Úradná správa č.25, zo dňa 23.10.2014

24.10.2014 11:27

OKIENKO  ObFZ  PREŠOV

 alt

ÚRADNÁ  SPRÁVA  č. 25

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-II.A trieda dorast 10.kolo: Haniska – Kojatice – 8.11.2014 o 13:30 hod.

-I.trieda žiaci 13.kolo: Brezovica – Hermanovce – 30.10.2014 o 11:00 hod.

2.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia:

-I.trieda dospelých 12.kolo Chmin.N.Ves – Široké – 26.10.2014 o 10.30 hod. na ihrisku v Širokom

-I.trieda dorast 12.kolo Široké – V.Šebastová – 26.10.2014 o 12.45 hod., kolízia stretnutí

-I.trieda dorast 13.kolo Župčany – Kamenica – 31.10.2014 o 14:00 hod.

-I.trieda dorast 13.kolo V.Šebastová – Dubovica – 31.10.2014 o 14:00 hod.

-I.trieda dorast 13.kolo Chmiňany – Široké – 31.10.2014 o 14:00 hod.

-I.trieda žiaci 13.kolo Š.Michaľany – V.Šariš – 31.10.2014 o 14:00 hod.

-I.trieda žiaci 13.kolo Fintice – M.Šariš – 31.10.2014 o 14:00 hod.

3.ŠTK na základe rozhodnutia VV z dôvodu nezaplatenia zbernej faktúry v termíne, trestá FK Krivany a FK Drienovská N.Ves odpočítaním 3 bodov z konečnej tabuľky súťažného ročníka 2014/15 (Rozpis súťaží ObFZ čl.6/d).

4.ŠTK žiada FK Pušovce o doručenie Passportizácie ihriska do 24.10.2014  na sekretariát ObFZ Prešov nakoľko od 21.10.2014 majú VV zastavenú činnosť.

5.ŠTK zamieta žiadosť FK Gregorovce podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, bod 4.

6.ŠTK pozýva  na svoje zasadnutie dňa  30.10.2014 o 16:00 R Jakubčin Dušan.

7.ŠTK na základe vlastného šetrenia stretnutí II.A triedy žiakov, Lemešany - Žehňa a Ruská N.Ves - Žehňa navrhuje zrušiť finančnú pokutu FK Žehňa.

8.ŠTK navrhuje DK trestať FK Š.Bohdanovce za nedodržanie podmienok natáčania videozáznamu stretnutia 11.kola III.A triedy Š.Bohdanovce - Dulova Ves.

9.ŠTK navrhuje DK trestať FK Ostrovany za nedodržanie podmienok natáčania videozáznamu stretnutia 11.kola II.triedy Ostrovany - Víťaz.

10.ŠTK dáva KR do pozornosti R Kožlej P. a Kovalič za nesprávny postup pred stretnutím (II.A trieda žiaci Lemešany - Žehňa a Ruská N.Ves - Žehňa).

11.ŠTK vykonala pohovor so zástupcom FK Ovčie a nariaďuje odstrániť nedostatky v areáli štadióna do začiatku jarnej časti súťaže.

12.ŠTK žiada FK o sledovanie termínov domácich stretnutí z dôvodu prípadných kolízií a včasné informovanie ŠTK (min.10 dní pred termínom stretnutia) o prípadných  zmenách. V opačnom prípade budú žiadosti spoplatnené.

13.ŠTK žiada FK, aby vyplňovali pred stretnutím predpísané tlačivo o usporiadateľskej službe, ktoré sa nachádza na stránke ObFZ Prešov.

14.ŠTK upozorňuje FK, že na neúplné žiadosti o zmenu ÚHČ, termínov, miest stretnutí, bez súhlasu súpera a bez uvedeného dôvodu nebude reagovať, ani ich prejednávať a zároveň nebudeme reagovať na žiadosti odoslané inak ako cez systém ISSF (podanie na komisiu ŠTK).

15.ŠTK upozorňuje FK, že stretnutia sa môžu odohrať iba na vopred schválených HP.

16.ŠTK dôrazne upozorňuje FK na natáčanie stretnutí v zmysle RS ObFZ Prešov čl.5/g (natáčanie zápasov z výšky min. 1,5 m z vyvýšeného miesta, nad hracou plochou, t.z. že kameraman stojí v min. výške 1,5 m). Od jarnej časti ročníka 2014/15 bude povinnosťou FK zabezpečiť miesto pre kameramana na pevnom krytom stanovišti v predpísanej min. výške.

17.ŠTK dáva do pozornosti DK za nevytvorenie podmienok na zápis v ISSF tieto FK:

žiaci: Kojatice (9.kolo Kojatice – Medzany)

18.ŠTK dôrazne upozorňuje R na štart hráčov na nové RP – viď Rozpis súťaží bod 12/a,b, zároveň dôrazne upozorňuje R aby štart hráčov na osobný doklad zaznamenávali v zápise o stretnutí.

