Oblastný futbalový zväz

 Prešov

 

 

 

ROZPIS

 

       futbalových súťaží riadených 

obFZ Prešov

pre súťažný ročník 2019 - 2020

 

 

OBLASTNÝ  FUTBALOVÝ  ZVÄZ  PREŠOV

 

Určené: a) futbalovým klubom v okresoch Prešov a Sabinov

         b) členom Konferencie, Výkonného výboru a

             odborných komisií ObFZ

         c) rozhodcom a delegátom ObFZ 

 

 

VÝKONNÝ VÝBOR OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU:

1. Predseda:                                                                                          mobil

    Jiří BALLARIN Ing., 082 12 Trnkov 44                                                 0911 696 702

 

2. Podpredseda:                                                                                       mobil

    Pavol ŠUHAJ, 082 71 Lipany, Nám. sv. Martina 10                               0905 474 160

 

3. Členovia:

    Peter DUGAS, 080 01 Prešov, Sabinovská 31                                     0907 928 544

    Rudolf HUDÁK Mgr., 080 01  Haniska, Vŕbová 18                                 0907 928 091

    Vladimír ZUSKO, 080 01 Župčany 218                                                0905 751 068

                                                                                                                                                                                                                                    

Pri Oblastnom futbalovom zväze pracujú tieto komisie:                      

1. Športovo - technická komisia                                                                mobil

    predseda: Ján LACKO, 080 01 Prešov, Prostejovská 87                      0907 622 234

               

2. Disciplinárna komisia

    predseda: Marek  BAKOŇ, 083 01 Drienica 52                                     0905 765 073

 

3. Komisia rozhodcov

    predseda: Michal ČIERNIK Mgr, 080 01 Prešov, Šoltésovej 3              0907 507 964

4. Trénersko - metodická komisia a Komisia mládeže

    predseda: Jozef  KREŠÁK Doc., 040 23  Košice, Zombova 5              0907 495 527

5. Revízna komisia

    predseda: Ľubomír HAVIRA Ing., 080 06 Ľubotice, Lipová 4                 0902 926 377 

6. Ekonomicko - marketingová komisia

    predseda: Adrián TABIŠ Ing., 080 01 Prešov, Vl.Clementisa 3            0905 870 295

7. Odvolacia komisia pri VV

    predseda: Jozef KRENICKÝ JUDr., 080 01 Prešov, Plzenská 31         0908 622 758

8. Mediálna komisia

    predseda: Ján FENČÁK Ing., 080 06 Ľubotice                                      0905 617 681

9. Matričná komisia:  Martin KLOVANIČ Ing.  –  matrikár ObFZ                 0908 654 834

 

 

 

 

KONFERENCIA  OBLASTNÉHO  FUTBALOVÉHO  ZVÄZU

Za okres Prešov:

1. František BAČA              082 12 Nemcovce 83                              M:0903 625 665

2. Julian JURČIŠIN             082 35 Hermanovce 29                             M:0903 700 817

3. Pavol KALINA                 082 33 Chmin.N.Ves 91                            M:0910 399 168

   4. Martin KELLO PhD.        082 44 Miklušovce 40                               M:0902 682 673

5. Imrich Majcher, Ing.    082 03 Bretejovce 35                                M:0905 792 658

   6. Ján MOLKA                     082 66 Gregorovce 194                            M:0908 839 861

   7. Ján ONOFREJ                082 12 Trnkov 29                                      M:0903 740 525

   8. Anton REPKA                  080 01 Prešov, Pavla Horova 16              M:0905 902 293

   9. Jozef SMOLKO               082 33 Chmiňany 63                                M:0915 902 827

10. Marián SPIŠÁK                082 52 Dulova Ves 197                            M:0917 503 015

11. Ján STRAKA                    082 38 Víťaz 487                                      M:0905 260 446

12. Igor ŠTEC                        082 16 Záhradné, Družstevná 33/20        M:0905 730 580

13. František VRÁBEĽ Ing.    082 13 Tulčík 150                                     M:0905 624 792

Za okres Sabinov:

14. Martin KOLLÁR                083 01 Jakubovany, Na brehu 45             M:0949 117 995

15. Matej KRIŽALKOVIČ        082 76 Torysa 224                                   M:0915 272 164

16. Jozef PRIBULA                082 56 Červenica pri SB 195                    M:0905 459 352

17. Ján SLANINKA Ing.         082 61 Uzovský Šalgov 8                         M:0918 546 724

18. Štefan ŠIPKA                    082 71 Dubovica 283                               M:0905 390 361

19. Peter TOMČUFČÍK          082 74 Brezovička 12                               M:0907 126 622

20. Peter VANDŽURA Ing.     082 71 Kamenica 155                               M:0907 951 849

 

SEKRETÁR ObFZ:     Martin Klovanič Ing.

    Poštu adresovať:       Oblastný  futbalový zväz 

                                         Jarková 41

                                         080 01 Prešov

                                         IČO: 31993427             

                                      Telefón: 051/ 7720544                            Mobil: 0908 654 834         

                                      e – mail:           futbal@obfz-presov.sk           

                                      web. stránka:   www.obfz-presov.sk                       

Číslo účtu:

SK52 0200 0000 0000 5023 6572 - bežný účet ObFZ

SK67 0900 0000 0050 2961 0884  - účet SFZ - na úhradu zberných faktúr  

                                                                            z ISSF systému

                           A.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA

1. Riadenie súťaží

Súťaže riadi ObFZ Prešov prostredníctvom svojich odborných komisií.

a) Kategória dospelých:   VI. 3b liga       -  14 družstiev

                                         VII. liga           -  14 družstiev

                                         VIII. liga A       -   8 družstiev

                                         VIII. liga B       -   7 družstiev

                                         VIII. liga C       -   7 družstiev

b) Kategória dorastu:       IV. liga              -  12 družstiev

                                         V. liga              -   11 družstiev

                                         VI. liga              -  3 družstvá

c) Kategória žiakov:         III. liga žiaci      -  13 družstiev

                                         IV. liga žiaci A    - 10 družstiev

                                         IV. liga žiaci B    -   8 družstiev

                                         V. liga žiaci       -  12 družstiev

d) Kategória ml. žiakov:   U13                   - 28 družstiev

e) Kategória prípravky:    U11                   - 29 družstiev

                                         U9                     -   8 družstvá

 

2. Účastníci súťaží

Sú uvedení v tomto rozpise.

3. Vyžrebovanie súťaží

Vyžrebovanie je uvedené v prílohe tohto rozpisu a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

4. Termíny, hracie dni a hracie časy

 Hracím dňom v kategórií dospelých je nedeľa. V kategórií dorastu a žiakov je hracím dňom sobota. Výnimky z hracích dní a časov sa udeľujú v zmysle platných futbalových noriem. Výnimky z ÚHČ sú uvedené pri rozlosovaní jednotlivých súťaží. ŠTK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch stanoviť aj iné termíny, alebo hracie časy (10.30 hod. u dospelých). Výnimka z času 10.30 hod. na iný ÚHČ je možná, ale nesmie byť medzi riadnym ÚHČ a žiadaným časom menší časový rozdiel ako sú 3 hodiny. Zároveň si ŠTK vyhradzuje právo v stretnutiach o postup alebo zostup v odôvodnených prípadoch zrušiť čakaciu dobu a určiť ÚHČ stretnutia. V posledných 2 kolách sa rušia všetky výnimky z ÚHČ v stretnutiach dospelých, kde ide  o postup a zostup.

 

 

Termínová  LIstina

Oblastných futbalových súťaží pre súťažný ročník 2019/2020

JESENNÁ ČASŤ 2019                                

JARNÁ ČASŤ 2020

 

Kolo

M:VI.,VII.

M: VIII.A, B, C

Dorast      V., VI.

Kolo

M:VI.,VII.

 

M: VIII.A,

B, C

Dorast      V., VI.

 

1.

4.8.

4.8.

17.8.

14.

3.11.

3.11.

12.     4.4.

 

2.

11.8.

11.8.

24.8.

15.

10.11.

 

13.   11.4.

 

3.

18.8.

18.8.

31.8.

16.

5.4.

 

14.   18.4.

 

4.

25.8.

25.8.

7.9.

17.

12.4.

nadstavba

12.4.

