Nové pravidlá futbalu

 

 

image

 

 

 

DETAILY

VŠETKÝCH ZMIEN

V PRAVIDLÁCH FUTBALU 2016

 

 

PRAVIDLO 1 – HRACIA PLOCHA

01.1              Umelé a prírodné povrchy nesmú byť kombinované

Pôvodný text:

Stretnutia smú byť hrané na prírodných alebo umelých povrchoch v súlade s pravidlami príslušnej súťaže.

Nový text:

Hracia plocha musí mať celý povrch prírodný alebo ak to dovoľujú pravidlá príslušnej súťaže celý povrch umelý okrem prípadu, ak pravidlá danej súťaže povoľujú integrovanú kombináciu umelých a prírodných materiálov (hybridný systém).

Vysvetlenie:

Z bezpečnostných dôvodov miešanie prírodných a umelých povrchov hracej plochy nie je dovolené. Odlišný povrch je povolený na priľahlých územiach, napríklad umelý povrch pre asistentov rozhodcov v miestach ich pohybu. Integrovaný mix prírodneho a umelého materiálu (hybridný systém) je povolený.

 

1: Prečo nie je povolené, aby niektoré časti HP boli z prírodnej trávy a niektoré z umelej ?

O:Je to z bezpečnostných dôvodov, pretože sa používajú rozdielne kopačky pre umelé a prírodné trávniky a to predovšetkým za vlhkého, mokrého počasia. Potencionálnym nebezpečenstvom je tiež to, ak je povrch ohraničenia HP z trávnatého alebo umelého povrchu, čo môže spôsobovať jednak nerovnosti povrchu a tiež následne nebezpečenstvo z tohto dôvodu.

01.2              Príslušní organizátori súťaží smú určiť dĺžku čiar ohraničujúcich hraciu plochu (v zmysle parametrov uvedených v Pravidle 1)

 

Pridaný text

Príslušní organizátori súťaží môžu určiť dĺžku bránkovej a postrannej čiary v zmysle parametrov Pravidla 1.

Vysvetlenie:

Príslušní organizátori súťaží sú oprávnení určiť dĺžku postranných a bránkových čiar pre stretnutia ich súťaží v zmysle parametrov uvedených v Pravidle 1.

01.3              Technická zóna

Vysvetlenie:

Informácie o technickej zóne boli presunuté zo záverečnej časti Pravidiel futbalu do Pravidla 1.

01.4              Technológia na bránkovej čiare (GLT)

Vysvetlenie:

Stať týkajúca sa technológie na bránkovej čiare (GLT) bola presunutá z Pravidla 10 do Pravidla 1.

01.5              Komerčná reklama na hracej ploche

Pôvodný text:

Žiadna forma komerčnej reklamy, či už reálnej alebo virtuálnej, nie je povolená na hracej ploche, na zemi v územiach patriacich k bránkovým sieťam alebo technickej zóne, alebo 1m od postrannej čiary v čase, keď družstvá nastupujú na hraciu plochu ...

Nový text:

Žiadna forma komerčnej reklamy, či už reálnej alebo virtuálnej, nie je povolená na hracej ploche, na zemi v územiach patriacich k bránkovým sieťam alebo technickej zóne, alebo 1m od čiar ohraničujúcich hraciu plochu v čase, keď družstvá nastupujú na hraciu plochu ...

Vysvetlenie:

Reštrikcie na komerčné reklamy na zemi platia totižto pre územia za bránkovými čiarami, ako aj postrannými čiarami.

01.6              Logá a emblémy na rohových zástavkach

Pôvodný text:

Reprodukcia, či už reálna alebo virtuálna, reprezentujúca logá alebo emblémy FIFA, konfederácií, členských asociácií, líg, klubov alebo iných orgánov je počas hracieho času zakázaná na hracej ploche, bránkových sieťach a územiach k nim patriacich, bránkach, rohových žrdiach a zástavkách.

Nový text:

Reprodukcia, či už reálna alebo virtuálna, reprezentujúca logá alebo emblémy FIFA, konfederácií, národných futbalových asociácií, súťaží, klubov alebo iných orgánov je počas hracieho času zakázaná na hracej ploche, bránkových sieťach a na územiach k nim patriacich, bránkach, rohových žrdiach. Je však dovolená na rohových zástavkách

Vysvetlenie:

Členské asociácie sú v texte nahradené národnými futbalovými asociáciami.

Ligysú nahradené súťažami, pretože napríklad pohárové súťaže neboli zahrnuté v pôvodnom názvosloví.

Tieto logá sú už v súčasnosti široko využívané a používané na rohových zástavkách a toto je následne konzistentné s Pravidlom 2, v ktorom toto už bolo povolené predtým na loptách.

2: Prečo je v Praktických pokynoch uvádzané, aby v prípade chýbajúcich rohových zástavok, bolo stretnutie hrané aj bez nich ?

O: IFAB týmto rozhodnutím chce podporiť/propagovať futbal, zvlášť na najnižších úrovniach. Napríklad, ak chýba rohová zástavka (y), stretnutie môže byť hrané bez problémov aj bez nej (nich). Táto skutočnosť však musí byť uvedená (popísaná) v správe pre riadiaci orgán.

3: Prečo sú logá (nekomerčné) povolené na rohových zástavkach ?

O: IFAB používa rovnaké štandardy aj pri loptách. Klub alebo súťaž môže mať logo na rohovej zástavke (nie na žrdi rohovej zástavky), pokiaľ sa nejedná o komerčnú reklamu.

 

PRAVIDLO 2 – LOPTA

Žiadne zmeny.

1: Prečo je Pravidlo 2 jediné bez zmien ?

O: IFAB veľmi starostlivo skontroloval jeho znenie a konštatoval, že nie je potrebná zmena obsahu tohto pravidla.

 

PRAVIDLO 3 – HRÁČI

03.1 Zmena názvu Pravidla

Pôvodný text:

Počet hráčov

Nový text:

Hráči

Vysvetlenie:

Nový názov vyjadruje výstižnejšie obsah pravidla aj s následným odkazom na náhradníkov (a podobne).

03.2 Minimálny počet hráčov

Pôvodný text

Stretnutie sa nemôže začať, ak každé družstvo pozostáva z menšieho počtu hráčov ako 7.  ... hoci stretnutie nemôže ZAČAŤ, ak ktorékoľvek družstvo pozostáva z menšieho počtu hráčov ako sedem, minimálny počet hráčov potrebných na POKRAČOVANIE v stretnutí je na rozhodnutí členskej asociácie. Avšak podľa názoru IFAB by sa v stretnutí nemalo pokračovať, ak v ktoromkoľvek družstve je k dispozícii menej hráčov ako sedem.

Nový text:

Stretnutie sa nemôže začať alebo sa v ňom nemôže pokračovať, ak ktorékoľvek družstvo pozostáva z menšieho počtu hráčov ako sedem.

Vysvetlenie:

Odporúčanie IFAB o minimálnom počte hráčov na stretnutí sa teraz dostáva do textu Pravidiel ako rozhodnutie. Je to v súlade s rozhodnutím o minimálnom počte hráčov, ktorý musí byť k dispozícii pred začiatkom stretnutia.

1: Prečo sa v  texte hovorí, že stretnutie nemôže pokračovať, ak má družstvo k dispozícii menej ako 7 hráčov, hoci mnohí sa domnievajú, že toto už bolo v pôvodnom texte zakotvené ?

O: Doteraz bolo v pravidle len doporučenie IFAB, aby sa v stretnutí nepokračovalo, pokiaľ má družstvo k dispozícii menej ako 7 hráčov. Toto bolo povolené národným asociáciám uviesť do svojich pravidiel, ale väčšina tak neurobila (neakceptovala to). Pravidlá vždy hovorili, že stretnutie nemôže začať, ak družstvo pozostáva z menšieho počtu hráčov ako 7. Je teda logické, že by sa to malo aplikovať aj v priebehu hry.

03.3 Znovunadviazanie na hru vykonané striedajúcim hráčom

Pôvodný text:

Striedajúci hráč, ktorý neukončil procedúru striedania vstupom na hraciu plochu, nemôže znovunadviazať na hru vhadzovaním lopty spoza postrannej čiary alebo vykonať kop z rohu.

Nový text:

Striedajúci hráč môže vykonať akékoľvek znovu nadviazanie na hru, len ak najprv riadne vstúpi  na hraciu plochu.

Vysvetlenie:

Zmena objasňuje to, že striedajúci hráč môže vykonať akékoľvek znovu nadviazanie na hru, vrátane kopu z rohu alebo vhadzovania lopty spoza postrannej čiary, až potom, keď najskôr vstúpi na hraciu plochu (čím ukončí procedúru striedania, striedanie je ukončené jeho vstupom na hraciu plochu). Niekedy bolo chybne interpretované „staré“ názvoslovie tak, že striedajúci hráč môže vykonať nadviazanie hru len vtedy, ak už hra bola nadviazaná.

03.4 Náhradník pred začiatkom stretnutia vstúpi na hraciu plochu namiesto hráča uvedeného v základnej zostave

Pôvodný text:

Ak náhradník pred začiatkom stretnutia vstúpi na hraciu plochu namiesto hráča uvedeného v základnej zostave a rozhodca nie je o tejto výmene informovaný:

·      Rozhodca umožní náhradníkovi pokračovať v stretnutí (...)

Nový text:

Ak náhradník začne stretnutie namiesto hráča uvedeného v základnej zostave a rozhodca nie je o tejto výmene informovaný:

·      Rozhodca umožní náhradníkovi pokračovať v stretnutí (...)

Vysvetlenie:

Text objasňuje to, že hráč uvedený v základnej zostave je vymenený náhradníkom pred začiatkom stretnutia. Hráč, ktorý bol takto vymenený, môže byť náhradníkom. Logickosť v novom texte spočíva v tom, že náhradník vstúpil na hraciu plochu ešte pred otváracím výkopom.

03.5 Ďalšie osoby na hracej ploche – štatút (postavenie) vylúčeného hráča

Pôvodný text:

Osoba, ktorá nie je uvedená v zápise o stretnutí ako hráč, náhradník alebo člen realizačného tímu, je považovaná za osobu nezúčastnenú na hre, rovnako ako aj vylúčený hráč.

Nový text:

Ktokoľvek, kto nie je uvedený v zápise o stretnutí ako hráč, náhradník alebo člen realizačného tímu, je považovaný za osobu nezúčastnenú na hre.

Vysvetlenie:

Je logickejšie charakterizovať vylúčeného hráča ako náhradníka, lebo hráč vracajúci sa na hraciu plochu (potom čo bol vylúčený) jepenalizovaný voľným kopom (čo je uzákonené v tomto pravidle, ako aj v ďalších častiach iných pravidiel).

03.6 Priestupky náhradníkov a členov realizačného tímu

Pôvodný text:

Ak náhradník alebo vystriedaný hráč vstúpi na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu:

·      Rozhodca musí prerušiť hru a nadviaže na ňu nepriamym voľným kopom (...)

Ak člen realizačného tímu vstúpi na hraciu plochu plochu bez súhlasu rozhodcu:

·      Ak rozhodca preruší hru, musí na ňu nadviazať rozhodcovskou loptou (...)

Nový text:

Ak bola hra prerušená, lebo člen realizačného tímu, striedajúci, vystriedaný alebo vylúčený hráč vstúpi bez súhlasu rozhodcu na hraciu plochu a dopustí sa priestupku:

·      hra bude nadviazaná priamym voľným kopom alebo pokutovým kopom podľa charakteru a miesta priestupku.

Vysvetlenie:

Narastajú problémy so vstupmi, následným ovplyvnením hry alebo súpera a to náhradníkmi / členmi realizačných tímov, napríklad zabránenie dosiahnutiu gólu súperom. Toto je jednoznačne „neférové“ a preto nariadenie priameho voľného kopu (alebo pokutového kopu, ak k priestupku došlo v pokutovom území previnivšej sa osoby), je primeranejšie.

2: Prečo sa teraz nadväzuje na hru priamym voľným kopom, ak náhradník alebo člen realizačného tímu, ovplyvní hru alebo súpera, keď doteraz bol za takýto druh priestupku nariadený nepriamy voľný kop /rozhodcovská lopta ?