19.ŠTK upozorňuje FK na štart hráčov bez RP. 
Bez platného RP nesmie hráč nastúpiť na stretnutie, okrem prípadov, keď:

-hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a jeho žiadosť o vydanie RP bola schválená príslušnou matrikou podľa registračného a prestupového poriadku SFZ a RP mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný, alebo

-hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a platný RP predloží príslušnému riadiacemu orgánu súťaže (ŠTK) na najbližšie zasadnutie. 
Hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF vrátane fotografie môže predložiť doklad preukazujúci jeho totožnosť podľa odseku 2 aj bez fotografie (napr. kartu poistenca).

20.ŠTK oznamuje, že nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční 30.10.2014 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U.č. 198: za 5 napomenutí ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a, od 20.10.2014:    

Daniel LIČÁK (FK Chminianska Nová Ves - 1109831) + 10 €,

Dominik MAČO (FK Žehňa - 1250534) + 10 €,

Dominik CHROMEK (FK Tulčík - 1229847) + 10 €.

    

U.č. 199: Peter FRANTA (FK Nemcovce - 1052976), I. tr. dospelí, 11.kolo, 19.10.2014 FK Vyšná Šebastová – FK Nemcovce, vylúčený za HNS – hrubé urážky voči R. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 4 týždne, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, od 20.10.2014 do 16.11.2014 + 10 €.

 

U.č. 200: Daniel BOMBA (FK Chminianska Nová Ves - 1232773), I. tr. dospelí, 11.kolo, 19.10.2014 FK Dubovica – FK Chminianska Nová Ves, vylúčený po druhom napomenutí. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/3, od 20.10.2014 + 10 €.

 

U.č. 201: Ľuboš ZLATOHLAVÝ (FK Chminianska Nová Ves - 1143205), I. tr. dospelí, 11.kolo, 19.10.2014 FK Dubovica – FK Chminianska Nová Ves, vylúčený za HNS – stiahnutím súpera zmarenie gólovej príležitosti. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/1, 45/2a, od 20.10.2014 + 10 €.

 

U.č. 202: Lukáš HRIŠKO (FK Kojatice - 1160529), II. tr. dospelí, 11.kolo, 19.10.2014 FK Kojatice – FK Haniska, vylúčený za HNS – podrazením súpera zmarenie gólovej príležitosti. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/1, 45/2a, od 20.10.2014 + 10 €.

 

U.č. 203: Stanislav KLIMKO (FK Žehňa - 1189506), II. tr. dospelí, 11.kolo, 19.10.2014 FK Ľubotice „B“ – FK Žehňa, vylúčený po druhom napomenutí. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/3,od 20.10.2014 + 10 €.

 

U.č. 204: Martin IVANKO (FK Šarišské Dravce - 1295539), II. B tr. dorast, 9.kolo, 18.10.2014 FK Demjata – FK Šarišské Dravce, vylúčený za HNS – hrubé urážky voči AR. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 4 týždne, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, od 19.10.2014 (s prerušením počas zimnej prestávky od 19.10.2014 do 01.04.2015) + 5 €.

 

U.č. 205: Dávid ORAVEC (FK Záhradné - 1295690), II. B tr. dorast, 9.kolo, 18.10.2014 FK Pečovská Nová Ves – FK Záhradné, vylúčený po druhom napomenutí. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/3, od 19.10.2014 + 5 €.

 

U.č: 206:  DK ukladá na podnet ŠTK a podľa čl. 9/1b DP pokarhanie za nedodržanie UHČ pre neskorý príchod na stretnutie FK:

Šarišské Bohdanovce v stretnutí 10. kola III. A tr. dospelí, FK Ovčie – FK Šarišské Bohdanovce + 10 €.

DO: Podľa Rozpisu ObFZ, 18. Nenastúpenie a oneskorené nastúpenie, písm. c.)

 

U.č. 207: DK ukladá FK Šarišské Dravce finančnú pokutu 35,- €  za HNS priaznivcov  - vhodenie sklenenej fľaše na hraciu plochu v stretnutí I. tr. dospelí, 11. kolo, 19.10.2014 FK Torysa – FK Šarišské Dravce. DO: podľa 9/1c, 47/4 + 10 €. 

 

U.č. 208: DK ukladá FK Torysa finančnú pokutu 35,- €  za umožnenie predaja alkoholických nápojov v sklenených fľašiach v stretnutí I. tr. dospelí, 11. kolo, 19.10.2014 FK Torysa – FK Šarišské Dravce. DO: podľa Rozpisu ObFZ, 17. Povinnosti usporiadateľského klubu, písm. f) + 10 €. 

 

U. č. 209: DK ukladá pokarhanie pre  – Rastislav Šeliga a zároveň mu DK uvoľňuje činnosť od 23.10.2014. Podľa DP čl. 11/1 + 5 €.