15.   25.4.

 

5.

1.9.

1.9.

14.9.

18.

19.4.

19.4.

16.     2.5.

 

6.

8.9.

8.9.

21.9.

19.

26.4.

26.4.

17.     9.5.

 

7.

15.9.

15.9.

28.9.

20.

3.5.

3.5.

18.   16.5.

 

8.

22.9.

22.9.

5.10.

21.

10.5.

10.5.

19.   23.5.

 

9.

29.9.

29.9.

12.10.

22.

17.5.

17.5.

20.   30.5.

 

10.

6.10.

6.10.

19.10.

23.

24.5.

24.5.

21.     6.6.

 

11.

13.10.

13.10.

26.10.

24.

31.5.

31.5.

22.   13.6.

 

12.

20.10.

20.10.

 

25.

7.6.

7.6.

 

 

13.

27.10.

27.10.

 

26.

14.6.

14.6.

 

 

 

5. Miesto stretnutia

a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách FK schválených ŠTK ObFZ, ktoré sú vo vyžrebovaní uvedené na 1. mieste. Akékoľvek zmeny na hracej ploche a na ihrisku vôbec musia byť nahlásené ŠTK a tá musí ihrisko opätovne schváliť.

b) V súťažiach je možné odohrať stretnutia aj v obrátenom poradí, ak je to z ekonomického, alebo iného hľadiska výhodnejšie a oba zainteresované kluby sa na tom dohodli a ŠTK dala súhlas na zmenu.

c) Majstrovské stretnutia dospelých, dorastu a žiakov sa hrajú na trávnatých plochách a plochách s umelým povrchom. ŠTK povoľuje odohratie majstrovských stretnutí všetkých kategórií v jesennej časti od 1. 11. a v jarnej časti do 15. 4. na vedľajších ihriskách (trávnaté, s umelým povrchom), pokiaľ boli schválené ŠTK. V týchto termínoch o hracej ploche je oprávnený rozhodnúť aj usporiadajúci oddiel. Konečné rozhodnutie je na rozhodcovi stretnutia. Ak vplyvom poveternostných podmienok v priebehu celého súťažného ročníka, t. j. mimo uvedených termínov, je hlavná hracia plocha rozmoknutá a odohratie na nej by mohlo spôsobiť škody, stretnutie možno odohrať aj na pomocnom ihrisku, pokiaľ je schválené ŠTK. Aj v tomto prípade s konečnou platnosťou rozhodne rozhodca stretnutia.

d) Ak vplyvom poveternostných podmienok je hlavné ihrisko rozmoknuté a odohratie predzápasu mládeže by na ňom spôsobilo vážne škody, môže sa takéto stretnutie odohrať automaticky na schválenom pomocnom ihrisku. Konečné rozhodnutie je na R stretnutia.

e) Pre oblastné súťaže platia tieto minimálne normy vybavenia ihriska:

-hlavná hracia plocha so súvislým trávnatým povrchom a rozmermi podľa PF

-súvislé ohradenie HP, bariéra zo strany od divákov musí byť min. 2 m od postrannej a bránkovej čiary, v prípade, že sa diváci za niektorou z uvedených čiar nenachádzajú, trúbková bariéra nie je nutná

-vchod na HP pre hráčov a rozhodcov zabezpečený pevnou trubkovou alebo prenosnou zábranou

-zastrešené hráčske lavičky s pevným zabudovaním lavice pre náhradníkov, jeden meter na každú stranu od striedačky musí byť vyznačená technická zóna, ktorá musí byť vzdálená min. 1 m od postrannej čiary HP

-ručné tabuľky na striedanie, nosidlá, lekárnička, počítač, prípojka na internet, platné zápisy o stretnutí, píšťalku, žltú a červenú kartu a zástavky.

-samostatné šatne pre hráčov D a H družstva s vybavením zodpovedajúcim hygienickým normám, sprchy s teplou a studenou vodou

-šatňa pre R a DZ primeranej veľkosti s príslušným vybavením (miesto na uloženie osobných vecí, stoličky, stôl), umožniť R osprchovať sa

-sociálne zariadenie WC musí byť v areáli štadióna

f) V každom družstve vo všetkých kategóriách musí mať tréner minimálne trénersku licenciu  GRASSROOTS C. Trénerová neprítomnosť na stretnutí môže byť ospravedlnená maximálne v 50%  počas príslušnej časti súťaže. V opačnom prípade, bude FK udelená finančná pokuta:  dospelí 100, - € ; mládež 80,- € za príslušnú časť súťažného ročníka (jeseň – jar).

Zakazuje sa pôsobenie trénera v dvoch rôznych FK v kategórii dospelých v rovnakom časovom období.

g) Usporiadajúci klub vo všetkých súťažiach je povinný umožniť každému klubu vykonanie  video záznamu z celého stretnutia. Porušenie tohoto ustanovenia bude riešené DK ObFZ.

h) Domáce FK v súťažiach VI., VII. a VIII. lige dospelých sú povinné zabezpečiť natáčanie videozáznamu zo stretnutí pre posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu resp. k posúdeniu pre potreby komisii. Videozáznam musí byť vyhotovený zo statívu umiestneného na podstavci vysokého minimálne 1,5 m nad úrovňou hracej plochy  na úrovni stredovej čiari. Pohon kamery musí byť zabezpečený náhradným zdrojom. Pre potreby komisií musí byť záznam zo stretnutia predložený neprerušovaný a neupravovaný od začiatku stretnutia až po odchod aktérov po ukončení stretnutia do kabín.

Videozáznam je FK povinný na požiadanie okamžite predložiť riadiacemu orgánu (ŠTK, DK, KR), natočený videozáznam je povinný klub archivovať po dobu 14 dní po odohratí stretnutia. Námietky so žiadosťou o vzhliadnutie videozáznamu je potrebné zaslať do 48 hod. od ukončenia stretnutia.Usporiadateľský klub je povinný na žiadosť DZ zabezpečiť  mu vzhliadnutie videozáznamu po stretnutí. Pri dokázaní, že klub natáčanie videozáznamu nevykonal, bude potrestaný pokutou 150 €. Ak klub natáčal videozáznam, ale pre potreby zväzu ho úmyselne nedoručil, resp. ho úmyselne upravil (marenie vyšetrovania) bude FK potrestaný pokutou 300 €. Ak FK doručí videozáznam zo stretnutia v nedostatočnej kvalite bude riešený DK.

i) FK VI. ligy dospelých sú povinné zasielať zostrih gólových situácií zo stretnutí televízii TV7 do 24 hodín po ukončení stretnutia. Nesplnenie povinnosti bude mať za následok disciplinárnu sankciu 10,- €.

j) Námietky pre vzhliadnutie videozáznamu aj na výkon R musia obsahovať:

-  označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti

- popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva klub sťažnosť s vyznačením času (minutáže)

- predloženie, resp. požiadanie o predloženie (v prípade hosťujúceho klubu, ktorý si sám videozáznam nevyhotovoval) príslušnej videodokumentácie v súlade s týmto bodom.

Poplatok vo výške 15 € bude klubu započítaný do mesačnej zbernej faktúry. V prípade vyhoveniu všetkých námietok sa tento vklad klubu vráti.

Kapitán družstva, u mládeže aj vedúci družstva, má právo po ukončení stretnutia v stanovenej lehote do 48 hod. podať námietky cez systém ISSF v zmysle čl. 80, bod 3 SP. Môže vzniesť námietky proti:

- výsledku stretnutia

- priebehu stretnutia / nie však voči výkonu rozhodcu /

- náležitostiam hracej plochy

- štartu niektorého súperovho hráča

- výstroju hráčov súperovho družstva

- striedaniu náhradníkov

- popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov

Všetky podania je potrebné zrealizovať cez ISSF systém na príslušné odborné komisie.

Príslušné komisie riadiaceho zväzu si vyhradzujú právo vyžiadať videozáznam aj v prípade, že nebola zo žiadnej strany vznesená požiadavka na vzhliadnutie videozáznamu. V takom prípade je klub povinný najneskôr do 48 hod. od skončenia stretnutia doručiť na zväz videozáznam.