O: Narastal problém s ovplyvnením hry alebo súpera náhradníkmi rozcvičujúcimi sa bránkovou čiarou alebo členmi realizačného tímu a toto by sa nemalo podporovať. Priamy voľný kop (alebo pokutový kop, ak sa to stane vo vlastnom pokutovom území) je prísna sankcia. Je to zvlášť dôležité v takom prípade, ak náhradník alebo člen realizačného tímu vstúpi do pokutového územia a zabráni dosiahnutiu gólu súpera. Fair-play hovorí, že nariadením pokutového kopu sa nahradí zmarenie príležitosti dosiahnuť gól.

03.7 Hráč, ktorý bol vylúčený pred alebo po výkope

Pridaný text:

Hráč, ktorý je vylúčený z hry:

·      Pred predložením zápisu o stretnutí, nemôže byť uvedený v zápise o stretnutí v žiadnej pozícii

·      Po uvedení do zápisu o stretnutí, ale pred výkopom, môže byť nahradený hráčom uvedeným v zozname náhradníkov. Tento však nemôže byť v zozname náhradníkov nahradený iným hráčom.

·      Po výkope, nemôže byť nahradený iným hráčom

Vysvetlenie:

Text objasňuje, kedy môže byť vylúčený hráč nahradený iným hráčom (a v akom čase).

03.8 Pôsobenie/vplyv náhradníka/člena realizačného tímu/cudzej osoby tým, že sa dotkne lopty smerujúcej do bránky

Pôvodný text:

V situáciách uvedených vyššie v bode 03.6 rozhodca musí prerušiť hru, ak cudzia osoba ovplyvní hru alebo sa dotkne lopty

Ak cudzia osoba vstúpi na hraciu plochu:

·      Rozhodca musí prerušiť hru (nemusí tak urobiť ihneď, ak táto osoba neovplyvňuje hru)

Nový text:

Ak lopta smeruje do bránky a ovplyvnenie hry alebo aj dotknutie sa lopty cudzou osobou nebráni útočiacej strane dosiahnuť gól, rozhodca ho môže uznať.

Vysvetlenie:

Táto „fair play“ zmena spôsobuje to, že rozhodca môže aplikovať princíp výhody, ak pokus zastaviť loptu je neúspešný. Rozhodca môže uznať gól (viď 03.9).

3: Prečo rozhodca teraz môže uznať gól, ak ktokoľvek iný ako hráč, sa dotkne lopty, ktorá smeruje do bránky ?

O: Toto je férová aplikácia princípu výhody, ak sa ktokoľvek/čokoľvek dotkne lopty smerujúcej do bránky a obrancovi nie je bránené hrať s loptou. Uznanie dosiahnutia gólu je v tomto prípade to, čo sa od futbalu očakáva. Napríklad: ak sa náhradník alebo člen realizačného tímu pokúša neúspešne zastaviť strelu súpera smerujúcu do bránky, je jasným fair-play princípom to, že gól by mal byť uznaný. Avšak s výnimkou: gól nemôže byť uznaný, ak je dosiahnutý takýmto spôsobom proti súperovi (družstvo, ktoré týmto spôsobom zahrá, by tým dosiahlo gól).

03.9 Dosiahnutie gólu včase, keď bola na hracej ploche ďalšia osoba

Pôvodný text:

V prípade, že bol dosiahnutý gól a skôr, ako sa hra znovu začne, rozhodca zistí, že v okamihu dosiahnutia gólu bola na hracej ploche ďalšia osoba:

·      Rozhodca gól neuzná, ak:

-     to bola osoba nezúčastnená na hre a zasiahla do hry

-     to bol hráč, náhradník, vystriedaný hráč alebo člen realizačného tímu družstva, ktoré dosiahlo gól

Nový text:

V prípade, že bol dosiahnutý gól a skôr, ako sa hra znovu začne, rozhodca zistí, že v okamihu dosiahnutia gólu bola na hracej ploche ďalšia osoba (osoby):

·      Rozhodca gól neuzná, ak:

-     to bol hráč, náhradník, vystriedaný hráč, vylúčený hráč alebo člen realizačného tímu družstva, ktoré dosiahlo gól

-     to bola cudzia osoba, ktorá ovplyvnila hru / zasiahla do hry, tak že napomohla dosiahnutiu gólu

Na hru sa potom nadväzuje kopom z rohu alebo kopom od bránky.

Ak však po dosiahnutí gólu bola hra už znovu nadviazaná a rozhodca až potom zistil, že na hracej ploche sa nachádzala ďalšia osoba v čase, keď bol dosiahnutý gól, rozhodca nemôže gól neuznať/odvolať. Ak ďalšia osoba je stále na hracej ploche, rozhodca musí:

-     prerušiť hru

-     zabezpečiť odchod tejto osoby z hracej plochy

-     nadviazať na hru rozhodcovskou loptou alebo nepriamym voľným kopom

Rozhodca musí podať správu o incidente príslušnému riadiacemu orgánu.

Vysvetlenie:

-     princíp obsahuje popis v 03.8

-     text objasňuje postup, ako nadviazať na hru, ak je dosiahnutý gól a v tom čase sa na hracej ploche nachádzala ďalšia osoba a hra ešte nebola znovu nadviazaná

-     text objasňuje postup rozhodcu, ak je dosiahnutý gól a v tom čase sa na hracej ploche nachádzala ďalšia osoba a hra už bola nadviazaná rozhodcom. Tento nesmie v takomto prípade neuznať gól/odvolať hoa zrušiť tým vlastne časový úsek medzi dosiahnutím gólu a objavením/zistením toho, že sa na HP nachádzala sa ďalšia/iná osoba.

03.10 Odkaz týkajúci sa kapitána družstva (prenesené z Pravidla 12)

Pridaný text:

Kapitán družstva nemá žiadne špeciálne privilégiá, ale má určitýstupeň zodpovednosti za správanie sa družstva.

Vysvetlenie:

Je logickejšie, aby tento text bol zaradený do Pravidla 3, ako do Pravidla 12, kde bol doteraz uvedený.

 

PRAVIDLO 4 – VÝSTROJ HRÁČOV

04.1 Tejpovanie / materiál na to použitý / zakrývanie (pokrývanie) štuplní

Pôvodný text:

Základná povinná výstroj sa skladá z nasledovných samostatných častí: (...)

-     štulpne (ak je na štulpniach zvonku aplikovaný tejp alebo podobný materiál, musí mať rovnakú farbu ako časť použitej štulpne)

Nový text:

·      štulpne – tejp alebo akýkoľvek materiál aplikovaný alebo oblečený zvonku musí mať rovnakú farbu ako časť aplikovanej štulpne, ktorú pokrýva/zakrýva.

Vysvetlenie:

Text objasňuje, že nielen tejtovací materiál musí mať rovnakú farbu ako štulpňa, ale napríklad aj oblečenie členkov hráčov (alebo podobne), ktoré majú mnohokrát rozdielnu farbu ako štulpňa.

1: Prečo bolo zmenené znenie pre tejp na štulpniach zahrňujúc iný materiál ?

O: Toto bolo zmenené preto, že niektorí hráči mali oblečené/používali k tomuto účelu materiál, ktorý vlastne nebol tejp (napríklad ochrana/spevnenie na členky) a tento bol inej farby ako štulpne (netýka sa to celistvosti/súčasti kopačky,

04.2 Strata kopačky alebo chrániča holenných kostí

Pôvodný text:

Ak hráč náhodne stratí kopačku a ihneď hrá s loptou a /alebo dosiahne gól, (...), rozhodca gól uzná.

Nový text:

Ak hráč náhodne stratí kopačku alebo chránič holenných kostí musí si výstroj doplniť (upraviť) čo najskôr.Najneskôr pri najbližšom prerušení hry (keď je lopta mimo hry). Ak predtým, ako to hráč urobí, hrá s loptou a / alebo dosiahne gól, rozhodca gól uzná.

Vysvetlenie:

Text jasne vymedzuje, že kopačka musí byť obutá (výstroj upravený) čo najrýchlejšie a to najneskôr, pri najbližšom prerušení hry. Je logické, že to platí aj v prípade chrániča holenných kostí.

2: Prečo hráč, ktorý náhodne stratí chránič holenných kostí alebo kopačku, môže pokračovať/zapojiť sa do hry ?

O: Je neférové, aby bola hra ihneď zastavená/prerušená, ak hráč náhodne stratí kopačku alebo chránič holenných kostí. Ako férové sa javí v tomto prípade to, aby si hráč výstroj upravil najneskôr pri najbližšom prerušení hry.

04.3 Farba spodnej bielizne

Pôvodný text:

Základná povinná výstroj sa skladá z nasledovných samostatných častí:

-     tričko alebo košeľa s rukávmi (ak má podtým oblečenú spodnú bielizeň, farba jej rukáva musí byť rovnaká ako hlavná farba trička či košele)

-     trenírky (v prípade, že má pod nimi termo alebo pančuchové nohavice, musia byť rovnakej farby ako hlavná farba trenírok)

Nový text:

Základná povinná výstroj sa skladá z nasledovných samostatných častí:

-     tričko alebo košeľa s rukávmi

-     trenírky

Spodná bielizeň musí byť rovnakej farby ako hlavná farba krátkych rukávov trička alebo košele, termo nohavice alebo pančuchové nohavice musia mať rovnakú farbu ako hlavná farba trenírok alebo ako nižšia časť trenírok (napríklad ich lem), pričom hráči rovnakého družstva musia mať oblečenú /použiť na to rovnakú farbu.

Vysvetlenie:

Jednotne sa používa výraz spodná bielizeň (pôvodný výraz „undershirts“ – tričko, tielko,bolo nahradené slovom„undergarments“ – spodná bielizeň).

Výrobcovia v súčasnosti vyrábajú trenírky s rozdielnou farbou ich spodnej časti/lemu na trenírkach. Pravidlá teraz dávajú možnosť použiť spodnú bielizeň (spodné nohavice) rovnakej farby ako trenírky alebo ich lem (spodná časť trenírok).

 

3: Prečo sa pravidlo zmieňuje o spodnom okraji trenírok (nohavíc) v súvislosti s farbou spodnej bielizne/termo nohavíc ?

O: Pravidlá by sa mali relevantne prispôsobovať modernému futbalu. Trenírky sú dnes vyrábané s rozdielnou farbou ich spodného okraja/lemu a je teda jasné, že spodná bielizeň/termo nohavice môžu mať tú istú farbu ako trenírky alebo ich lem. Celé družstvo však musí mať rovnakú farbu spodného oblečenia/termo nohavíc.

04.4 Čiapky

Pôvodný text:

Je dovolená ochranná výstroj, ale len keď nie je nebezpečná (...), ako sú napríklad športové okuliare.

Nový text:

Je dovolená ochranná výstroj, ale len keď nie je nebezpečná (...),ako napríklad čiapky brankárov a športové okuliare.

Vysvetlenie:

Brankárske čiapy a ich používanie je povolené v zmysle Pravidiel.

04.5 Elektronická komunikácia s hráčmi (vrátane náhradníkov)

Pôvodný text:

Využitie akýchkoľvek foriem komunikácie medzi hráčmi a / alebo realizačným tímom nie je povolené.

Nový text:

Využitie akýchkoľvek foriem elektronickej komunikácie medzi hráčmi (vrátane striedaných a striedajúcich hráčov) a / alebo realizačným tímom nie je povolené.

Vysvetlenie:

Text objasňuje, že nie je povolená elektronická komunikácia,aj s/medzi náhradníkmi, striedajúcimi hráčmi.

04.6 Návrat hráča po zmene / úprave výstroja

Pôvodný text:

Sankcie za porušenie pravidla:

V prípade akéhokoľvek porušenia tohto pravidla: (...)

-     ak je hráč vykázaný z hracej plochy, aby si odstránil nedostatky na svojej výstroji, smie sa vrátiť do hry len so súhlasom rozhodcu

-     rozhodca skontroluje, či je výstroj hráča v súlade s pravidlom predtým, než mu povolí opätovný vstup na hraciu plochu

-     hráč je oprávnený znovu vstúpiť na hraciu plochu iba vtedy, keď je lopta mimo hry.

