PRED JARNOU OVERTÚROU

24.03.2014 11:06

ObFZ Prešov - AKTÍV ŠPORTOVO  - TECHNICKEJ KOMISIE -  I.ČASŤ

V úvode aktívu pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2013/14 privítal všetkých prítomných (účasť zástupcov klubov regiónu prešovsko-sabinovsko bola veľkým sklamaním), predseda Športovo - technickej komisie ObFZ Prešov  Jozef  Komar.

Aktív prebiehal za účasti predsedu ObFZ Prešov Petra Mriglota, podpredsedu Pavla Šuhaja, členov Výkonného výboru a predsedov a členov jednotlivých odborných komisií, ako aj zástupcov klubov v pôsobnosti ObFZ Prešov.

Predseda ObFZ Prešov Peter Mriglot vo svojom vystúpení poďakoval  za vyslovenú podporu a priazeň, ktorú mu bola prejavená na Volebnej konferencii ObFZ Prešov 4.1.2014. Rovnako poďakoval  za prácu bývalým členom Výkonného výboru Františkovi Mihálikovi a Bartolomejovi  Dernerovi.Bývalému predsedovi komisie rozhodcov Vlastislavovi  Laskovskému a bývalému predsedovišportovo - technickej komisie Jánovi Čeľovskému. Predstavil nových predsedov, predsedu disciplinárnej komisie Jozefa Pribulu, predsedu komisie rozhodcov Jozefa Kakaščíka, ktorého na aktíve zastupoval Peter Barna. Predsedu športovo - technickej komisie Jozefa Komara a nového člena Výkonného výboru ObFZ Prešov Rudolfa Hudáka. Uviedol, že člen Výkonného výboru Milan Stedina  je garantom športovo - technickej komisie, Ján Onofrej -   komisie rozhodcov a Rudolf Hudák je garantom disciplinárnej komisie.

Nasledovalo ocenenie jubilantov

Striebornou medailou ObFZ Prešov, bol  ocenený bývalý predseda  Športovo - technickej komisie ObFZ Prešov Ján Čeľovský, ktorý sa dožil 1.3.2014 životného jubilea 65 rokov. Súčasný dlhoročný rozhodca ObFZ Prešov Ján Zajac sa 3.1.2014 dožil  životného jubilea 60 rokov a bol ocenený bronzovým odznakom ObFZ Prešov.  

Vystúpenie predsedov odborných komisií

Predstavil sa novozvolený  predseda športovo - technickej komisie Jozef Komar, ktorý ubezpečil plénum, že bude vykonávať svoju prácu v prospech regionálneho, ale aj slovenského futbalu. Zdôraznil, že športovo - technická komisia bude dbať na dodržiavanie stanoveného začiatku zápasov podľa určeného Úradného hracieho času. V posledných troch jarných kolách bude jednotný začiatok majstrovských futbalových zápasov.

Úradný hrací čas

Komisia bude dohliadať na to,  kto a akou mierou zavinil situáciu, že Úradný hrací čas nebol dodržaný. Rozhodcovia a delegáti zväzu budú mať za povinnosť podávať podrobné správy o tom čo zavinilo oneskorený začiatok stretnutia. V jarnej časti budú tresty ešte viac menej výchovne, ale od jesennej časti sa pristúpi už k finančným postihom. Veľký dôraz bude kladený na včasné vyhotovenie zápisov zo stretnutí. Vyvinie sa snaha, aby podmienky na uzatváranie zápisov boli v každom klube rovnaké.

Zápis o stretnutí

Zápis o stretnutí musí byť vo všetkých vekových kategóriách uzatvorený hneďpo skončení zápasu, maximálne však päť hodín po jeho ukončení. V tomto prípade však musia byť uvedené dôvody prečo sa tomu tak nestalo hneď po stretnutí. Následne budú z toho vyvádzané dôsledky. Zástupcovia klubov budú mať možnosť okamžite po stretnutí uviesť do zápisu aktuálnu sťažnosť. Športovo - technická komisiabude mať tak možnosť byť informovaná o mimoriadnych udalostiach ihneď po stretnutí. Rovnaké pravidlá platia aj o vypisovaní tlačiva o mimoriadnej udalosti.

Internet

V prípade výpadku internetu usporiadajúci klub zabezpečí vyhotovenie zápisu o stretnutí písacím strojom, alebo ručne a v priebehu polčasovej prestávky uskutoční zápis v systéme ISSF.

Označenie

Hlavný usporiadateľ bude označený visačkou a reflexnou vestou s názvom hlavný usporiadateľ. Ostatní členovia usporiadateľskej služby budú označení reflexnými vestami. Každý klub obdrží od zväzu pre každé družstvo zreteľné označenia osôb visačkami (tréneri, masér, zdravotník, vedúci družstva...),reálne prítomných na stretnutí. Usporiadateľský zbor svoju prítomnosť potvrdí podpisom do zoznamu usporiadateľskej služby. Označenie bude slúžiť klubom tak pre domáce, ako aj pre stretnutia na ihriskách súperov.

Videotechnik

Pri natáčaní  zápasu je potrebne pre videotechnika  zabezpečiť, aby snímal stretnutie nad úrovňou ihriska. Každý klub bude mať za povinnosť vybudovať stanovište videotechnika, pre vyhotovenie kvalitného videozáznamu kamerou umiestnenou  na statíve.

Zmena termínu

V prípade žiadosti o zmenu začiatku konania majstrovského futbalového zápasu (výročie, hostina, družobný zápas), je klub povinný podať takúto žiadosť už pred začiatkom súťažného ročníka. Mládežnícke súťaže sa na Bielu sobotu v popoludňajších hodinách hrať nebudú.

Lekárske prehliadky

Pred začiatkom nasledujúceho súťažného ročníka predloží každý klub ObFZ Prešov súpisku hráčov už bez hromadnej pečiatky o zdravotnej spôsobilosti hráčov. Každý jednotlivý hráč si splní povinnosť o osvedčení zravotného osobitne vo vzťahu ku svojmu klubu.

Halové turnaje

Od nového súťažného  ročníka bude fungovať nový systém halových turnajov s jednotnými súťažnými pravidlami. Hráč, ktorý bude počas halového turnaja disciplinárne postihnutý ...

pokračovanie na budúce...

pripravil: Attila Mikloško