6. Hospodárske náležitosti

a) FK štartujú v súťažných a pohárových stretnutiach na vlastné náklady.

b) Do začiatku súťaže každý FK je povinný uhradiť štartovný poplatok za mužstvo                      dospelých:  VI. 3b liga   -               105, -  €

                    VII. liga               -                 85, -  €

    VIII. liga              -                65, -  €

Príjem zo štartovného bude použitý na riadiacu činnosť ObFZ.

Za mládežnícke družstvá sa štartovný poplatok neplatí.

c) Pokuty, poplatky, ktoré udelí riadiaci zväz (jeho komisia), budú FK započítané do mesačnej zbernej faktúry – neplatia sa vopred. Komisie prerokujú na svojom zasadnutí všetky previnenia bez úhrady poplatkov vopred.

d) Kluby sú povinné uhrádzať poplatky a pokuty (zverejnené v ÚS) na základe mesačnej zbernej faktúry (v ISSF - typ všeobecná faktúra). Táto faktúra je generovaná vždy začiatkom každého mesiaca. Obsahuje všetky pokuty a poplatky za predchádzajúci mesiac.   Faktúry sa klasickou poštou nezasielajú, každý klub si ju stiahne v elektronickej podobe z ISSF. Splatnosť týchto faktúr je 10 dní od vygenerovania, t.j. finančné prostriedky musia byť 10 dní od vygenerovania pripísané na účet.

Úhrady platieb na účet SFZ je platiteľ povinný realizovať výhradne bankovým prevodom (v žiadnom prípade nie šekom!) na bankový účet SFZ číslo účtu 5029610884/0900 variabilný symbol úhrady je číslo faktúry. V prípade, ak klub riadne a včas neuhradí mesačnú zbernú faktúru, považuje sa to za nedodržanie súťažných kritérií. Automatickým športovo-technickým dôsledkom toho, že klub riadne a včas neuhradí mesačnú zbernú faktúru, je zastavenie súťažnej činnosti, ktoré sa vzťahuje len na „A“ družstvo dospelých dotknutého klubu (ak klub nemá „A“ družstvo, vzťahuje sa zastavenie činnosti na najvyššie zaradenú kategóriu v súťažiach) a zastavenie matričnej činnosti klubu, s účinkom odo dňa nasledujúceho po poslednom dni splatnosti až do riadneho uhradenia celej dĺžnej čiastky. Za uhradenie poplatkov riadne a včas, sa považuje ich uhradenie v lehote splatnosti (pripísanie sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške, so správnym uvedením variabilného symbolu úhrady. Dotknuté kluby a riadiaci orgán príslušnej súťaže sú informované o výške neuhradených poplatkov, lehote splatnosti, dôsledkoch neuhradenia poplatkov, ako aj o zaplatení poplatkov prostredníctvom oznamov zasielaných zo systému ISSF, v ktorom sa pre potreby SFZ a jeho členov vytvára automaticky zoznam klubov, ktoré neuhradili riadne a včas mesačné zberné faktúry. Prípadné reklamácie platieb vybavuje ekonomický úsek SFZ, ktorý o svojich zisteniach informuje riadiaci orgán súťaže. V prípade, ak reklamácia bola uznaná, účinok športovo-technických dôsledkov sa na základe rozhodnutia ekonomického úseku SFZ ruší. Družstvu, ktorému bola zastavená súťažná činnosť vo všetkých jeho činnostiach z dôvodu neuhradenia mesačnej zbernej faktúry odohrá nasledujúce stretnutie, ale po skončení súťažného ročníka sa mu odrátajú 3 body  (čl. 83 SP). Ak FK nevyrovná svoje pozdlžnosti ani po tomto stretnutí, bude mu pozastavená činnosť a ďalšie  stretnutia sa do úhrady neodohrajú . 

e) Usporiadajúci klub je povinný hosťujúcemu FK vydať 22 voľných vstupeniek  pre dospelých a 20  voľných vstupeniek pre družstvo mládeže.

             f) Futbalovému klubu, ktorého družstvo nenastúpi na majstrovské stretnutie, bude mu do mesačnej zbernej faktúry započítaná disciplinárna sankcia vo výške: dospelí VI. liga – 150. - €, VII. liga – 130. - €, VIII. liga – 100. - €, dorast a žiaci – 80.- €, U13,U11,U9 – 60,-€ . Zo základnej čiastky dostane  FK,  ktorý sa neprevinil polovicu na krytie nákladov na prípravu HP na stretnutie (okrem U13, U11, U9). Po treťom nenastúpení na stretnutie resp. po troch kontumáciách (čl. 82 SP) je družstvo vylúčené zo súťaže.  Pri U13, U11 a U9 družstvo,  ktoré 2 x nepricestuje  na turnaj bude vylúčené zo súťaže.

V prípade nenastúpenia na stretnutie v posledných troch kolách je pokuta dvojnásobná, ak sa jedná v stretnutí o priame ovplyvnenie postupu alebo zostupu.

DK si vyhradzuje právo posudzovať jednotlivé prípady individuálne ( ak v stretnutí nejde o postup alebo zostup), na základe skutočností uvedených v zápise o stretnutí.

g) Ak sa družstvo odhlási zo súťaže v posledných troch kolách, dosiahnuté výsledky ostávajú v platnosti a zostávajúce stretnutia sa budú kontumovať.

Ak bude družstvu kontumované stretnutie z dôvodu poklesu hráčov (v prípade ak na stretnutie nastúpili s menším počtom hráčov ako v rozpise súťaže), zaplatí družstvo, ktoré sa previnilo finančnú pokutu: dospelí VI. liga – 80,- €, VII. liga – 60,- €, VIII. liga – 50,- €, dorast a žiaci – 40,- €, U13, U11, U9 – 30,- €. V obidvoch prípadoch si ŠTK vyhradzuje právo posudzovať jednotlivé prípady individuálne, na základe skutočností, uvedených v zápise o stretnutí a rozhodnúť podľa týchto skutočností.

h) Pre súťažný ročník 2019/2020 boli schválené tieto náhrady  pre  R  a  DZ:

 

 

DOSPElÍ

 

 

DORAST

 

 

 

 

ŽIACI

VI. liga

 

VII. liga

VIII. liga

R

35,-

31,-

     28,-

18,-

15,-

AR

26,-

24,-

     22,-

12,-

10,-

DZ

26,-

24,-

     22,-

6,-

-

 

Odmeňovanie pozostáva z cestovných paušálných nákladov, ošatného a poštovného.

V prípade, že sa stretnutie neuskutoční budú paušálne cestovné náhrady vo výške

10 € v kategórii muži R, AR a DZ, dorast R, žiaci R. V prípade dorastu AR 5 €, DZ 3 €, žiakov AR 3 €.

Odmeny R v turnajoch organizované v zimnej prestávke, ako aj súťažné podmienky, budú zverejnené pred začiatkom  turnaja v úradnej správe ŠTK.

i) ISSF

1. Za daňový doklad sa považuje aj elektronická faktúra, ktorú SFZ zašle na e-mailovú adresu klubu, uvedenú v ISSF. Kluby sú povinné uhradzať poplatky a pokuty (zverejnené v ÚS a ISSF) až na základe vystavenej mesačnej zbernej faktúry v ISSF (typ Všeobecná faktúra).

2. SFZ si vyhradzuje právo počas súťažného ročníka generovať prostredníctvom ISSF aj iné typy faktúr, o ktorých je povinný informovať FK v dostatočnom predstihu.

3. FK je povinný informovať Legislatívno-právne oddelenie a Ekonomický úsek SFZ o každom upovedomení o začatí exekúcie.

4. FK v plnej miere zodpovedajú za všetky údaje o FK a fakturačné údaje uvedené FK v ISSF a sú povinné bezodkladne informovať matriku ObFZ o každej zmene.

7. Poplatky uvedené vo futbalových normách:

7.1  Námietky čl. 85  a 86 SP

                                dospelí                   10 €

                                mládež                    10 €

7.2  Odvolania čl. 87 SP - ŠTK

                                dospelí                   50 €

                                mládež                   30 €

7.3  Disciplinárne poplatky

prerokovací poplatok (jednotlivec, kolektív)

                dospelí                   10 €

                dorast                       5 €

                žiaci                           5 €

7.4  Odvolacie poplatky

                odvolanie voči rozhodnutiam odborných komisií (prvostupňové)      

                        dospelí                   50 €

                        mládež                   30 €

7.5  Registračný poriadok

Sadzobník poplatkov je uvedený v RaPP v prílohe č.2 a je nahrávaný matrikárom priamo v systéme ISSF.