Nový text:

Hráč, ktorý opustí hraciu plochu za účelom úpravy alebo zmeny výstroje musí:

-     mať pred opätovným návratom na hraciu plochu výstroj skontrolovanú jedným z rozhodcov stretnutia

-     návrat je povolený iba so súhlasom rozhodcu (tento môže byť daný aj počas neprerušenej hry)

Vysvetlenie:

V pravidlách nebolo jasné, či hráč, ktorý sa rozhodol opustiť hraciu plochu (napríklad pre výmenu kopačiek), sa môže vrátiť na hraciu plochu aj počas neprerušenej hry. Nové znenie povoľuje, aby náhradný rozhodca/asistent rozhodcu skontroloval výstroj hráča a následne postupoval pri jeho návrate na hraciu plochu bez ohľadu na príčinu opustenia hracej plochy (a teda postupuje rovnako ako pri ošetrovaní hráča a jeho návrate po zranení). Toto rozhodnutie je lepšie pre hru a redukuje aj prípadný vznik možných konfliktov / podráždenia / nervozity aktérov stretnutia a podobne.

4: Prečo sa môže hráč po úprave/zmene výstroja vrátiť do hry i v neprerušenej hre ?

O: Bolo všeobecne považované za neférové, ak hráč, ktorý opustil hraciu plochu napríklad pre výmenu kopačiek musel predtým, ako sa vrátil na hraciu plochu, čakať na najbližšie prerušenie hry. Toto napríklad nebolo takýmto spôsobom aplikované v prípade návratu hráča na hraciu plochu po jeho ošetrení mimo hracej plochy. Povolenie návratu hráča na hraciu plochu (po skontrolovaní výstroja) aj počas neprerušenej hry odstraňuje neférovú situáciu, ktorá často viedla k vyvolaniu konfliktu medzi hráčmi a rozhodcami. Hráč však musí počkať na signál rozhodcu na jeho návrat na hraciu plochu (predchádzať tomu musí efektívna komunikácia medzi rozhodcami).

 

PRAVIDLO 5 – ROZHODCA

05.1 Rozhodnutia rozhodcu – názor a uvážlivosť

Pridaný text:

Rozhodnutia rozhodcu budú vykonávané podľa jeho najlepšieho vedomia/schopnosti, v súlade s Pravidlami futbalua „duchom hry“ a na základe názoru rozhodcu, ktorým zváži prijatie primeranej akcie v zmysle štruktúry, obsahu a koncepcie Pravidiel futbalu.

Vysvetlenie:

V celom texte pravidiel futbalu sú odkazy - „podľa názoru rozhodcu“ a je na zvážení rozhodcu preniesť potrebu jeho použitia a aplikácie do praxe v záujme regulárneho spôsobu vedenia stretnutia. Pojem „duch hry“ sa odteraz objavuje v texte Pravidiel futbalu.

5: Prečo sa v texte pravidiel zavádza pojem „duch hry“ ?

O: Rozhodcovia by mali pre vytvorenie pozitívnej atmosféry na hracej ploche aplikovať pravidlá korektne, s citom pre hru, futbal a s použitím „zdravého rozumu“. Je veľmi dôležité, aby rozhodcovia rozhodovali spôsobom, ktorý má osoh/prospech pre hru, v línii s emóciami a požiadavkami každého stretnutia, bez ohľadu na jeho stupeň/úroveň. Na najnižších stupňoch futbalu musia rozhodcovia pri rozhodovaní využívať „zdravý rozum“. Rozhodcovia by sa mali snažiť viesť stretnutia bez rizika a nebezpečenstva preich účastníkov/aktérov.

05.2 Rozhodnutia rozhodcu – kedy rozhodnutia nemôžu byť zmenené

Pôvodný text:

Rozhodca smie odvolať svoje pôvodné rozhodnutie na základe vlastného uváženia, po informácii od asistenta rozhodcu alebo náhradného rozhodcu, ale len pokiaľ sa hra znovu nezačala, prípadne kým stretnutie ešte nebolo ukončené.

Nový text:

Rozhodca smie odvolať svoje pôvodné rozhodnutie na základe vlastného uváženia alebo po informácii od iného rozhodcu nasadeného na stretnutie. Môže tak urobiť len, ak sa hra ešte znovu nezačala alebo rozhodca neukončil prvý alebo druhý polčas (vrátane pridaného hracieho času o 2 x 15 minút) alebo pokiaľ neopustil hraciu plochu.

Vysvetlenie:

Nový text objasňuje tú skutočnosť, že keď rozhodca signalizuje koniec polčasu a opúšťa hraciu plochu, nemôže zmeniť svoje rozhodnutie, aj v prípade, ak príslušná informácia/skutočnosť vyjde najavo napríklad v priebehu polčasovej prestávky

1: Prečo bol do znenia vložený/pridaný text „opustiť hraciu plochu na konci polčasu“ v súvislosti s tým, že rozhodca nemôže zmeniť svoje rozhodnutie ?

O: Zmena bola vykonaná preto, lebo sa vyskytli prípady, keď rozhodca počas polčasovej prestávky zmenil svoje rozhodnutie, ktoré urobil predtým, ako ukončil polčas (pretože sa tvrdilo, že hra ešte nebola znovu nadviazaná a preto to môže urobiť).

05.3 Viac priestupkov v tom istom čase.

Pôvodný text:

Priestupky, ktorých sa dopustili dvaja hráči z rovnakého družstva

·      rozhodca musí potrestať vážnejší priestupok

Priestupky, ktorých sa dopustili hráči z oboch súperiacich družstiev

·      rozhodca musí prerušiť hru a nadviazať na hru rozhodcovskou loptou

Nový text:

Ak sa stane viac priestupkov v rovnakom čase, rozhodca potrestá vážnejší priestupok a to s prihliadnutím naokolnosti,prípadné sankcie, spôsob nadviazania na hru, použitú fyzickú silu a taktické hľadisko.

Vysvetlenie:

Nemalo by byť dôležité, či sa priestupku dopustil jeden alebo viacero hráčov alebo z ktorého družstva, pretože potrestaný by mal byť najzávažnejší z priestupkov. Rovnaká zmena je zahrnutá aj v Pravidle 14.

6: Prečo bolo zmenené pravidlo, čo sa týka niekoľkých priestupkov, ktoré sa stanú v tom istom čase ?

O: Pôvodné znenie pravidla hovorilo, že ak sa viacero hráčov dopustí priestupku v tom istom čase, nadväzuje sa na hru rozhodcovskou loptou. Avšak pre logiku futbalu bolo veľmi zvláštne, ak hráč zahral zakázaným spôsobom rukou a súčasne sa hráč dopustil surovej hry, za ktorú by bol hráč vylúčený z hry ČK a na hru sa následne nadviazalo rozhodcovskou loptou.

Futbal by očakával, a to je v súlade „so zdravým rozumom“, že ak sa stane viacero priestupkov v tom istom čase, bude potrestaný najzávažnejší z nich.

Rozhodnutie o tom, ktorý priestupok je najzávažnejší, zavisí na:

·      disciplinárnej sankcii – napríklad: priestupok na ČK je vážnejší ako na ŽK

·      spôsobe nadviazania na hru – priamy voľný kop je vážnejší ako nepriamy voľný kop

·      charaktere zakázanej hry – podrazenie/napádanie súpera je vážnejší ako zakázaná hra rukou alebo držanie (ťahanie) za dres

·      taktickom vplyve/pôsobení – priestupok, ktorým je zastavenásľubne sa rozvíjajúca útočná akcia je vážnejší ako ten, ktorým sa zastaví súper na jeho vlastnej polovici hracej plochy

05.4 Oprávnenosť udeliť/prijať disciplinárnu sankciu za priestupky počas kontroly hracej plochy pred stretnutím.

Pôvodný text:

Rozhodca je oprávnený udeliť/prijať disciplinárnu sankciu od momentu, keď vstúpi na hraciu plochu, až pokiaľ neopustí hraciu plochu po skončení stretnutia.

Nový text:

Rozhodca môže udeliť disciplinárnu sankciu od jeho vstupu na hraciu plochu pri kontrole hracej plochy pred stretnutím, až pokým neopustí hraciu plochu po skončení stretnutia (vrátaneprocedúry vykonania kopov na bránku zo značky pokutového kopu). Ak sa hráč dopustí priestupku, za ktorý sa vylučuje z hry,  ešte pred vstupom rozhodcu na hraciu plochu pred stretnutím, rozhodca je oprávnený nepripustiť hráča k stretnutiu(viď Pravidlo 3.6). Rozhodca podá o tom správu po stretnutí.

Vysvetlenie:

Nové znenie jasne určuje, kedy je rozhodca oprávnený udeliť disciplinárnu sankciu. Doterajšie znenie Pravidla 12 určovalo, že sa to netýkalo rozcvičovania sa hráčov pred stretnutím, a tonapríklad aj preto, že družstvá nevstupovali na hraciu plochu spoločne, a podobne. Je však logické napríklad to, že ak sa dvaja hráči dopustia vážneho priestupku (napríklad sa bijú v tuneli), alebo počas rozcvičovania sa pred stretnutím, nemôžu pokračovať v hre (nemôžu byť nasadení do hry), pretože by to bolo riskantné jednak pre kontrolu stretnutia a tiež by to nebolo dobré ani pre imidž hry, futbalu.

Počas kontroly pripravenosti hracej plochy rozhodca môže zmeniť napríklad vyznačenie hracej plochy (požiadať o jej úpravu) a podobne. A teda je logické určiť, kedy sa začína jeho právomoc vylúčiť hráča z účasti na stretnutí. Priestupky, ktoré si nevyžadujú vylúčenie z hry, musia byť popísané v správe/zápise, ale osobné tresty ŽK nemôžu byť udelené pred stretnutím a zahrnuté do priestupkov, ktoré sa stali v priebehu stretnutia (pozri tiež 12.8).

2: Prečo môže rozhodca teraz vylúčiť hráča, ktorý sa dopustí priestupku, za ktorý sa udeľuje ČK pred výkopom ?

O: Toto priniesla inovácia pravidla, ktorá dáva rozhodcovi právomoc vylúčiť hráča pred stretnutím za hrubé nešportové správanie, ktoré sa stane napríklad pri rozcvičovaní sa družstiev pred stretnutím alebo pri nástupe družstiev napríklad v tuneli, namiesto iba pôvodného popísania v zápise o stretnutí. Pre imidž hry by bolo napríklad zlé, ak by sa dvaja hráči bili už pred stretnutím. Toto by bolo riskantné a následne aj hrozbou pre ich správanie sa na hracej ploche v priebehu stretnutia, ak by im bolo umožnené v stretnutí hrať.

3: Prečo rozhodca môže pred výkopom vylúčiť hráča (ČK) a nie ho napomenúť (ŽK) ?

O: Priestupky na vylúčenie (ČK) sú vážne priestupky a hráči, ktorí sa ich dopustia, by nemali v stretnutí hrať. Bolo by komplikované, ak by bola pred stretnutím hráčovi udelená ŽK. Ľudia by totiž nevedeli, že hráč má ŽK už v čase, keď stretnutie začína. Preto je lepšie, ak takéto priestupky budú len popísané v správe pre riadiaci orgán.

05.5 Oprávnenosť udeliť ŽK a ČK

Pôvodný text:

Rozhodca je oprávnený udeliť ŽK alebo ČK počas polčasovej prestávky a po stretnutí, ako aj počas nadstaveného/pridaného hracieho času (napríklad o 2x15 minút) a počas kopov na bránku zo značky pokutového kopu, pokiaľ stretnutie zostáva v tomto čase pod jeho právomocou (jurisdikciou).

Nový text:

Rozhodca je oprávnený udeliť ŽK alebo ČK od jeho vstupu na hraciu plochu pred začiatkom stretnutia, až po jeho skončenie, vrátane polčasovej prestávky, nadstaveného/pridaného hracieho času (napríklad o 2x15 minút) a kopov na bránku zo značky pokutového kopu.

