto tlačivá: 

   - kópia výpisu obchodného registra

   - osvedčenie o registrácii pre DPH (IČ DPH)

   - kópia osvedčenia o registrácii (DIČ)

V prípade ak futbalový klub nehospodári samostatne a nevedie samostatné účtovníctvo, pričom toto zabezpečuje príslušná obec, je futbalový klub povinný predložiť súhlas obce s registráciou klubu v súťaži, ktorá obsahuje aj súhlas obce s rozpočtom futbalového klubu.

V takomto prípade je potrebné predložiť aj kópie registrácii príslušnej obci na ktorú sa budú vystavovať účtovné doklady v zmysle predchádzajúcich bodov.

Podklady nedoručili tieto FK: Dubovica – DIČ, Hubošovce – DIČ, Chmeľov – IČO, DIČ,  Kamenica – DIČ, Kapušany – DIČ, Kojatice – IČO, DIČ, Kokošovce – IČO, DIČ, Kr. Lúka – IČO, DIČ, Krivany – IČO, DIČ, Ličartovce – IČO, DIČ, Lipovce – IČO, DIČ, Nemcovce – DIČ, Ovčie – DIČ, Poloma – IČO, DIČ,  Rožkovany – IČO, Ruská N.Ves – DIČ, Svinia – DIČ, Š.Bohdanovce – DIČ, Š.Dravce – DIČ, Š.Sokolovce – DIČ, Torysa – IČO, DIČ, Záborské – DIČ, Žipov – IČO, DIČ.

2.VV dôrazne upozorňuje FK I. triedy dospelých, že sú povinné doručiť spoločnosti TV 7 zostrih gólov z domácich stretnutí pod hrozbou disciplinárnych opatrení.

3.Sekretariát žiada všetkých R a DZ, ktorí ešte stále nemajú Rozpis súťaží ObFZ, aby si ho vyzdvihli na sekretariáte.

4.Sekretariát oznamuje trénerom FK I.triedy dospelých, že sa blíži XIII. ročník 11 – roka 2014 ObFZ. Z tohto dôvodu žiada trénerov, aby si priebežne pripravovali zostavu 11 – tky roka, ktorú po skončení jesennej časti nahlásia na ObFZ.