7.6  Prestupový poriadok futbalu

Poplatok žiadateľa za prestup v elektronickej forme

                dospelí                     10 €

                mládež                      7 €

7.7. Matričná činnosť v dňoch pracovného pokoja

                               základná cena + 100 %

7.8  Prestupový poriadok – odvolanie

                                dospelí                   50 €

                        dorast, žiaci           30 €

7.9 Komora pre riešenie sporov 

- poplatok za konanie o návrhu: 3 % z hodnoty predmetu sporu, najmenej 50 €, najviac 2000 €

- ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi   50 €

7.10  Prejednávací  poplatok  ( ak   sa   žiadosť   neschválila   resp.   žiadosť  nespĺňa

               náležitosti)                                              – 10 € dospelí

                                                                                  5 € mládež

7.11  Poplatok za sťažnosť na výkon delegovaných osôb              15 €

Všetky uvedené poplatky s výnimkou za vystavenie RP, sú hradené FK formou mesačnej zbernej faktúry vystavenej SFZ.

8. Podania na komisie (ŠTK, DK, KR) - všetky, žiadosti, námietky, podnety, podania, vyjadrenia, zmeny termínov budú akceptované len cez ISSF - elektronická podateľňa (podanie k zápasu resp. na komisiu).

9. Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárného  opatrenia: všetky žiadosti je potrebné podávať cez elektronickú podateľňu v ISSF ,, zaevidovanie podania na komisiu  DK ,, do zasadnutia komisie. V týchto žiadostiach je potrebné uvádzať všetky náležitosti: FK, meno a priezvisko hráča, registračné číslo, kolo v ktorom bol hráč vylúčený, stretnutie, výšku  trestu, číslo uznesenia . Ak bude žiadosť nekompletná, bude komisiou DK prerokovaná za poplatok a zamietnutá.

B. TECHNICKÉ  USTANOVENIA

10. Predpis

a) Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, súťažného poriadku a tohto Rozpisu, ktorého výklad prináleží VV ObFZ.

b) Všetky pokyny v úradných správach vydávaných počas súťažného obdobia sú pre FK záväzné.

c) Vo všetkých vekových kategóriách futbalových súťaží sa výsledky hodnotia následovne:                   výhra      -      3 body

                                              remíza     -     1 bod

                                              prehra     -     0 bodov

11. Štart  hráčov

a) V kategórií dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria túto kategóriu a ďalej hráči kategórie dorastu, ktorí spĺňajú podmienky štartu, čl. 46 SP. V kategórií dorastu U19 štartujú hráči narodení po 1.1.2001 a mladší. V kategórií žiakov U15 štartujú hráči narodení po 1.1.2005 a mladší. V kategórií mladších žiakov U13 štartujú hráči narodení  po 1.1.2007.

V kategórii prípravky U11 štartujú hráči narodení po 1.1.2009. V kategórii prípravky U9 štartujú hráči narodení po 1.1.2011.

b) V kategórii dorastu môžu v majstrovskom stretnutí štartovať aj hráči, ktorí spadajú do kategórie žiakov a to hráči, ktorí dovŕšili 14 rokov. KM ŠTK povoľuje v jednom stretnutí štart maximálne 5- tim takýmto hráčom na platné RP. Platí ustanovenie č. 46, t.j. celú zodpovednosť za štart hráčov nesie klub, tréner a vedúci družstva. V prípade ostaršenia hráča (dorastenec) je FK povinný predložiť R stretnutia originál potvrdenia o ostaršení od telovýchovného lekára (nie kópiu). V prípade, že tak nevykoná, R nepovolí jeho štart za družstvo dospelých.

c) Na majstrovské stretnutie nastupujú hráči v základnej zostave v dresoch s dobre viditeľnými číslami. Brankár má  farbu dresu odlišnú od farby dresov ostatných hráčov a úborov rozhodcov. Právo voľby farby dresov má hosťujúci klub. Domáci klub sa musí  prispôsobiť. Ak má niektoré družstvo rovnakú farbu dresov ako má R, je domáci FK povinný dať R náhradný dres inej farby prípadne čistú rozlišovačku.

Zmenu v základnej zostave je povinný FK hlásiť rozhodcovi pred stretnutím.

d) Striedanie hráčov sa musí vykonávať pomocou dobre viditeľných tabúľ, ktoré je povinný poskytnúť pre obe družstvá usporiadajúci klub.

e) Striedanie hráčov v súťažiach dospelých, dorastu a žiakov max po 5

Upozorňuje FK na zmenu systému striedania hráčov. Aj naďalej platí možnosť striedania hráčov po 5, avšak pre týchto 4, resp. 5 striedaní bude družstvo mať možnosť využiť len tri prerušenia hry za týchto podmienok:

- maximálne 5 striedajúcich hráčov je povolených za družstvo dospelých alebo dorastu v akomkoľvek časovom priebehu

-družstvo dospelých a dorastu môže využiť maximálne 3 prerušenia hry v zápase pre účely striedania

- družstvo žiakov môže využiť až  5 prerušení  hry v zápase  pre účely striedania

- striedanie počas polčasovej prestávky, v prestávke pred predlžením hracím časom

   a v pol.prestávke predlženého hracieho času sa nezarátava do počtu prerušení  hry

- hráč, ktorý bol vystriedaný sa nesmie zvonu vrátiť späť do zápasu v súťažiach dospelých a dorastu

- ,v žiackych súťažiach sa vystriedaný hráč v rámci tých piatich striedaní bude môcť  vrátiť do hry iba 1 krát.  

- porušenie  týchto ustanovení o striedaní ma za následok disciplinárne sankcie

f) Družstvo v zápise o stretnutí uvedie mená 11 hráčov a max. 7 náhradníkov.  Mená náhradníkov s RP musia byť rozhodcovi oznámené pred začiatkom stretnutia. Náhradník, ktorý nie je pred stretnutím uvedený v zápise o stretnutí,   sa nemôže zúčastniť na hre. Predložené registračné  preukazy  hráčov  ostávajú  v kabíne  rozhodcov.

g) Hráč môže v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom súťažnom (majstrovskom, pohárovom) stretnutí v zmysle SP. Nerešpektovanie SP bude mať za následok kontumáciu v poradí druhého stretnutia.

h) súťaž dorastencov VII.liga:

hrá sa na skrátenom ihrisku, čiary pokutového územia sa vyznačia podľa náčrtu (nepovoľuje sa vyznačenie s plastovými klobúčikmi), počet hráčov je 8(7+1), minimálny počet hráčov je 6(5+1),  rozmer bránok je 5x2 m (musia byť vybavené sieťami), zabezpečené proti prevráteniu (zapichovacie háčiky, resp. plastové vrecia s pieskom), značka pokutového kopu sa vyznačí vo vzdialenosti 8 m od bránkovej čiary, pravidlo o postavení mimo hry platí ako na veľkom ihrisku, všetky ostatné pravidlá futbalu (vhadzovanie, malá domov, napomínanie, vylúčenie, striedanie) platia ako na veľkom ihrisku.

Náčrt ihriska:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Podmienky  štartu

a) Podmienkou účasti mužstva dospelých v oblastných súťažiach je, aby FK mal minimálne 1 družstvo mládeže zaradené v súťažiach.