Vysvetlenie:

Tento nový text objasňuje (vo svetle bodu 05.4), že rozhodca môže použiť ŽK alebo ČK a to od jeho vstupu na hraciu plochu pred začiatkom stretnutia (nepripustiť ho k stretnutiu môže aj za priestupky, ktorých sa vinník dopustí v čase rozcvičovania sa alebo pred vstupom na hraciu plochu pred stretnutím).

05.6 Zranený hráč môže byť ošetrený na hracej ploche respektíve ju nemusí opustiť po ošetrení do najbližšieho nadviazania na hru, ak je za priestupok na neho udelená ŽK alebo ČK.

Pôvodný text:

Rozhodca ... preruší hru, ak podľa jeho názoru, je hráč vážne zranený a uistí sa, že tento opustil hraciu plochu. Zranený hráč nemôže byť ošetrovaný na hracej ploche a smie sa vrátiť na hraciu plochu iba potom, keď už hra bola znovu otvorená (lopta je v hre). (...)

Pri rešpektovaní hore uvedených pokynov sú možné iba nasledovné výnimky (po vstupe lekára/maséra na hraciu plochu s cieľom ošetriť hráča/zistiť druh zranenia, tento hráč (i) nemusia opustiť hraciu plochu, pokiaľ lopta nebude v hre:

·      zranený je brankár

·      zrazia sa brankár a hráč z poľa a potrebujú okamžitú starostlivosť

·      zrazia sa hráči rovnakého družstva a potrebujú okamžitú starostlivosť

·      ak ide o vážne zranenie ...

Pridaný text:

·      Ak sa jedná o zranenie hráča, ktoré je výsledkom nedovoleného fyzického kontaktu a priestupku, za ktorý sa v zmysle pravidiel udeľuje ŽK alebo ČK (napríklad riskantné napádanie súpera alebo surová hra) a posúdenie zranenia/respektíve ošetrovanie je ukončené rýchlo.

Vysvetlenie:

Všeobecne je považované za nespravodlivé ak hráč, ktorý sa zranil po surovej hre súpera a následnom príchode lekára na hraciu plochu, aby posúdil stav zraneného/prípadne ho ošetril, musí následne opustiť hraciu plochu, dávajúc tým početnú výhodu v prospech družstva súpera, ktorý sa vlastne previnil(viď Praktické pokyny).

4. Už pred mnohými rokmi bolo pravidlo zmenené preto, aby sa zabránilo ošetrovaniu hráčov na hracej ploche a tým ich neférovému správaniu sa (napríklad predstieraniu zranenia, zbytočné prerušovanie hry, jej taktické zdržiavanie a podobne). Prečo teda došlo v tejto oblasti teraz ku zmene ?

O: IFAB nechce návrat „starých časov“, keď dochádzalo k takémuto správaniu sa. Ale je tiež neférové, keď k zraneniu hráča došlo po napádaní súpera, za ktoré je vinník napomenutý ŽK alebo vylúčený z hry ČK a zranený musí opustiť hraciu plochu do najbližšieho nadviazania na ňu. Družstvo súpera, ktoré vlastne porušilo pravidlá, tým získava numerickú výhodu. Táto zmena je pokusom získať vyváženosť a tým aj fair-play. Ošetrovanie/posúdenia zranenia hráča však musí byť vykonané čo najrýchlejšie. V opačnom prípade platí, že hráč musí opustiť hraciu plochu do najbližšieho nadviazania na hru (toto je na posúdení rozhodcu).

05.7 Cudzia osoba ovplyvní hru tým, že sa dotkne lopty, ktorá smeruje do bránky

Pôvodný text:

Ďalšia lopta, iný objekt alebo zviera sa dostane na hraciu plochu počas hry, rozhodca musí:

·      prerušiť hru len, ak ovplyvní hru, pričom musí byť nadviazané na hru rozhodcovskou loptou.

Nový text:

Ak sa ďalšia lopta, iný objekt alebo zviera dostane na hraciu plochu počas hry, rozhodca musí:

·      prerušiť hru (a nadviazať na ňu rozhodcovskou loptou) iba ak sa tým hra ovplyvní. Ak lopta smeruje do bránky a týmtoovplyvnením hry so snahou zabrániť dosiahnutiu gólu sa nebráni útočiacemu hráčovi hrať s loptou, gól sa uzná, ak lopta prejde za bránkovú čiaru do bránky (hoci dôjde ku kontaktu s loptou). Ak sa však ovplyvní hra a lopta smeruje do súperovej bránky a teda sa jedná o ovplynenie so snahou dosiahnuť gól a nie mu zabrániť), rozhodca hru preruší.

Vysvetlenie:

Týmto je Pravidlo 5 zosúladené so zmenami realizovanými v Pravidle 3 (viď 3.8).

05.8 Výstroj rozhodcov

Pridaný text:

Povinná výstroj rozhodcu

·      píšťalka (doporučujú sa minimálne dve)

·      hodinky

·      ŽK a ČK

·      prenosný počítač (notebook)alebo iné zariadenie pre uchovávanie záznamov zo stretnutia

Iná (doporučená) výstroj

·      zariadenie na komunikáciu s ostatnými rozhodcami pri signalizovaní dosiahnutia gólu/BIP zástavky/headset a podobne (...)

·      EPTS alebo iné zariadenie na monitorovanie fyzickej kondície. O využívaní takejto výstroje rozhoduje príslušný futbalový zväz, ktorý súťaž riadi.

Rozhodcovia, ako aj ostatní členovia rozhodcovského tímu, majú zakázané nosiť na sebe v priebehu stretnutia šperky alebo akúkoľvek inú/nepovolenú elektronickú výstroj.

Vysvetlenie:

Vychádzajúc z Pravidla 4, v tejto časti Pravidla 5 sa upresňuje/objasňuje, akú výstroj môžu respektíve nesmú používať rozhodcovia v priebehu stretnutia.

6: Prečo je teraz v pravidle 5 uvádzaný aj výstroj rozhodcu ?

O: Text objasňuje, aký výstroj rozhodcu musí použiť a aký smú povoliť národné asociácie pre rozhodcov v ich súťažiach. Je dôležité tiež zdôrazniť, že žiadne elektronické zariadnia, ktoré nie sú uvedené v pravidle, nemôžu byť použité, napríklad: kamery a mikrofóny (okrem elektronického komunikačného systému rozhodcov).

7: Prečo bol pridaný respektíve umožnený iný spôsob signalizácie pre uplatnenie výhody v hre ?

O: Veľa rozhodcov sa vyjadrovalo, že nie je jednoduché/ľahké bežať s oboma natiahnutými/predpaženými rukami, čo potvrdili aj atletickí tréneri. Preto majú rozhodcovia možnosť ukázať/signalizovať udelenie výhody v hre aj jednou rukou.

 

PRAVIDLO 6 – OSTATNÉ ROZHODCOVSKÉ FUNKCIE

06.1 Zmena názvu

Pôvodný názov:

Asistenti rozhodcu

Nový názov:

OSTATNÉ ROZHODCOVSKÉ FUNKCIE

Vysvetlenie:

Úlohy ostatných v rozhodcovských funkciách (asistenti rozhodcu, náhradný rozhodca, pomocní rozhodcovia - PAR a náhradný asistent rozhodcu) sú odteraz zahrnuté do textu Pravidiel futbalu.

06.2 Právomoc rozhodcu voči ostatným v rozhodcovských funkciách

Pridaný text:

Ostatní v rozhodcovských funkciách pôsobia respektíve plnia si úlohy pod vedením rozhodcu.

Vysvetlenie:

Toto vysvetlenie zdôrazňuje vedúce postavenie, líderskú úlohu/pozíciu rozhodcu v tíme.

06.3 Asistovanie ostatných v rozhodcovských funkciách

Pridaný text:

Ostatní členovia v rozhodcovských funkciách asistujú rozhodcovi pri kontrole hracej plochy, lôpt a výstroja hráčov (vrátane riešenia problémov) a zaznamenávajú si čas, dosiahnuté góly, udelené osobné tresty a podobne (...).

Vysvetlenie:

Zahrnuté úlohy a právomoci určujú obvyklú pomoc/asistenciu rozhodcovi ostatnými v rozhodcovských funkciách, čím sa rozhodca vyhne opakovaniu úloh medzi ním a ostatnými v rozhodcovských funkciách.

06.4 Procedúra, ak nie sú rozhodca alebo ostatní v rozhodcovských funkciách schopní rozhodovať/vykonávať svoju funkciu

Pôvodný text:

Pred začiatkom súťaže jej organizátor jasne určí, že ak nebude rozhodca schopný pokračovať vo výkone funkcie, či ho vo funkcii rozhodcu nahradí náhradný rozhodca alebo starší asistent rozhodcu alebo pomocný asistent rozhodcu prípadne či náhradný rozhodca zaujme pozíciu asistenta rozhodcu.

Nový text:

Pravidlá príslušnej súťaže musia jasne určovať, kto nahradí rozhodcu alebo ostatné osoby v rozhodcovských funkciách, ak nie sú schopní začať rozhodovať stretnutie alebo v rozhodovaní pokračovať, ako aj o všetkých s tým súviacich zmenách. Zvlášť musí byť jasné, kto nahradí rozhodcu, ak nie je schopný začať rozhodovať stretnutie prípadne pokračovať v jeho rozhodovaní, či to bude náhradný rozhodca alebo starší asistent rozhodcu alebo starší pomocný asistent rozhodcu - PAR.

Vysvetlenie:

Znenie zjednodušilo text tak, aby všetky možné scenáre nebolo potrebné v texte neustále,opakovane uvádzať, opakovať a zdôrazňovať.

06.5 Úlohy náhradného rozhodcu

Pridaný text:

Náhradný rozhodca (...) po celý čas asistuje rozhodcovi pri :

·      kontrole výstroja hráčov/náhradníkov (...)

·      signalizácii minimálneho nadstaveného hracieho času, ktorý podľa názoru rozhodcu zostáva do konca každej polovice stretnutia (vrátane pridaného hracieho času o napríklad 2 x 15 minút)

Vysvetlenie:

Boli pridané/priradené úlohy pre náhradného rozhodcu a to k úlohám už obvykle vykonávaným.

1: Aká je korektná pozícia asistenta rozhodcu pri pokutovom kope, ak sú delegovaní aj pomocní asistenti rozhodcu (PAR) ?

O: Pomocný asistent rozhodcu (PAR) má pozičné postavenie na bránkovej čiare, aby mohol jednak sledovať pohyb brankára a tiež posúdiť, či lopta prešla úplne za bránkovú čiaru. Asistent rozhodcu zaujme pozíciu na úrovni lopty (značky pokutového kopu), pretože toto je v tej chvíli línia pre posúdenie hráč mimo hry. Ak sa lopta odrazí od brankára alebo bránkovej žrde/brvna, asistent rozhodcu má v tej chvíli najvýhodnejšiu pozíciu, z ktorej môže posúdiť akékoľvek postavenie hráčov mimo hry, ktoré by mohlo následne vzniknúť.

 

PRAVIDLO 7 – HRACÍ ČAS

07.1 Nadstavený hrací čas

Pridaný text:

Rozhodca je povinný nadstaviť každý polčas o primeraný čas, ktorý sa podľa jeho názoru premárnil:

·      posúdením zranení hráčov alebo aj ich odchodom z hracej plochy (...)

·      prerušeniami pre občerstvenie sa nápojmi alebo pre iné zdravotné príčiny

Vysvetlenie:

Tieto fekventované dôvody pre nadstavenie hracieho času v určitom časovom období boli pridané k dôvodom, ktoréuž boli predtým v pravidle uvedené.

1: Prečo majú byť pridané zdravotné/občerstvovacie prestávky do zoznamu dôvodov, za ktoré má byť nadstavený/pridaný hrací čas na konci príslušného polčasu ?

O: Zdravotne bolo zdôvodnené a dokázané, že pri určitých poveternostných podmienkach, je dôležité pre hráčov dodržiavať pravidlený pitný režim (pravidelne piť/prijímať tekutiny). Odkazy na tieto prerušenia v pravidle znamenajú, že príslušné súťažné orgány môžu zahrnúť zdravotné občerstvovacie prestávky do ich pravidiel a povoliť ich.