 

U.č. 210: DK ukladá FK Chmeľov finančnú pokutu 150,- €  za nenatáčanie videozáznamu zo stretnutia, III. A tr. dospelí, 10. kolo, 12.10.2014 FK Chmeľov – FK Kokošovce. DO: podľa Rozpisu ObFZ, 5. Miesto stretnutia, písm. g) + 10 €. 

 

U.č. 211: DK ukladá FK Šarišské Bohdanovce finančnú pokutu 15, - €  za HNS  voči DO po stretnutí II. A tr. dospelí, 7. kolo, 12.10.2014 FK Haniska – FK Šarišské Bohdanovce. DO: podľa 9/1c, 48/1c, 48/4 + 5 €. 

 

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od ich oznámenia (podľa DP čl. 84/1).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.Na základe návrhu KR , VV schválil dňa 22.10.2014  vyradenie R Hudáka Jána z nominačných listín rozhodcov v súťažnom ročníku 2014/2015, z dôvodu, že menovaný hrubo porušil Štatút rozhodcu a to časť Rozhodca ObFZ je (v zmysle tohto štatútu) povinný, bod o), ďalej časť Rozhodcovi ObFZ sa zakazuje, bod c).

2.KR na základe podnetu FK Kokošovce vyžiadala videozáznam zo stretnutia ( Chmeľov – Kokošovce).Videozáznam nebol doručený. KR odstupuje FK Chmeľov na DK .

3.KR berie na vedomie pochvalu od FK Rožkovany na R Imrich František AR Havira Denis , Varga Matúš za výkon v stretnutí (Janov - Rožkovany)

4.KR vyhovuje podnetu TJ Budovateľ Šarišské Bohdanovce poplatok 10€.

5.KR nevyhovuje podnetu FC Ličartovce bez poplatku.

6.KR odstupuje na DK R Fialka Adam za opakovanú neospravedlnenú neúčasť na KR.

7.KR opätovne pozýva na svoje zasadnutie R Pazdič Kristián dňa 30.10.2014 o 16.15 hod. 

8.KR na základe hlásenia nedostatkov od ŠTK žiada o písomne vyjadrenie na email:

R Andrejko Dušan  - neuvedený presný čas začatia  stretnutia v systéme ISSF, neuvedený dôvod vylúčenia hráča                                                                           

R Kvašňák Peter – neuvedený presný čas začatia stretnutia v systéme ISSF.  

R Palenčár Martin – dôvod postupu vypísania zápisu pred stretnutím. 

9.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutiach hraných 18-19.10.2014. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

10.Zmeny v obsadení budú zverejnené dňa 24.10.2014 do 14.00 hod.

 

SEKRETARIÁT:

1.VV žiada FK, aby na sekretariát nahlásili návrhy, akú formu dotácie by si predstavovali od ObFZ (M – 40 €, D – 60 €, Ž – 50 €, MŽ – 30 €).

 

2.Sekretariát opätovne žiada FK, ktoré doposiaľ nepredložili podklady, aby ich obratom doručili na ObFZ. Jedná sa o tieto tlačivá: 

   - kópia výpisu obchodného registra

   - osvedčenie o registrácii pre DPH (IČ DPH)

   - kópia osvedčenia o registrácii (DIČ)

V prípade ak futbalový klub nehospodári samostatne a nevedie samostatné účtovníctvo, pričom toto zabezpečuje príslušná obec, je futbalový klub povinný predložiť súhlas obce s registráciou klubu v súťaži, ktorá obsahuje aj súhlas obce s rozpočtom futbalového klubu.

V takomto prípade je potrebné predložiť aj kópie registrácii príslušnej obci na ktorú sa budú vystavovať účtovné doklady v zmysle predchádzajúcich bodov.

Podklady nedoručili tieto FK: Dubovica – DIČ, Hubošovce – DIČ, Chmeľov – IČO, DIČ,  Kamenica – DIČ, Kojatice – IČO, DIČ, Kokošovce – IČO, DIČ, Kr. Lúka – IČO, DIČ, Krivany – IČO, DIČ, Ličartovce – DIČ, Lipovce – IČO, DIČ, Nemcovce – DIČ, Ovčie – DIČ, Poloma – IČO, DIČ,  Rožkovany – IČO, Ruská N.Ves – DIČ, Svinia – DIČ, Š.Bohdanovce – DIČ, Š.Dravce – DIČ, Torysa – IČO, DIČ, Žipov – IČO, DIČ.

 

3.Sekretariát oznamuje trénerom FK I.triedy dospelých, že sa blíži XIII. ročník 11 – roka 2014 ObFZ. Z tohto dôvodu žiada trénerov, aby si priebežne pripravovali zostavu 11 – tky roka, ktorú po skončení jesennej časti nahlásia na ObFZ.

4.Sekretariát oznamuje trénerom, že seminár trénerov VsFZ (predĺženie licencií) sa uskutoční dňa 17.11.2014 v Košiciach. Podmienky budú oznámené dodatočne.