Minimálne podmienky pre kluby pôsobiace v súťažiach riadených ObFZ Prešov:

-6. liga dospelí musí mať v súťaži mládeže – min. jedno družstvo s jedenástimi hráčmi alebo min. jedno družstvo dorastencov 7+1  +  min. jedno družstvo U15 a nižšie,  

-7.liga dospelí musí mať v súťaží mládeže – min. jedno družstvo s jedenástimi hráčmi alebo min. dve rôzne družstvá mládeže,

-8. liga dospelí musí mať v súťaží mládeže – min. jedno družstvo mládeže (nový FK, ktorý sa prihlási do súťaže dostane výnimku na mládež na 1 rok, ale postúpiť do vyššej súťaže nemôže). FK (8.liga), ktorý nebude mať mládež uhradí poplatok 200,- € pred začiatkom súťaže.

b) Všetci hráči nastupujúci na stretnutie musia mať platný RP v systéme ISSF

c) Pri majstrovských stretnutiach vo všetkých kategóriach je povinnosťou domáceho FK zabezpečiť zdravotnícku službu v zmysle SP čl. 56. Nedodržanie tohto ustanovenia má za následok disciplinárne opatrenia. Na každé stretnutie je domáci FK povinný pripraviť minimálne 3 lopty.

d) Súčasťou výstroja musia byť u každého hráča chrániče holenných kostí.  Hráč, ktorý túto povinosť nebude rešpektovať, nebude pripustený do hry. Rozhodcovia sú povinní dodržiavanie tohto ustanovenia kontrolovať.

e) ŠTK povoľuje v jednom stretnutí štartovať najviac 3 zahraničným hráčom za jedno mužstvo.

f) FK sú povinné viesť si vlastnú evidenciu ŽK podľa zápisu o stretnutí potvrdenom kapitánom družstva (počet ŽK je uvedený aj v systéme ISSF- Reporty). Po udelení 5, resp. 9, resp. 12 ŽK  FK sa už na najbližšie zasadnutie poplatok neuhrádza. Poplatok bude zarátaný do najbližšej zbernej faktúry.

Štart hráča v čase zastavenia činnosti má herné dôsledky pre družstvo.

Ak hráč obdrží v jednom stretnutí dve napomenutia žltou kartou, následná červená karta ruší napomenutia žltými kartami. Udelené žlté karty sa do evidencie nezarátavajú.

Napomenutie hráčov sa eviduje a trestá v jednom družstve a v jednom súťažnom ročníku. Pri prestupe  hráča v priebehu súťažného ročníka do iného klubu toho istého stupňa súťaže sa dovtedy obdržaný počet ŽK prenáša.

V žiackych kategóriách sa ŽK neevidujú.

g) Pri vylúčení hráča resp. po príkaze DZ na odobratie RP rozhodca hráčovi neodoberie RP, len uvedie v zápise okolnosti priestupku hráča. Hráč má automaticky zastavenú činnosť. Disciplinárna komisia bude prípad prerokúvať na základe zápisu rozhodcu a delegáta o stretnutí. Výsledok svojho rozhodnutia oznámi DK futbalovému klubu v úradnej správe resp. písomnou formou. Poplatok bude zarátaný do najbližšej  zbernej faktúry.

h) Pri inzutácií R resp. AR túto skutočnosť R oznámi kapitánom družstiev, pričom R, AR a DZ to podrobne uvedú vo svojich správach a sú povinní ich odoslať najneskôr do 24 hod. riadiacemu orgánu.  Pri inzultácií rozhodcov sa na najbližšie zasadnutie DK o 16.30 hod. povinne dostavia bez osobitného pozvania: rozhodcovia, DZ, kapitáni a vedúci obidvoch mužstiev a ďalší hráči a funkcionári, ktorí mali prípadne podiel na inzultácií. Neúčasť na DK bude mať za následok disciplinárne pokračovanie.

i) Minimálne pokuty pri inzultácii: VI.liga 200.- €, VII.liga 180.- €, VIII. liga 150.- €, mládež 120.- €. Pri druhej inzultácii R resp. AR počas ročníka nasleduje vylúčenie družstva zo súťaže. Pri neprístojnostiach a násilí na delegovaných osobách (R, AR, DZ) zo strany usporiadajúceho klubu v priestore ohraničenom bariérami, ktoré v čase konania nebudú nainštalované počas  príchodu a odchodu delegovaných osôb z hracej plochy, potrestá sa usporiadajúci FK dvojnásobnou pokutou podľa jednotlivej kategorie ako pri inzultácii delegovaných osôb.

Pri neprístojnostiach a násilí na delegovaných osobách (R, AR, DZ) zo strany hosťujúceho klubu v priestore ohraničenom bariérami, ktoré v čase konania nebudú nainštalované počas  príchodu a odchodu delegovaných osôb z hracej plochy, potrestá sa usporiadajúci FK aj hosťujúci FK pokutou podľa jednotlivej kategórie ako pri inzultácii delegovaných osôb.

j) Za funkcionárov klubu sa považujú: predseda, tajomník, ISSF manažer, usporiadateľská služba, tréner, asisten trénera, vedúci družstva, zdravotník a manažér FK. Prípadné zmeny funkcionárov klubu je nutné nahlásiť písomne  na ŠTK ObFZ najneskôr do 10 dní. Na lavičke náhradníkov sa smú zdržiavať len osoby uvedené v zápise o stretnutí, označené identifikačnými kartami a náhradníci uvedení v zápise o stretnutí.

k) Ak bol tréner, vedúci družstva, alebo iný funkcionár, ktorý sa môže zdržiavať počas zápasu na lavičke, vylúčeným rozhodcom mimo tento priestor za bariéru, má okamžite zákaz výkonu funkcie počas zápasu až do prijatia záveru disciplinárnej komisie.

l) V prípade zaradenia družstva dospelých mimo súťažného ročníka ( ak má jedno z družstiev voľný termín v kole) je tento FK povinný uhradiť štartovný poplatok pre VIII. ligu a ihrisko musí mať schválené ŠTK ObFZ.

m) Ak sa odhlási prihlásené družstvo zo súťaže po jej vyžrebovaní, resp. v jej priebehu nemôže byť v  tom istom ročníku zaradené do iného stupňa majstrovských súťaží. V ďalšom súťažnom ročníku bude zaradené do najnižšej súťaži. V prípade, že sa družstvo odhlási zo súťaže v rozbehnutej  jarnej časti, nebude v nasledujúcom súťažnom

ročníku zaradené do súťaží. FK, ktoré odhlásia v rozbehnutej súťaži družstvo alebo bude vylúčené bude udelená finančná pokuta: dospelí  400. - €, dorast a žiaci 300. - €, U13, U11, U9 200.- €. Ak FK odhlási družstvo zo súťaží po vyžrebovaní, ale pred začiatkom súťaží bude finančná pokuta: dospelí 120. - €,  dorast 85. - €,  žiaci a prípravka 50.- €.

n) Ak FK v súťažiach VI. a VII. lige dospelých odhlási svoje jediné mládežnícke družstvo (resp. bude mládežnícke družstvo vylúčené zo súťaží), a takýto FK nebude spĺňať podmienku Rozpisu súťaží ObFZ Prešov v bode 12 a) bude sa automaticky považovať  ako zostupujúci a zároveň posledným družstvom v konečnej tabuľke v danej súťaži pre daný súťažný ročník.

o) Pripomienky, upozornenia k priebehu súťaží je možné podať najneskôr do 15 dní po skončení príslušnej časti (jeseň, jar) súťažného ročníka, kedy sú výsledky konečné a nemenné.

p) R a DZ pri stretnutiach, ktorým hrozí predčasne ukončenie z dôvodu poklesu hráčov pod 7 (resp.5) musia vyčerpať všetky možnosti na pokračovanie stretnutia a všetky okolnosti okolo poklesu hráčov dôkladne rozpísať v zápise o stretnutí a v správe DZ. V prípade dokázania úmyselného predčasného ukončenia stretnutia t. j. machinácie (úmyselné marenia)  narušujúce regulárnosť súťaže budú voči FK vyvodené disciplinárne tresty v zmysle disciplinárneho poriadku.

r) Ak družstvo nastúpi na stretnutie s nižším počtom hráčov ako 11, má právo doplniť počet hráčov na 11 kedykoľvek počas stretnutia, keď je lopta mimo hry. Meno nastupujúeho hráča sa zapíše do zápisu o stretnutí dodatočne v polčasovej prestávke prípadne až po stretnutí.

s) V prípade dokázania štartu hráča na cudzí RP bude FK potrestaný finančnou pokutou: dospelí 300. - €, mládež 200. - €. Za pokus o štart hráča na cudzí RP bude FK udelená finančná disciplinárna sankcia: dospelí 200. - €, mládež 150. - €.