 

PRAVIDLO 8 – ZAČIATOK A NADVÄZOVANIE NA HRU

08.1 Obsiahnutie odvolaní na všetky nadviazania na hru

Pridaný text:

Voľné kopy (priame alebo nepriame), pokutové kopy, vhadzovania lopty spoza postrannej čiary, kopy od bránky a kopy z rohu sa považujúza „ostatné nadviazania na hru“ (viď Pravidlo 13 až 17).

Vysvetlenie:

Je nelogické (predovšetkým pre laikov), že pravidlá futbalu označovali ako spôsoby nadviazania na hru len výkop a rozhodcovskú loptu. Preto boli označené/charakterizované ako spôsoby nadviazania na hru aj všetky vyššie uvedené spôsoby.

08.2 Porušenia pravidiel v čase, keď lopta nie je v hre

Pridaný text:

Ak dôjde k porušeniu pravidiel/k priestupku v čase, keď je lopta mimo hry, spôsob nadviazania na hru sa nemení.

Vysvetlenie:

Text objasňuje to, že spôsob nadviazania na hru sa nemení, ak došlo k priestupku a ten sa stane v čase, keď lopta nie je v hre. Napríklad zakázané držanie pred kopom z rohu, ďalej hrubé nešportové správanie, ku ktorému dôjde v čase potom, keď bol voľný kop nariadený a pred jeho realizáciou a podobne.

08.3 Aby bola lopta pri výkope v hre, musí sa jasne pohnúť, pričom môže byť kopnutá ľubovoľným smerom

Pôvodný text:

Lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a pohybuje sa dopredu.

Nový text:

Lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a jasne sa pohne/pohybuje.

Vysvetlenie:

Nevyžadujúc to, aby sa lopta pohla smerom dopredu pri výkope znamená, že útočník nepotrebuje stáť na súperovej polovici hracej plochy, aby prijal loptu (čo nie je v zmysle pravidiel ani prípustné). Ako u iných pravidiel, lopta sa musí jasne pohnúť, aby sa zabránilo praxi, že hráč sa len dotkne lopty a potom nšportovo predstiera, že kop už bol vykonaný.

2: Čo znamená jasne sa pohne ?

O: Zmena znenia bola vykonaná z dôvodov narastania problému, obzvlášť pri vykonávaní kopov z rohov, keď hráč vykonávajúci kop z rohu sa lopty iba dotkne a následne neférovo predstiera (chová sa tak), akoby lopta bola v hre a jeho spoluhráč môže k nej pristúpiť, hrať s ňou a driblovať (viesť) ju smerom k pokutovému územiu. Pravidlo teraz stanovuje, že ak sa lopta jasne nepohne, nie je v hre. Ak sa jasne pohne, potom je v hre a súper sa smie priblížiť zo vzdialenosti 9,15 m a hrať s ňou alebo o ňu bojovať a podobne.

1: Môže byť výkop zahraný dozadu ?

O: ÁNO – výkop môže byť zahraný akýmkoľvek smerom. Od rozhodcov sa teraz očakáva, že zastavia/upozornia hráča družstva vykonávajúceho výkop (alebo jeho spoluhráča) stojaceho na súperovej polovici hracej plochy, aby dodržal postavenie na vlastne polovici HP, pretože teraz, keďže sa výkop môže vykonať ľubovoľným smerom (aj dozadu), to už nie je potrebné takto sa stavať (stratilo to zmysel).

08.4 Pozícia pri rozhodcovskej lopte

Pridaný text:

Rozhodca nadväzuje na hru rozhodcovskou loptou v mieste, kde bola hra v okamihu prerušenia. Okrem prípadu, ak bola v momente prerušenia vo vnútri bránkového územia. V takom prípade nechá loptu padnúť na zem na čiare bránkového územia rovnobežnej s bránkovou čiarou v mieste, ktoré je najbližšie k miestu, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry.

Vysvetlenie:

Jasné znenie tu odstraňuje mnoho ostatných časov, ktoré sa objavujú v súčasných Pravidlách futbalu.

08.5 Rozhodca nemôže určovať účastníkov rozhodcovskej lopty

Pôvodný text:

Rozhodca nemôže rozhodnúť, kto sa smie alebo nesmie zúčastniť na rozhodcovskej lopte.

Nový text:

Na rozhodcovskej lopte sa smie zúčastniť akýkoľvek počet hráčov (vrátane brankárov). Rozhodca nemôže rozhodnúť, kto sa smie zúčastniť na rozhodcovskej lopte alebo kto sa môže podieľať na jej realizácii.

Vysvetlenie:

Text objasňuje to, že rozhodcovia by nemali „vyrábať“/vymýšľať“zbytočné situácie pri rozhodcovskej lopte.

3: Prečo nie je povolené, aby rozhodcovia „vyrábali“ / „vymýšľali“situácie pri rozhodcovskej lopte ?

O: Znenie objasňuje to, že rozhodcovia nemajú autoritu/právomoc rozhodovať o tom, kto sa môže zúčastniť na procedúre nadviazania na hru rozhodcovkou loptou a/alebo kde (ktorým smerom) má byť rozhodcovská lopta kopnutá. Ak z dôvodov fair-play hráči súhlasia s tým (dohodnú sa navzájom), kto kopne loptu a kde ju kopne, rozhodca to môže akceptovať. Nemôže sa jednať o inštrukciu/pokyn od rozhodcu, pretože rozhodcovská lopta je neutrálny spôsob nadviazania na hru, ktorý predpokladá, že to bude vykonané férovým spôsobom pre obe družstvá (a toto nemá určovať rozhodca).

08.6 Rozhodcovská lopta kopnutá priamo do bránky

Pôvodný text:

Ak lopta prejde za bránkovú čiaru do bránky (...) priamo z rozhodcovskej lopty (...).

Nový text:

Ak lopta prejde za bránkovú čiaru do bránkybez toho, aby sa jej dotkli najmenej dvaja hráči (...)

Vysvetlenie:

Nahradenie slova „priamo“ vyjadrením „bez toho, aby sa jej dotkli najmenej dvaja hráči“ je jasnejšie a v súlade z názvoslovím ostatných pravidiel futbalu.

 

PRAVIDLO 9 – LOPTA V HRE A MIMO HRY

09.1 Lopta sa odrazí od rozhodcu

Pôvodný text:

Lopta je v hre, ak:

·      sa odrazila od bránkovej žrde, alebo brvna, prípadne od rohovej zástavky späť na hraciu plochu

·      sa odrazila od rozhodcu alebo asistenta rozhodcu stojaceho na hracej ploche.

Nový text:

Lopta zostáva v hre, vrátane ak:

·      sa odrazila od niektorej osoby v ostatných v rozhodcovských funkciách, od bránkovej žrde, bránkového brvna alebo rohovej zástavky a zostáva na hracej ploche.

Vysvetlenie:

Zmena potvrdzuje, že lopta zostáva v hre, ak sa odrazí od ostatných vo funkcii rozhodcov, ktorí sú mimo hracej plochy (AR, PAR) a lopta predtým neprešla úplne za čiaru ohraničujúcu hraciu plochu.

1: Je lopta v hre, ak sa odrazí od asistenta rozhodcu alebo pomocného asistenta rozhodcu (PAR) ?

O: Rozhodcovia sú súčasťou stretnutia/hry a ak lopta zasiahne ktoréhokoľvek rozhodcu predtým, ako by úplne opustila hraciu plochu za postrannú alebo bránkovú čiaru, zostáva v hre. Toto platí nielen pre rozhodcu, ale tiež asistentov rozhodcu alebo pomocných asistentov rozhodcu (PAR) a to aj v prípade ak sú mimo hracej plochy. Rozhodujúce je posúdenie, či lopta predtým úplne opustila hraciu plochu (a teda už bola mimo hry).

 

PRAVIDLO 10 – URČENIE VÝSLEDKU STRETNUTIA

10.1 Zmena názvu pravidla

Pôvodný názov:

Dosiahnutie gólu

Nový názov:

URČENIE VÝSLEDKU STRETNUTIA

Vysvetlenie:

Kopy na bránku zo značky pokutového kopu, väčší počet gólov dosiahnutých v stretnutí na ihrisku súpera a podobne sú teraz súčasťou textu tohto pravidla.

10.2.1 Výber bránky pre realizáciu kopov na bránku zo značky pokutového kopu

Pôvodný text:

Rozhodca vyberie bránku, na ktorú sa budú vykonávať kopy zo značky pokutového kopu.

Pokutové územie, v ktorom kopy prebiehajú, môže byť zamenené, len ak sa jeho bránka alebo povrch hracej plochy v ňom stanú nespôsobilé pre ich vykonanie.

Nový text:

Ak nie je potrebné prihliadať na iné závažné dôvody (napríklad stav hracej plochy, bezpečnosť a podobne) rozhodca vyžrebuje mincou bránku, na ktorú sa budú vykonávať kopy na bránku, pričom toto pokutové územie smie byť zmenené len, ak sa jednáo bezpečnostné dôvody alebo ak sa bránka, prípadne povrch hracej plochy v príslušnom pokutovom území stanú nespôsobilé pre ich vykonanie.

Vysvetlenie:

Pre rozhodcov je zložité rozhodnúť, či použiť bránku, za ktorou sú na tribúne umiestnení fanúšikovia družstva domácich alebo bránku, za ktorou sú fanúšikovia družstva hostí. Popri vyššie uvedených zvažovaniach (ochrana a bezpečnosť, stav hracej plochy a podobne) je najférovejšou metódou pre určenie príslušnej bránky žrebovanie mincou.

1: Prečo teraz pravidlo hovorí, že pri kope na bránku zo značky pokutového kopu rozhodca musí rozhodnúť žrebovaním, na ktorú bránku sa budú kopy vykonávať ?

O: Nie je jednoduché pre rozhodcu rozhodnúť, ktorú bránku vybrať. Zvlášť, ak za jednou sú sústredení fanúšikovia družstva domácich a za druhou hostí. Ak nemusí zvažovať iné okolnosti (napríklad bezpečnosť, stav hracej plochy a podobne), žrebovanie je najlepšou a tiež férovou metódou, ktorá je  konzistentná napríklad s rozhodnutím/ určením strany, na ktorú bude jedno z družstiev útočiť pred začiatkom stretnutia. Túto prax „rozumní“ rozhodcovia už využívali respektíve aplikovali aj doteraz.

10.2.2 Oprávnenosť hráčov (vrátane tých, ktorí sú dočasne mimo hracej plochy)

Pôvodný text:

·      S výnimkou predchádzajúceho prípadu, iba hráči, ktorí boli na hracej ploche do konca stretnutia, vrátane pridaného hracieho času, sú oprávnení zúčastniť sa akcie kopov zo značky pokutového kopu

Nový text:

·      S výnimkou náhradníka za zraneného brankára,sú oprávnení zúčastniť sa akcie kopov na bránku zo značky pokutového kopuiba hráči, ktorí boli na hracej ploche do konca stretnutia alebo ktorí dočasne opustili hraciu plochu (napríklad pre zranenie, úpravu výstroja a podobne).

Vysvetlenie:

Zmena textu objasňuje, že hráč, ktorý dočasne opustil hraciu plochu pre legitímnu / odôvodnenú príčinu (zranenie, zmena/výmena výstroja a podobne), sa môže zúčastniť akcie kopov na bránku, rovnako ako aj náhradník, ktorý by prípadne vystriedal zraneného brankára.

10.2.3 Meno a poradie vykonávateľa kopu na bránku zo značky pokutového kopu

Pôvodný text:

·      Každé družstvo zodpovedá za to, aby sa kopov zúčastnili len hráči, ktorí boli v okamihu skončenia stretnutia na hracej ploche. Rovnako ako aj za poradie, v ktorom budú hráči kopy na bránku zahrávať.

Nový text:

·      Každé družstvo zodpovedá za to, aby sa kopov zúčastnili len tí hráči, ktorí boli v okamihu skončenia stretnutia na hracej ploche. Rovnako ako aj za poradie, v ktorom budú hráči kopy na bránku zahrávať. Nie je potrebné informovaťrozhodcu o poradí ich vykonávania.

Vysvetlenie:

Text upresňuje to, že rozhodca odteraz nebude informovaný o menách hráčov, ktorý kop vykonávajú, ani o ich poradí (niekedy nekorektné nahlásené mená respektíve ich zmenené poradie viedli k zastaveniu hráčov počas procedúry kopov a následným nejasnostiam respektíve vykonávaným zmenám poradia a podobne).

3: Prečo rozhodca nepotrebuje vedieť poradie strelcov a ich čísla pred začiatkom kopov na bránku zo značky pokutového kopu ?

O: V akom poradí budú hráči vykonávať kopy na bránku je na zodpovednosti a taktike príslušného družstva. Zodpovednosťou rozhodcov je zaistiť, aby žiaden hráč nevykonal kop na bránku zo značky pokutového kopu druhýkrát, pokiaľ všetci oprávnení hráči ešte nevykonali prvý kop.

10.2.4 Rovnaký počet hráčov

Pôvodný text:

Ak má jedno družstvo po skončení hry, pred akciou kopov, vyšší počet hráčov ako družstvo súpera, musí znížiť počet hráčov tak, aby sa vyrovnal počtu hráčov súperovho družstva a kapitán musí informovať rozhodcu o mene a čísle hráča vylúčeného z procedúry kopov na bránku. Ak je hráč zranený alebo vylúčený z hry počas vykonávania kopov na bránku zo značky pokutového kopu a družstvo má tým o jedného hráča menej ako súper, rozhodca by nemal znížiť počet hráčov súpera, zúčastnených v procedúre. Rovnaký počet hráčov z každého družstva je vyžadovaný len na začiatku procedúry kopov na bránku zo značky pokutového kopu.

Nový text:

Ak po skončení hry a pred alebo počas kopov na bránku zo značky pokutového kopu má jedno družstvo vyšší počet hráčov ako družstvo súpera, musí znížiť počet hráčov tak, aby sa vyrovnal počtu hráčov súperovho družstva. Rozhodca musí byť informovaný o mene a čísle hráča vylúčeného z procedúry kopov na bránku zo značky pokutového kopu.

Vysvetlenie:

Táto zmena aplikuje „fair play“ princíp v procedúre vykonávania kopov na bránku okrem iného tým, že jedno z družstiev by nemalo mať výhodu/osoh z toho, že súper má o jedného hráča menej počas procedúry a tým ich najlepší strelec by mal výhodu kopať kop na bránku druhýkrát proti poslednému/najslabšiemu strelcovi súperovho družstva.

2: Prečo musia mať obe družstvá rovnaký kopčet hráčov aj počas akcie kopov na bránku zo značky pokutového kopu a nie len pred začiatkom akcie/procedúry ?

O: Ak má jedno družstvo 10 hráčov a druhé 11, tak družstvo s 10 hráčmi je vo výhode v takom prípade, ak bude nutné vykonávať 11 kopov, pretože družstvo s 10 hráčmi bude potom môcť použiť najlepšieho hráča na druhé vykonanie kopu oproti najhoršiemu z družstva s 11 hráčmi. Preto tento princíp aplikovaný pred začiatkom procedúry sa podľa nového znenia logicky aplikuje aj počas procedúry kopov na bránku. Toto sa aplikuje v priebehu procedúry napríklad vtedy, ak družstvo „stratí“ hráča z dôvodu zranenia alebo ochorenia, rovnako ako v prípade, ak je hráč vylúčený z hry ČK.

10.2.5 Brankár nie je schopný pokračovať v procedúre kopov

Pôvodný text:

Brankár, ktorý sa počas akcie kopov na bránku zo značky pokutového kopu zraní a nie je schopný pokračovať ako brankár, môže byť vystriedaný za podmienky, že jeho družstvo predtým nevyužilo maximálny počet striedaní daných pravidlami súťaže.

Nový text:

Brankár, ktorý nie je schopný pokračovať ako brankár pred alebo počas kopov na bránku a ktorého družstvo predtým nevyužilo maximálny počet striedaní, smie byť nahradený oznámeným náhradníkom alebo hráčom vylúčeným z procedúry kopov na bránku pre nerovnaký počet hráčov, ale brankár v takomto prípade  nie je považovaný za súčasť procedúry a nesmie vykonať kop na bránku.

Vysvetlenie:

Zmena textu stanovuje, že brankár môže byť  počas procedúry vystriedaný v ktoromkoľvek čase náhradníkom (alebo hráčom, ktorý bol vylúčený z procedúry pre nerovnaký počet hráčov oboch družstiev), ale nesmie kop na bránku zo značky pokutového kopu vykonať (pretože v zmysle nového výkladu nie je súčasťou tejto procedúry).

 

6: Kedy môže byť brankár vymenený a kto môže brankára vymeniť ?

O: Brankár môže byť vymenený kedykoľvek. Vymenený môže byť iba jedným z hráčov, ktorý je oprávnený vykonať kop na bránku zo značky pokutového kopu, ďalej náhradníkom (ak družstvo predtým v stretnutí nevyužilo predpísaný počet striedaní) alebo hráčom, ktorý bol vylúčený z procedúry kopov na bránku zo značky pokutového kopu z dôvodov vyrovnania počtu hráčov zúčastnených na procedúre. Brankár, ktorý bol vymenený jedným z oprávnených strelcov kopov na bránku, smie kop na bránku vykonať. Ak je brankár vymenený náhradníkom alebo hráčom vylúčeným z procedúry, tento brankár kop na bránku zo značky pokutového kopunemôže vykonať.

10.2.6 Kedy je kop na bránku skončený

Pridaný text:

Kop je skončený, ak sa zastaví pohyb lopty, lopta je mimo hry alebo ak rozhodca preruší hru z akéhokoľvek dôvodu porušenia Pravidiel futbalu.

Vysvetlenie:

Text objasňuje okolnosti rozhodnutia rozhodcu, kedy je kop na bránku zo značky pokutového kopu skončený.

5: Kedy je kop na bránku zo značky pokutového kopu skončený?Môže strelec dosiahnuť gól potom, ako sa lopta odrazí alebo ju vyrazí brankár ?

O: Kop na bránku zo značky pokutového kopu je skončený, keď sa pohyb lopty zastaví (vrátanie toho, keď ju brankár drží) alebo je mimo hry alebo ak sa strelec/aktér kopu dopustí priestupku. Znenie bolo revidované preto, lebo nebolo jasne dané napríklad to, že keď brankár čiastočne zasiahol loptu a táto sa pohybovala smerom k bránke, či bola stále/zostávala v hre. Pravidlo jasne hovorí, že každý hráč vykonávajúci kop na bránku (to znamená strelec/aktér kopu) nemôže hrať s loptou druhýkrát (hoci by sa lopta odrazila od bránkovej žrde, brvna alebo po zásahu brankára).

10.2.7 Poradie strelcov

Pridaný text:

Každý kop na bránku vykoná iný hráč a všetci oprávnení hráči musia vykonať kop predtým, než môže ktorýkoľvek hráč vykonať kop na bránku druhýkrát.

Vyššie uvedený princíp pokračuje pre akýkoľvek následný výber kopov, ale družstvo smie zmeniť poradie strelcov.

Vysvetlenie:

Text objasnuje to, že všetci členovia družstva musia vykonať rovnaký počet kopov predtým, ako hráč môže vykonať ďalší kop na bránku. Pre nové kolo kopov môže byť poradie strelcov zmenené

10.2.8 Opustenie hracej plochy hráčom

Pridaný text:

Procedúra kopov na bránku zo značky pokutového kopu nesmie byť oneskorená kvôli hráčovi, ktorý opustí hraciu plochu. Kop hráča sa bude považovať „za prepadnutý“ (nedosiahnutý gól), ak sa hráč nevráti na hraciu plochu včas, aby kop na bránku zo značky pokutového kopu vykonal.

Vysvetlenie:

Ak hráč opustí hraciu plochu počas kopov na bránku, rozhodca nesmiez tohto dôvodu pozdržať/zmeškať procedúru kopov na bránku zo značky pokutového kopu. Ak sa hráč včas nevráti na hraciu plochu, aby kop na bránku vykonal, je tento kop považovaný za stratený (prepadnutý). Je dôležité zastaviť toto potencionálne neférové správanie sa družstva (napríklad pre inštrukcie od trénerov, úmyselné premárňovanie/zdržiavanie, následná manipulácia s výsledkom – match fixing a podobne).

4: Môže sa zranený hráč, ktorý je v čase záverečného hvizdu rozhodcu ošetrovaný mimo hracej plochy, zúčastniť na akcii kopov na bránku zo značky pokutového kopu?

O: ÁNO – ktorýkoľvek hráč, ktorý je dočasne mimo hracej plochy z odôvodnenej príčiny (ošetrovanie zranenia, výmena/úprava výstroja a podobne) sa smie zúčastniť kopov na bránku zo značky pokutového kopu, striedanie nemôže byť napríklad vykonané po záverečnom hvizde rozhodcu.

7: Čo by mal rozhodca urobiť, ak chce hráč opustiť hraciu plochu počas procedúry kopov na bránku zo značky pokutového kopu ?

O: Hráč musí byť upozornený, že nesmie zmeškať jeho kop na bránku a musí sa vrátiť včas, aby mohol kop vykonať (t.j. v čase, kým všetci oprávnení hráči vykonajú kop), lebo v opačnom prípade sa bude považovať jeho kop na bránku za nepremenený (prepadnutý, zmeškaný, nedosiahnutý gól). Týmto sa má zabrániť tomu, aby hráči opúšťali hraciu plochu z riskantných/neférových príčin, napríklad na základe taktických pokynov trénera, respektíve zmeškaním kopu vytvárať neférový tlak na súpera alebo z dôvodov match-fixingu a pre podobné dôvody.

 

PRAVIDLO 11 – HRÁČ MIMO HRY

11.1 Štatút/funkcia stredovej čiary

Pôvodný text:

Hráč nie je v postavení mimo hry, ak:

·      je na vlastnej polovici hracej plochy alebo (...)

Nový text:

Hráč je v postavení mimo hry, ak:

·      je ktoroukoľvek časťou hlavy, tela alebo nôh na súperovej polovici hracej plochy (okrem stredovej čiary)

Vysvetlenie:

Nový text objasňuje to, že stredová čiara je „neutrálna“ pre posúdenie hráča mimo hry. Pre posúdenie postavenia hráča mimo hry platí, že hráč musí byť časťou tela na súperovej polovici hracej plochy.

1: Môže byť hráč stojaci na stredovej čiare posúdený ako hráč mimo hry ?

O: NIE – stredová čiara je pre posúdenie hráča mimo hry „neutrálna“ – aby bol hráč posúdený ako hráč v postavení mimo hry, musí byť na súperovej polovici hracej plochy.

11.2 Ruky hráča

Pridaný text:

Hráč je v postavení mimo hry, ak:

·      je ktoroukoľvek časťou hlavy, tela alebo nôh bližšie k súperovej bránkovej čiare ako lopta a predposledný hráč súpera. Ruky a ramená všetkých hráčov, vrátane brankárov, sa neberú do úvahy.

Vysvetlenie:

Pri posúdení hráča mimo hry sa ruky a ramená brániacich hráčov, útočníkov a brankárov neberú do úvahy.

2: Sú ramená/ruky hráča ako časť tela zvažované/brané do úvahy pri posúdení hráča mimo hry ?

O: Ruky hráča sa pri posúdení postavenia  mimo hry neberú do úvahy, toto platí pre všetkých hráčov, vrátane brankárov. Tento výklad podporuje a pomáha asistentom rozhodcu, pretože je často komplikované a zložité identifikovať presnú pozíciu rúk a ramien hráčov v danom / rozhodujúcom okamihu.

11.3 Pozícia, ktorá sa neposúdi ako priestupok v momente zahrania lopty

Pôvodný text:

Hráča, ktorý je v postavení mimo hry, považuje rozhodca za hráča mimo hry, ak v okamihu, keď sa niektorý z jeho spoluhráčov dotkne lopty alebo ju zahrá, podľa názoru rozhodcu, aktívne sa zapojí do hry tak, že: (...)

Nový text:

Hráč, ktorý bol v momente zahrania lopty alebo v momente, keď sa niektorý z jeho spoluhráčov dotkol lopty v postavení mimo hry, je považovaný za hráča mimo hry, iba ak sa aktívne zapojí do hry tak, že: (...)