13. Konfrontácia hráčov

Konfrontácia sa vykonáva 15 min pred začiatkom stretnutia.

a) Konfrontácia v kategórii dospelých nie je povinná. V prípade vyžiadania konfrontácia prebieha podľa bodu b)

b) Pred každým súťažným stretnutím  mládeže sa nariaďuje vykonať povinnú konfrontáciu hráčov v dresoch (riadne ustrojených podľa pravidiel futbalu) uvedených v zápise o stretnutí. Kontrolu vykonávajú spolu obaja kapitáni s vedúcimi družstiev  so zápisom o stretnutí, ktorým rozhodca poskytol všetky predložené skontrolované plastové registračné preukazy a to tak, že kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a po ich kontrole preberá od kontrolujúceho registračné preukazy už skontrolovaných hráčov. U hráčov, ktorí už nevlastnia plastový RP sa konfrontácia vykoná plne v zmysle SP, čl.49 t.j. cez systém ISSF – ideálne cez počítač resp.tablet, ktorý bude mať domáci klub k dispozícii na HP.

Vedúci družstiev  majú právo opýtať sa jednotlivých hráčov na rôzne osobné údaje, ktoré sú potrebné pre ďalšie účely komisií. Výsledok kontroly totožnosti oznámia kapitáni (vedúci družstiev u mládeže) rozhodcovi. Po vykonaní kontroly totožnosti vrátia registračné preukazy rozhodcovi. V prípade ak jedno z družstiev vznesie námietku voči štartu hráča je R povinný vykonať osobne konfrontáciu hráča.

1. Ak podľa názoru R je hráč na fotografii totožný s hráčom na ktorého je vznesená námietka, R hráča pripustí k stretnutiu bez preukázania iného hodnoverného dokladu  (hráč nemusí mať iný doklad). Menovaného hráča ale vyzve, aby sa na zadnej strane zápisu 2 x podpísal a zároveň uviedol (meno a priezvisko, dátum narodenia a bydlisko).

2. Ak podľa názoru R hráč nie je podobný s fotografiou na registračnom preukaze je R povinný vyzvať menovaného hráča o predloženie iného hodnoverného preukazu totožnosti (OP, pas, vodičský preukaz) u mládeže minimálne kartičku poistenca (ak nevlastní iný dôveryhodný doklad s fotografiou). Ak sa hráč v prípade žiadosti R nemôže hodnoverne preukázať dokladom totožnosti je R povinný hráča nepripustiť do stretnutia a vyškrtnúť ho zo zápisu o stretnutí a tieto skutočnosti popísať v zápise o stretnutí. Menovaného hráča ale vyzve, aby sa na zadnej strane zápisu 2 x podpísal a zároveň uviedol (meno a priezvisko, dátum narodenia a bydlisko). R odoberie RP hráča a zašle ho spolu so zápisom o stretnutí na ObFZ.

Rozhodca a zástupca družstva súpera sú oprávnení vyhotoviť si fotodokumentáciu namietaného hráča s jeho súhlasom. Ak hráč súhlas k vyhotoveniu jeho fotodokumentácie neposkytne, považuje sa za hráča, ktorý sa odmietol podrobiť konfrontácii.

3. Pokiaľ nebola vznesená námietka a zaznamenaná pred stretnutím v zápise o stretnutí, môže dať námietku súper len v prípade striedajúceho hráča (v polčase, alebo po stretnutí), avšak musí byť námietka vznesená k R ihneď na hracej ploche zo strany kapitána družstva. V tomto prípade musí R túto námietku napísať buď cez polčas alebo ihneď po stretnutí. R vyzve hráča, aby sa v polčasovej prestávke (ak bolo striedanie v I. polčase) resp. po stretnutí (ak bolo striedanie v II. polčase) povinne dostavil do kabíny R, kde sa vykoná konfrontácia. Pokiaľ sa hráč nedostaví do kabíny R bude sa to považovať za neoprávnený štart.

Ak bola kontrola totožnosti vykonaná pred stretnutím, v prípade striedajúceho hráča v polčase resp. v druhom polčase a kapitán družstva súpera nevzniesol žiadne námietky proti totožnosti hráča, nie je už neskôr možné uvádzať prípadné námietky ohľadne hráča do zápisu o stretnutí. ŠTK prípadnú dodatočnú námietku prerokuje, ak bude splňať všetky náležitosti podľa SP čl. 85 – 86.

Hráčovi (náhradník), ktorý nebol na konfrontácii pred stretnutím, ale bol uvedený v zápise o stretnutí sa povolí  nastúpiť na stretnutie, ale je povinný sa podrobiť konfrontácii pred vstupom na hraciu plochu.

14. Zoznam hráčov

a) FK nezasielajú riadiacemu orgánu Sezónnu súpisku. Klubový ISSF manažér vyplní údaje podľa predlohy v ISSF. Sezónna súpiska (zoznam hráčov družstva) v systéme ISSF musí byť vyplnená pred zahájením súťažného ročníka v zmysle SP, čl. 41 a 42. Nahratím hráčov na Sezónnu súpisku v systéme ISSF, alebo priebežne doplneným hráčom na Sezónnu súpisku v ISSF, FK automaticky potvrdzujú aj vykonanie lekárskej prehliadky, ktorú má právo riadiaci orgán v prípade potreby kedykoľvek skontrolovať. Z uvedeného zoznamu hráčov sa následne nahrávajú hráči do Zápisu o stretnutí.     

b) Zoznam družstva sa prekladá v zmysle SP čl. 41 a 42. Pre  jarnú časť súťažného ročníka sa zoznamy len priebežne dopĺňajú nasledovne:

-  pri nominovaní nového hráča na Zápis o stretnutí, ktorý nie je uvedený v Sezónnej súpiske, systém ISSF automaticky doplní hráča do Sezónnej súpisky s poradovým číslom na Sezónnej súpiske nasledujúcim po aktuálne najvyššom a zašle o tom notifikáciu Správcom danej súťaže. Tým odpadáva povinnosť inej formy nahlasovania nového hráča do Sezónnej súpisky.

c) FK hrajúce v súťažiach ako B družstvo, musia riadiacemu orgánu ako aj rozhodcovi pred stretnutím predložiť aktuálnu Sezónnu súpisku A družstva. Ak má FK 2 družstvá v rôznych súťažiach, štart hráčov A družstva za B družstvo sa riadi čl.47 SP následovne:

- za B-družstvo klubu môžu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za A-družstvo klubu v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči z A-družstva klubu bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí za A-družstvo klubu. Do uvedeného počtu tretnutí sa nezapočítva štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje akýkoľvek časový úsek stretnutia.

15. Hrací čas

Hrací čas pre dospelých a dorast je 2 x 45 min., pre žiakov 2 x 35 min. a pre mladších žiakov a prípravku 1 x 25 min. Polčasová prestávka je maximálne 15 min.  vrátane odchodu z hracej plochy a návratu zo šatní družstiev. V súťažiach mládeže je dodržiavanie polčasovej prestávky povinné.

16. Zmeny termínov

Zmeny termínov, uvedených vo vyžrebovaní, môžu sa vykonať len na základe náležite zdôvodnených príčin. Platí zásada, že stretnutia sa predohrávajú. Žiadosť o zmenu termínu,  spolu  so  súhlasom  súpera, predloží  FK najneskôr 10 dní pred stretnutím (bez poplatku), menej ako 10 dní so súhlasom súpera (s poplatkom dospelí 10 €, mládež 5 €), menej ako 5 dní so súhlasom súpera (s poplatkom 20 €, mládež 10 €).

Žiadosti o zmenu termínov sa na komisiu ŠTK podáva iba elektronicky cez ISSF systém – Podaanie k zápasu – Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia

ŠTK si vyhradzuje právo individuálneho posudzovania žiadostí vo výnimočných prípadoch a  ich prípadného schválenia resp. neschválenia. Ak bude žiadosť nekompletná, bude komisiou ŠTK prerokovaná za poplatok a zamietnutá.