Vysvetlenie:

Zmena objasňuje, že postavenie hráčov mimo hry sa posudzuje v momente, keď je lopta zahraná. Ak sa priestupok stane potom, ako je lopta zahraná, (napríklad hráč, ktorý bol v momente zahrania lopty v postavení mimo hry dosiahne gól potom, čo loptu napríklad vyrazil brankár  - obranným zákrokom), priestupok sa vlastne stane potom, čo bola lopta zahraná (hráč získal z postavenia mimo hry výhodu).

11.4 Priestupok po odrazení sa lopty alebo po obrannom zákroku

Pôvodný text:

„Snaží sa zo svojho postavenie získať výhodu“ znamená, že hráč, ktorý bol predtým v postavení mimo hry, hrá s loptou:

·      ktorá sa k nemu odrazí od bránkovej žrde, brvna či rohovej zástavky alebo je tečovaná súperom

·      ktorá sa k nemu odrazí, je tečovaná alebo je zahraná pri obrannom zákroku súpera

Nový text:

Snaží sa zo svojho postavenia získať výhodu“ znamená, že hráč, ktorý bol predtým v postavení mimo hry, hrá s loptou alebo ovplyvňuje súpera, keď:

·      sa lopta k nemu odrazí od bránkovej žrde, brvna, rohovej zástavky alebo je tečovaná súperom

·      je lopta úmyselne (vedome) zahraná súperom pri obrannom zákroku

Vysvetlenie:

Text objasňuje to, že „ovplyvnenie súpera“ potom, čo sa lopta odrazila, bola tečovaná alebo bola úmyselne zahraná pri obrannom zákroku súpera, sa považuje za porušenie pravidla 11.

4: Môže byť mimo hry hráč, ktorý ovplyvní hru po odrazení sa lopty alebo po obrannom zásahu/zákroku brankára ?

O: ÁNO– ovplyvnenie súpera alebo hry, potom, čo sa lopta odrazí alebo po obrannom zákroku, je porušením pravidla 11, ak bol tento hráč pôvodne v postavení  mimo hry.

11.5 Miesto vykonania voľného kopu

Pôvodný text:

V prípade, že hráč bol mimo hry, rozhodca nariadi nepriamy voľný kop v prospech družstva súpera z miesta, kde došlo k porušeniu pravidla, (...)

V prípade, že hráč bol mimo hry, rozhodca nariadi nepriamy voľný kop z miesta, kde sa nachádzal útočiaci hráč v momente, keď bola lopta zahraná jedným z jeho spoluhráčov.

Nový text:

V prípade, že hráč bol mimo hry, rozhodca nariadi nepriamy voľný kop v prospech družstva súpera z miesta, kde došlo k porušeniu pravidla vrátane toho, ak to bolo na vlastnej polovici hracej plochy previnivšieho sa hráča.

Vysvetlenie:

Pravidlo a jeho interpretácia boli v protiklade. Naprieč celým pravidlám, generálny princíp je, že voľný kop je nariadený v mieste, kde došlo k priestupku/porušeniu pravidla a toto je odteraz aplikované aj v Pravidle 11. Voľný kop môže byť nariadený z vlastnej polovice hracej plochy hráča, ktorý sa pohybuje z postavenia mimo hry na súperovej polovici hracej plochy a v zmysle výkladu pravidla 11 sa vlastne dopustil priestupku na vlastnej polovici hracej plochy (až tu sa aktívne zapojil do hry a stal sa teda hráčom mimo hry).

3: Znenie pravidla teraz hovorí, že nepriamy voľný kop za porušenie tohto pravidla, môže byť vykonaný aj z vlastnej polovice hracej plochy, ako toto môže byť korektné ?

O: Je to korektné, pretože:

·      hráč nemôže byť v postavení mimo hry, ak je na vlastnej polovici hracej plochy

·      hráč môže byť mimo hry na jeho vlastnej polovici hracej plochy, ak sa vráti späť na svoju polovicu hracej plochy z postavenia mimo hry.

Okrem prípadov priestupku v bránkovom území, v celom texte pravidiel sa uvádza, že nepriamy voľný kop má byť nariadený z miesta, kde došlo k priestupku. Preto je logické, že by to malo byť aplikované aj pri pravidle 11 (miesto priestupku je tam, kde hráč ovplyvnil hru, súpera alebo získal z tohto postavenia výhodu a teda sa stal hráčom mimo hry).

11.6 Brániaci hráč mimo hracej plochy

Pôvodný text:

Ak brániaci hráč v čase, keď je lopta v hre, opustí hraciu plochu z hociakého dôvodu bez súhlasu rozhodcu, pre posúdenie hráča mimo hry sa považuje za hráča stojaceho na jeho bránkovej alebo postrannej čiare až do najbližšieho prerušenia hry. Ak brániaci hráč opustil hraciu plochu úmyselne, musí byť napomenutý pri najbližšom prerušení hry.

Nový text:

Brániaci hráč, ktorý opustí hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu, sa pre posúdenie hráča mimo hry, považuje za hráča stojaceho na jeho bránkovej alebo postrannej čiare až do najbližšieho prerušenia hry alebo pokiaľ brániace družstvo neodohrá loptu smerom k stredovej čiare a mimo jeho pokutového územia. Ak brániaci hráč opustil hraciu plochu úmyselne, musí byť napomenutý pri najbližšom prerušení hry.

Vysvetlenie:

Je napríklad neférové, aby zranený brániaci hráč mimo hracej plochy bol považovaný za hráča mimo hry až do najbližšieho prerušenia hry. Nové znenie pre posúdenie hráča mimo hry definuje koniec fázy hry, keď brániaci hráč už viac nie je považovaný za hráča na hracej ploche.

5: Ako dlho je brániaci hráč, ktorý opustí hraciu plochu počas súperovho útoku, technicky považovaný za hráča stojaceho na bránkovej čiare v súvislosti s posúdením hráča mimo hry ?

O: Je neférové, aby obranca, ktorý opustí hraciu plochu (často pre zranenie), zostal „aktívny“ na bránkovej čiare, až do najbližšieho prerušenia hry, pretože hra môže napríklad pokračovať pomerne dlhý časový úsek. Nové znenie objasňuje, že ak brániace družstvo odohrá loptu smerom k stredovej čiare a mimo jeho pokutového územia, táto fáza hry končí a obranca nie je viacpovažovaný za „aktívneho“ v súvislosti s posúdením pravidla 11. Toto vyžaduje pozornosť a koncentráciu asistenta rozhodcu a tiež jeho dobrú komunikáciu s rozhodcom.

11.7 Útočiaci hráč mimo hracej plochy

Pôvodný text:

Za priestupok sa nepovažuje, ak útočiaci hráč v postavení mimohry opustil hraciu plochu, aby tým dal rozhodcovi najavo, že sa v danej situácii aktívne nezúčastňuje na hre. Ak ale rozhodca uzná, že útočiaci hráč opustil hraciu plochu z taktických dôvodov a následným vstúpením na hraciu plochu získal výhodu, musí byť napomenutý za nešportové správanie. V takomto prípade si hráč musí vyžiadať súhlas rozhodcu na opätovný vstup na hraciu plochu.

Nový text:

Útočiaci hráč smie opustiť hraciu plochu alebo stáť mimo hracej plochy, aby tým dal najavo, že sa aktívne nezúčastňuje na hre. Ak však hráč opätovne vstúpi na hraciu plochu spoza bránkovej čiary a zapojí sa do hry pred najbližším prerušením hry alebo predtým ako brániace družstvoodohrá loptu smerom k stredovej čiare a mimo jeho pokutového územia, tak sa hráč útočiaceho družstva za účelom posúdenia hráča mimo hry považuje za hráča stojaceho na bránkovej čiare. Hráč, ktorý úmyselne opustí hraciu plochu, aby nebol mimo hry a opätovne sa na ňu vráti bez súhlasu rozhodcu a získa výhodu, musí byť napomenutý ŽK.

Vysvetlenie:

Zmena objasňuje to, ako posudzovať hráča útočiaceho družstva, ktorý opustí hraciu plochu alebo stojí mimo hracej plochy, aby nebol posúdený ako hráč mimo hry a potom sa na ňu vráti bez súhlasu rozhodcu a získa výhodu.

6: Ako môže útočiaci hráč získať výhodu v súvislosti s posúdením hráča mimo hry, keď sa vráti na hraciu plochu?

O: Hráč by sa mohol vrátiť späť na hraciu plochu nepozorovane a získať prihrávku alebo napádať súpera v súboji o loptu.

11.8 Útočiaci hráč nachádzajúci sa v bránke

Pôvodný text:

Ak útočiaci hráč zostane v pokoji stáť v priestore bránky medzi bránkovou čiarou a bránkovou sieťou v čase, keď je dosiahnutý gól, rozhodca ho musí uznať. Ak útočiaci hráč v tomto postavení ruší súpera, gól rozhodca nesmie uznať a hráča napomenie za nešportové správanie. Na hru potom nadviaže rozhodcovskou loptou (...)

Nový text:

Ak útočiaci hráč zostane v pokoji stáť v priestore bránky medzi bránkovou čiarou a bránkovou sieťou v čase, keď je dosiahnutý gól, rozhodca ho musí uznať okrem prípadu, keď sa tento hráč dopúšťa priestupku voči pravidlu 11 (Hráč mimo hry) alebo voči pravidlu 12 (Zakázaná hra a nešportové správanie). V takom prípade je hra potom znovu nadviazaná nepriamym voľným kopom (P11) alebo priamym voľným kopom (P12), podľa charakteru priestupku.

Vysvetlenie:

Nový text je v súlade s aktualizovaným znením pravidla 11 (odstránením „zavádzajúceho“ znenia) a možnosťou potrestať voľným kopom priestupok, ktorý sa udial mimo hracej plochy, ale v čase keď bola lopta v hre.

7: Môže byť útočiaci hráč nachádzajúci sa/stojaci v priestore bránky považovaný za hráča mimo hry ?

O: ÁNO – ak sa tento hráč dopustí priestupku voči pravidlu 11.

 

PRAVIDLO 12 – ZAKÁZANÁ HRA A NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE

12.1 Priestupky v čase, keď lopta nebola v hre

Pridaný text:

Priamy voľný kop, nepriamy voľný kop a pokutový kop môže byť nariadený za iba za zakázanú hru a nešportové správanie, ktoré sa stanú v čase, keď je lopta v hre.

Vysvetlenie:

Ide o konečné stanovisko (zo sekcie interpretácia), že lopta musí byť v hre, aby bolo možné potrestať nešportové správanie voľným kopom alebo pokutovým kopom.

12.2 Priamy voľný kop – pridané „napádanie“

Pôvodný text:

Rozhodca nariadi priamy voľný kop proti družstvu, ktorého hráča sa dopustí jedného z nasledujúcich siedmich priestupkov, pričom je považovaný rozhodcom za neopatrný, riskantný alebo vykonaný nadmernou silou:

·      podrazí súpera

Nový text:

Priamy voľný kop sa nariadi, ak sa hráč dopustí nasledujúcich priestupkov spôsobom, ktorý rozhodca považuje za neopatrný, riskantný alebo vykonaný nadmernou silou:

·      podrazí alebo napáda súpera

Vysvetlenie:

Podrazenie zahŕňa napádanie nohou/chodidlom, ale niektoré napádania môžu byť vykonané aj inou časťou tela (napríklad kolenom) a technicky tieto neboli pokryté/špecifikované v texte výkladu.

12.3 Kontakt znamená priamy voľný kop

Pridaný text:

Ak je priestupok spôsobený fyzickým kontaktom, má byť potrestaný priamym voľným kopom alebo pokutovým kopom.

Vysvetlenie:

Objasňuje, že iba priestupok spôsobený kontaktom, je potrestaný priamym voľným kopom.

1: Môže byť nariadený nepriamy voľný kop, ak pri priestupku dôjde ku kontaktu so súperom ?

O: NIE – ak pri priestupku dôjde ku kontaktu so súperom (vrátane nebezpečnej hry, bránenia v hre), musí byť nariadený priamy voľný kop.