17. Povinnosti usporiadateľského klubu

a)Usporiadajúci klub je povinný zabezpečiť bezpečné uloženie osobných vecí hráčov, funkcionárov, rozhodcov a delegátov  v šatniach. Je povinný zabezpečiť vhodné a bezpečné miesto v areáli pre parkovanie dopravných prostriedkov R a DZ. Za spôsobené škody zodpovedá usporiadajúci klub. Peniaze, klenoty a iné cennosti sú povinní vyššie uvedení odovzdať do úschovy hlavnému usporiadateľovi.

b)Práva a povinnosti usporiadateľskej služby sú uvedené v SP čl. 56 až 61. Usporiadajúci FK je povinný zabezpečiť na stretnutie dospelých  min. 6 usporiadateľov starších ako 18 rokov, v mládežníckych súťažiach min. 3 usporiadateľov, ktorí budú počas celého stretnutia označení usporiadateľskými vestami. Vyplnený zoznam usporiadateľskej služby sa predloží R pred stretnutím spolu s identifikáciou členov usporiadateľskej  služby  s  ich podpismi, rozhodcom stretnutia.

c)Usporiadateľský zbor musí byť označený rozlišovacími vestami a identifikačnými kartičkami zavesenými na krku. Domáci FK v kategórii dospelých poskytne hosťujúcemu FK pred stretnutím bez vyzvania 2 usporiadateľské vesty.

d)Usporiadajúci FK je povinný bez vyzvania poskytnúť v polčasovej prestávke občerstvenie pre rozhodcov, DZ a hráčov hostí (minerálka, čaj  a  pod.)

e) Družstvá vo všetkých súťažiach sú povinné pripraviť na stretnutie nominácie hráčov a realizačného tímu v ISSF systéme. Usporiadajúci FK je pri súťažnom stretnutí povinný zabezpečiť vhodnú výpočtovú techniku s pripojením na internet na vytvorenie elektronického zápisu o stretnutí v ISSF v požadovanej forme + tlačiareň. 20 min. pred stretnutím sa vytlačí z ISSF zápis o stretnutí.Po stretnutí zápis v systéme ISSF vypíše rozhodca. V prípade nefunkčnosti internetového pripojenia musí R najneskôr 25 min. pred stretnutím dať pokyn na vypísanie zápisu ručne, ktorý následne doloží aj s vytlačeným zápisom z ISSF systému. Z tohoto dôvodu je domáci FK povinný mať k dispozícii papierový zápis o stretnutí. Z dôvodu zamedzenia a omeškania začiatkov stretnutí je domáci FK povinný uzatvárať nominácie v systéme ISSF ako prvý. Domáci FK má povinnosť mať v areáli štadióna pripojenie na internet v  priestore neobmedzujúci výkon pre vypísanie zápisu v ISSF (podľa možnosti v kabíne R).

f) FK sú povinné dodržiavať Zákon č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí, kde sa jasne definuje, aké sú povinnosti usporiadateľa športového podujatia. ŠTK povoľuje len predaj piva a to v papierových (umelohmotých) pohároch.

18. Nenastúpenie a oneskorené nastúpenie

ObFZ doplňuje s platnosťou pre ním riadené futbalové súťaže SP následovnými zásadami:

a) Ak sa majstrovské stretnutie  neuskutoční v stanovenom termíne  z viny niektorého FK, klub, ktorý sa previnil zašle do 3 dní cez ISSF ( podanie k zápasu na ŠTK)  žiadosť o odohratie tohoto stretnutia v náhradnom termíne. Klub , ktorý sa neprevinil musí sa k tejto žiadosti vyjadriť do najbližšieho zasadnutia ŠTK.

V prípade súhlasu všetkých strán sa stretnutie odohrá  v náhradnom termíne (najneskôr do 14 dní).   Keď ŠTK dostane stanovisko záporné, bude riešiť prípad podľa platných odsekov čl. 82 SP.

b) Ak na majstrovské stretnutie nastúpi jeden zo súperov zavinene po čakacej dobe alebo prekročí polčasovú prestávku a stretnutie sa napriek tomu odohrá, je ŠTK oprávnená uznať výsledok dosiahnutý na ihrisku za predpokladu, že oddiel, ktorý sa neprevinil, nepodal námietky podľa pokynov čl. 85 a 86 SP.

Ak sa stretnutie nedohrá z dôvodu vyššej moci, je povinnosťou účastníkov dohodnúť sa  na novom termíne stretnutia, ktoré musí byť odohrané najneskôr do 10 dní a túto dohodu treba uvieť v Zápise o stretnutí. Dohrá sa len zvyšný úsek stretnutia od času prerušenia.

c) Nedodržania stanoveného ÚHČ z viny jedného resp. oboch družstiev v stretnutí bude prejednávané príslušnou komisiou. V posledných troch kolách zväz striktne nariaďuje dodržať stanovený ÚHČ v zmysle US ObFZ. V prípade nerešpektovania tohoto nariadenia sa pokuta v posledných troch kolách zdvojnásobí, ak pôjde o postup alebo zostup. Konečné rozhodnutie je na príslušnej odbornej komisii.

19. Postupy a zostupy      

Do vyššej súťaže majú zaručený postup družstvá umiestnené na 1. mieste konečnej tabuľky (z VIII. líg postupujú prví dvaja z konečnej nadstavbovej tabuľky o 1.-6.miesto  ak splnia podmienky - čl. 5/e  a  čl. 12/a  tohoto Rozpisu). Podmienky ustanoví riadiaci orgán súťaže.

Ak majú po skončení súťaže dve alebo viac družstev rovnaký počet bodov, rozhodujú o poradí na určenie víťaza, postupujúceho a zostupujúceho družstva kritéria v tomto poradí (čl. 18 SP):

a/ vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí

b/ gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí

c/ vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach

Ak sú tieto kritéria rovnaké, ďalej rozhodujú pravidlá v zmysle platného SP.

Na určenie umiestnenia družstva v poradí družstev v priebehu súťaže a po skončení súťaže (ak sa nerozhoduje o postupe a zostupe) sa určuje na základe počtu získaných bodov zo všetkých odohratých majstrovských stretnutí V prípade rovnosti bodov sa priebežné poradie určí následovne:

a/ gólový rozdiel zo všetkých majstrovských stretnutí

b/ vyšší počet strelených gólov zo všetkých majstrovských stretnutí

c/ vyšší počet víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach

d/ vyšší počet víťaztiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach na ihriskách súperov

e/ vyšší počet nerozhodných výsledkov dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach

f/ vyšší počet nerozhodných výsledkov dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach na ihriskách súperov

V súťaži VIII.ligy dospelých sa po základnej časti odohrá nadstavba, kde skupinu o 1.-6.miesto budú tvoriť mužstvá (1.A1, 2.A2, 3.B1, 4.B2, 5.C1, 6.C2), skupinu o 7.-12.miesto (1.A3, 2.A4, 3.B3, 4.B4, 5.C3, 6.C4), skupinu o 13.-18.miesto (1.A5, 2.A6, 3.B5, 4.B6, 5.C5, 6.C6) a skupinu o 19.- 22.miesto (1.A7, 2.A8, 3.B7, 4.C7).

Zostupy sa riadia zásadou, že posledné družstvo v VI. a VII. lige  dospelých, V. lige dorastu a v III. lige žiakov zostupuje. Ďalší počet zostupujúcich sa určí podľa počtu zostupujúcich družstiev z vyšších súťaží. V III.lige žiakov bude od sezóny 2020/21 počet účastníkov 12. V prípade odmietnutia postupov, resp. nesplnenia podmienok pre postup v súťažiach VsFZ (V. liga dospelých resp. IV. liga dorastu) majú právo postupu zo VI. ligy dospelých resp. IV. ligy dorastu len družstvá umiestnené do 3. miesta. Vo VII. a VIII. lige dospelých majú právo postupu taktiež len družstvá umiestnené do 3. miesta. Pri barážových stretnutiach, ktoré skončia remízou sa o víťazovi rozhodne kopmi zo značky pokutového kopu. Konečné rozhodnutie pri postupe a zostupe na návrh ŠTK schvaľuje VV  ObFZ.

 

 

20. Rozhodcovia a delegáti zväzu

Rozhodcov a delegátov deleguje komisia rozhodcov ObFZ. FK majú právo vetovať 3 rozhodcov a 3 delegátov a to 14 dní pred začiatkom jesennej časti a 14 dní pred začiatkom jarnej časti súťaže. Vetovať však môže len rozhodcov, ktorí v predchádzajúcom ročníku, resp. časti ročníka, rozhodovali FK stretnutia.

KR si vyhradzuje právo spôsobu obsadzovania R a DZ (ÚS - internet, telefonické vyrozumenie  a  pod.)

Rozhodca delegovaný na stretnutie je povinný vyhotoviť zápis o stretnutí v elektronickej podobe s rovnaným obsahom ako má zápis o stretnutí v papierovej forme ihneď po stretnutí najneskôr však do 5 hodín od ukončenia stretnutia.

DZ je povinný vypracovať a uzavrieť správu DS a DPR v ISSF do 48 hod. po ukončení stretnutia. V prípade HNS sa divákov, hráčov, RT, funkcionárov či iných nepredvídaných okolností, ktoré mali negatívny vplyv na priebeh stretnutia a podliehajú následne disciplinárnemu konaniu resp. konaniu pre ostatné odborné komisie, je povinnosť uzavrieť podrobnú správu do 24. hod. po ukončení stretnutia.

21. Medzinárodný styk

FK riadené ObFZ majú nahlásiť ŠTK  medzinárodný styk. Tento styk plne v kompetencii FK. Pritom nesmie byť narušený priebeh majstrovských súťaží. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok disciplinárne resp. hracie dôsledky.

22. Pohár ObFZ

a/  XXVII. ročník 3b Pohára ObFZ  má začiatok predkolom ihneď po skončení súť. ročníka 2019/20.  I. a II. kolo sa uskutoční pred začiatkom súťažného ročníka 2020/21. Predkolo sa odohrá  za účasti 16 družstiev. Postup do Pohára sa riadi podľa kľúča  zo VI. ligy družstvá z 2. až 9. miesta, zo VII. ligy družstvá z 1. až 5. miesta a z VIII. líg družstvá umiestnené na konečnom 1. až  3. mieste. Nedostavenia sa družstva na stretnutie, bude mať disciplinárne pokračovanie (pokuta 50,- €).  Vyžrebovanie a rozpis vykoná ŠTK.

- osobitne sa evidujú a trestajú napomenutia a vylúčenia v Pohári ObFZ

- hráči, ktorí majú zastavenú činnosť ( na  x - počet stretnutí) z majstrovských stretnutí, môžu v Pohári ObFZ štartovať. Ak má hráč zastavenú činnosť na týždne a počas letnej a zimnej prestávky mu ho DK preruší v Pohári môže štartovať.

- trest za napomenutie (5,9,12 ŽK) v súťažnom ročníku sa prenáša do nového súťažného ročníka, ak sa nepostupuje podľa DP čl. 37/6, v Pohári takýto hráč môže nastúpiť.

- tresty za vylúčenia v Pohári ObFZ sa počítajú v Pohári, ale v prípade, že trest nebude

možné vykonanať (družstvo nepostúpilo do ďalšieho kola), DK určí vykonanie disciplinárnej sankcie podľa DP.

- trest za napomenutie hráčov ŽK v Pohári ObFZ sa stanovuje takto: po každom treťom napomenutí zastavenie činnosti na jedno stretnutie Pohára ObFZ.

- odmena pre R je 22 €, pre AR 17 €.

Víťaz získava titul „ Víťaz 3b Pohára ObFZ “,  pohár, finančnú odmenu 200. - € a sadu dresov od sponzora firmy 3b. Porazený finalista pohár, finančnú odmenu 150. - €  a rozlišovaly od sponzora firmy 3b, porazení semifinalisti po 100. - €. Každý účastník 3b Pohára ObFZ dostane ešte značkovú zápasovú futbalovú loptu od ObFZ. 

b/ XXXI. ročník Halového turnaja ObFZ sa uskutoční v zimnej prestávke v kategóriach dospelí, dorast a žiaci. Turnaje sa uskutočnia podľa osobitného rozpisu ŠTK. Uudelené napomínania v halových turnajoch sa neprenášajú do majstrovských súťaží, okrem disciplinárních previnení, ktoré prerokuje DK a udelí disciplinárnu sankciu.

c/ II. ročník Zimného pohára ObFZ sa uskutoční v zimnej prestávke v kategórii dospelí. Pohár sa uskutoční podľa osobitného rozpisu ŠTK. Uudelené napomínania v pohári sa neprenášajú do majstrovských súťaží, okrem disciplinárních previnení, ktoré prerokuje DK a udelí disciplinárnu sankciu.

23. Výbery

Hráč, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť štartu vo výbere ObFZ je povinný sa včas ospravedlniť. V prípade, že sa hráč neospravedlní má v najbližších dvoch majstrovských stretnutiach zastavenú činnosť.

24. Cena Fair - play

Udeľuje ju SFZ každoročne jednotlivcom a kolektívom. Vyhlasuje sa v troch kategóriách:

1/ za dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť

2/ za dlhoročnú príkladnú činnosť a celkový prínos pre slovenský futbal

3/ za výnimočný čin vo futbale.

Komisia Fair - play pri SFZ zhromažďuje predložené návrhy v priebehu kalendárneho roka  a ich vyhodnotenie vykonáva po uzavretí písomných návrhov k 31. decembru. Návrhy môžu zasielať výbory FK, jednotlivci a iné organizácie na adresu: Komisia Fair- play pri SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava.

25. Súťaž  Fair - play  ObFZ

ObFZ Prešov v súťažnom ročníku 2019/20 organizuje pre zaradené družstvá súťaž Fair - play ObFZ.

1) Do súťaže budú zaradené družstvá, ktoré sa prihlásili do súťaže v ročníku 2019/20.

2) Trestné body sa budú udeľovať takto:

   a) za každú ŽK  5  bodov,

   b) za každú ČK  10 bodov,

   c) za ospravedlnené nenastúpenie  na  zápas  50 bodov,

   d) za  neospravedlnené nenastúpenie na zápas -  vylúčenie zo súťaže   FAIR - PLAY,

   e) za dokázaný neopravnený štart hráča - vylúčenie zo súťaže FAIR - PLAY,

   f) za predčasný odchod z ihriska a inzultáciu - vylúčenie zo súťaže FAIR - PLAY,

   g) za uzavretie ihriska z dôvodu neprístojnosti - vylúčenie zo súťaže FAIR - PLAY.

3) Odmena: víťazné družstvo dospelých VI. liga                 100. - € 

                                               dospelých VII. liga               100. - €

                                                 dospelých VIII. liga              100. - €

                                                dorastencov                          80. - €

                                                žiakov                                   50. - €

4) Víťazom sa stane to družstvo, ktoré po skončení súťaže bude mať najmenej trestných bodov, ktoré získa podielom trestných bodov k počtu odohraných stretnutí. Pri rovnosti bodov u družstiev, ktoré odohrajú rovnaký počet stretnutí rozhoduje  menší  počet  ČK, resp. ŽK, alebo  väčší priemer strelených gólov na zápas.

5) Súťaž FAIR - PLAY  riadi a vyhodnocuje ŠTK a KM ObFZ.  Priebežné hodnotenie sa prevedie po skončení jesennej časti.

26. Tituly a ceny

Víťazi  skupín v každej vekovej kategórii získajú pohár, medaile a diplom. FK v súťažiach dospelých obdržia za konečné 1. miesto finančnú odmenu: VI. liga – 250. - € a sadu dresov od sponzorskej firmy 3b, VII. liga – 200.- €, VIII. liga – 150.- €. Pre súťažný ročník 2019/20 je vyhlásená súťaž o najlepšieho strelca VI. ligy. Víťaz obdrží cenu od sponzorskej firmy. 

27. Zasadnutia komisií

Zasadnutia odborných komisií ObFZ sa budú v čase súťažného ročníka konať vo štvrtok. Prípadné zmeny zasadnutí budú oznámené v ÚS. 

28. Záverečné ustanovenie

         Tento rozpis schválil výkonný výbor ObFZ na svojom zasadnutí dňa 8.7.2019.

         Tento rozpis je neoddeliteľnou súčasťou platného súťažného poriadku a je záväzný pre riadiaci zväz i futbalové kluby hrajúce v oblastných futbalových súťažiach. Výklad k tomuto prislúcha VV ObFZ Prešov.

       

         Ján Lacko, v.r.                                                                        Ing. Jiří Ballarin, v.r.

    predseda  ŠTK ObFZ                                                                        predseda ObFZ

Ing. Martin Klovanič, v.r.

sekretár ObFZ