12.4 Riskantný – odstránenie slova „úplný, kompletný“ z definície

Pôvodný text:

Riskantný znamená, že hráč zákrok vykonal s úplným/kompletným ignorovaním nebezpečenstva alebo dôsledkov pre súpera (...). (...) Hráč musí byť napomenutý.

Nový text:

Riskantný znamená, že hráč zákrok vykonal s ignorovaním nebezpečenstva alebo dôsledkov pre súpera a musí byť napomenutý.

Vysvetlenie:

Existovali právne obavy v zmysle používaného významu slova „úplný, kompletný“.

12.5 Surová hra – odstránenie slova „ďaleko“ z definície

Pôvodný text:

Vykonaný nadmernou silou znamená, že hráč pri zákroku ďaleko presiahol akceptovateľnú mieru použitia sily, čím ohrozil bezpečnosť a zdravie súpera (...). (...) Hráč musí byť vylúčený z hry.

Nový text:

Vykonaný nadmernou silou znamená, že hráč pri zákroku presiahol akceptovateľnú mieru použitia sily a ohrozil bezpečnosť súpera. Hráč musí byť vylúčený z hry.

Vysvetlenie:

Existovali právne obavy v zmysle používaného významu slova „ďaleko“.

12.6 Priamy voľný kop – pridané „bráni súperovi v hre s kontaktom“

Pridaný text:

Rozhodca nariadi priamy voľný kop, ak sa hráč dopustí jedného z nasledujúcich priestupkov:

·      bráni súperovi v hre s kontaktom

Vysvetlenie:

Potvrdenie, že za bránenie súperovi v hre s kontaktom sa nariaďuje priamy voľný kop.

12.7 Bránenie v hre bez kontaktu znamená nepriamy voľný kop

Pôvodný text:

Rozhodca nariadi nepriamy voľný kop proti družstvu, ktorého hráč:

·      bráni súperovi v hre

Nový text:

Rozhodca nariadi nepriamy voľný kop proti družstvu, ktorého hráč:

·      bráni súperovi v hre bez akéhokoľvek kontaktu

Vysvetlenie:

Je potvrdením toho, že bránenie súperovi v hre bez kontaktu je priestupok, za ktorý sa nariaďuje nepriamy voľný kop.

12.8 Právomoc rozhodcu uplatniť disciplinárnu akciu/sankciu od kontroly hracej plochy pred stretnutím (viď 5.4)

Pôvodný text:

Právomoc rozhodcu uplatniť disciplinárne sankcie začína jeho vstupom na hraciu plochu a trvá až do okamihu, keď opustí hraciu plochu po skončení stretnutia.

Nový text:

Právomoc rozhodcu uplatniť disciplinárnu sankciu začína jeho vstupom na hraciu plochu už pri jej kontrole pred stretnutím a trvá až do opustenia hracej plochy po skončení stretnutia (vrátanie ukončenia procedúry kopov na bránku zo značky pokutového kopu).

Ak sa pred vstupom na hraciu plochu pred začiatkom stretnutia hráč dopustí priestupku, za ktorý sa vylučuje z hry, rozhodca je oprávnený nepripustiť hráča na stretnutie (viď Pravidlo 3.6). Rozhodca podá riadiacemu orgánu správu o jeho priestupku.

Vysvetlenie:

Rovnaká zmena ako je uvádzaná a vysvetlená aj v Pravidle 5 (viď 5.4).

12.9 Uplatnenie výhody v hre po spáchaní priestupku na vylúčenie (ČK), pričom previnilý hráč sa potom následne zapojí do hry

Pridaný text:

Rozhodca by nemal uplatniť výhodu v hre pri surovej hre, hrubom nešportovom správaní alebo pri priestupkoch, po ktorých má byť vinníkovi udelená druhá ŽK/ČK, okrem  prípadu jasnej príležitosti dosiahnuť gól. Vtedy rozhodca musí vylúčiť hráča z hry pri jej najbližšom prerušení. Ak po udelení takejto výhody v hre v prospech súpera tento hráč hrá s loptou alebo napáda/ovplyvňuje súpera, rozhodca preruší hru ihneď, vylúči hráča z hry a nadviaže na hru nepriamym voľným kopom v prospech súpera.

Vysvetlenie:

Text objasňuje to, že vo výnimočných situáciách, keď rozhodca uplatní výhodu v hre napriek priestupku na ČK (iba ak je bezprostredná príležitosť/možnosť dosiahnuť gól) a vinník, ktorému má byť udelená ČK sa zapojí do hry, hra musí byť prerušená. Bolo by proti „fair play“, keď by sa tento vinník zapojil do hry v čase, keď sa súper snaží dosiahnuť gól alebo zastaví súpera v možnosti dosiahnuť gól.

2: Prečo nasleduje nepriamy voľný kop v takom prípade, ak rozhodca pri priestupku na ČK (vrátane druhej ŽK/ČK) uplatní výhodu v hre a previnivší sa hráč sa potom následne zapojí do hry ?

O: Pôvodné znenie hovorilo, že ak sa hráč dopustil priestupku na ČK, ale súper mal dobrú príležitosť dosiahnuť gól, rozhodca mohol uplatniť výhodu v hre. Hráč však pri najbližšom prerušení hry nebol vylúčený z hry, pretože mohol dosiahnuť gól alebo zabrániť jeho dosiahnutiu. Toto je jasne neférové, pretože hráč by po takomto priestupku nemal zostať na hracej ploche. Pravidlo teraz vyžaduje, aby rozhodca zastavil hru a vylúčil hráča a pokiaľ sa previnilý hráč zapojí do hry, nadviaže na ňu nepriamym voľným kopom,a to aj pokiaľ sa dopustil pôvodnéhopriestupku, za ktorý sa udeľuje priamy voľný kop. Toto ustanovenie sa vzťahuje na priestupky na priame vylúčenie z hry ČK a pre udelenie druhej ŽK/ČK.

12.10 Napomínania za zakázanú hru rukou

Pôvodný text:

Existujú rôzne situácie, keď hráč musí byť napomenutý za nešportové správanie, napríklad ak:

·      sa dopustil priestupku z taktického dôvodu a tým zmaril sľubne sa rozvíjajúcu akciu súpera

·      zadržal súpera z taktického dôvodu, čím mu zabránil hrať s loptou alebo ho od lopty odsotil

·      zahral loptu rukou, aby súperovi zabránil získať výhodnú pozíciu alebo rozvinutiu sľubného útoku

·      zahral loptu rukou tak, že sa pokúšal dosiahnuť gól (aj vtedy, keď tento pokus nebol úspešný a gól nedosiahol)

Nový text:

Existujú rôzne situácie, keď hráč musí byť napomenutý za nešportové správanie, napríklad ak:

·      sa dopustí zakázanej hry alebo zakázanej hry rukou, ktorou ovplyvní alebo zmarí sľubnú útočnú akciu

·      zahral rukou tak, že sa pokúšal dosiahnuť gól (aj vtedy, keď tento pokus nebol úspešný) alebo sa neúspešne pokúšal zabrániť dosiahnutiu gólu.

Vysvetlenie:

·      zabránenie súperovi v získaní pozície je odstránené z priestupkov, za ktoré sa udeľuje ŽK, rovnako tak aj prípady, keď niektorí rozhodcovia udeľovali ŽK za každú zakázanú hru rukou.

·      ŽK za zakázanú hru rukou sa udeľuje, ak je zastavený/ovplyvnený sľubný útok, útočná akcia (bude to platiť rovnako ako aj pri iných priestupkoch, ktoré majú ten istý efekt).

·      Text objasňuje aj to, že ak sa hráč pokúša zastaviť loptu smerujúcu do bránky a tento pokus je neúspešný, mal by byť napomenutý ŽK.

3: Prečo bolo zmenené znenie, interpretácia pravidla týkajúce sa napomenutia ŽK za zakázanú hru rukou ?

O: niektorí rozhodcovia interpretovali každú zakázanú hru rukou „ako zmarenie súperovej pozície“ a tak každú zakázanú hru rukou trestali napomenutím ŽK, čo nebolo úmyslom tohto pravidla. Hra rukou by mala byť posudzovaná ako ostatná zakázaná hra, teda ak sa zastaví alebo ovplyvní sľubne sa rozvíjajúca útočná akcia.12.11 Zmarenie jasnej gólovej príležitosti vo vnútri pokutového územia

Pridaný text:

Keď hráč zabráni (zmarí) dosiahnutiu gólu súperovho družstva alebo zmarí jeho jasnú gólovú príležitosť úmyselnou, zakázanou hrou rukou, hráč je vylúčený z hry bez ohľadu nato, kde došlo k priestupku.

Ak sa hráč dopustí v jeho vlastnom pokutovom území voči súperovi priestupku, ktorým zmarí súperovú jasnú gólovú príležitosť a rozhodca nariadi pokutový kop, vinník bude napomenutý ŽK okrem prípadov, ak:

·      sa jedná o priestupok zakázaného držania, ťahania alebo sotenia, alebo

·      sa vinník nepokúša hrať s loptou alebo nemá možnosť pri napádaní hrať s loptou, alebo

·      sa jedná o jeden z priestupkov, za ktorý sa udeľuje ČK bez ohľadu nato, na ktorom mieste hracej plochy sa stal (napríklad surová hra, hrubé nešportové správanie a podobne)

Pri všetkých vyššie uvedených okolnostiach je hráč vylúčený z hry ČK.

Vysvetlenie:

Keď sa obranca dopustí vo vlastnom pokutovom území priestupku, ktorým bola zmarená jasná gólová príležitosť súperovho družstva, tak nariadený pokutový kop efektívne nahrádza gólovú príležitosť súpera. Preto by mal byť vinník potrestaný miernejšie, ako keď sa priestupok stane mimo pokutového územia, teda ŽK. Avšak, keď dôjde k zakázanej hre rukou alebo zjavne sa nejedná o pokus hrať s loptou alebo napádať súpera v súboji o loptu, hráč bude vylúčený z hry ČK.

8: Prečo bolo „trojnásobné potrestanie“ priestupku – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zmenené pri priestupkoch vo vnútri pokutového územia ?

O: Hlavnou príčinou je to, že nariadenie pokutového kopu efektívne „nahrádza“ jasnú gólovú príležitosť, ktorá bola zmarená zakázanou hrou. Bolo cítiť, že pokutový kop + udelenie ČK + pozastavenie činnosti za vylúčenie (tzv „trojnásobné“ potrestanie) bolo príliš silným/prísnym trestom a tak ČK bola nahradená ŽK, ale iba pre zmarenie jasnej gólovej príležitosti pri pokuse hrať s loptou alebo pri napádaní súpera v súboji o loptu.

9: Je každé zmarenie jasnej gólovej príležitosti vo vnútri pokutového územia trestané iba ŽK ?

O: NIE – pravidlo bolo zmenené iba pri zmarení jasnej gólovej príležitosti vo vnútri pokutového územia a to len vtedy, keď sa vinník pokúšahrať s loptou alebo napáda súpera v súboji o loptu. Vylúčenie z hry ČK zostáva pri:

·      držaní, ťahaní a sotení (pretože sa jedná o priestupky, pri ktorých sa vinníci nepokúšajú hrať s loptou),

·      úmyselnom podrazení/kopnutí súpera, keď sa hráč nepokúša hrať s loptou (mimo súboja o loptu)

·      priestupkoch, pri ktorých hráč nemá šancu respektíve možnosť hrať s loptou

 

10: Môže byť priestupok, ktorým bola zmarená jasná gólová príležitosť a ktorý sa stal mimo pokutového územia, potrestaný napomenutím ŽK ?

O: NIE – na rozdiel od pokutového kopu, priamy voľný kop nie je jasnou príležitosťou dosiahnuť gól a preto „nenahrádza“ jasnú gólovú príležitosť zmarenú priestupkom. Disciplinárna sankcia pre všetky zmarenia jasnej gólovej príležitosti, ktoré sa stanú mimo pokutového územia, zostáva vylúčenie z hry ČK.

12.12 Surová hra – zahrnutie slova „napádanie“

Pôvodný text:

Podrazenie, ktorým je ohrozená bezpečnosť súpera musí byť potrestané ako surová hra.

Nový text:

Podrazenie alebo napádanie, ktorým je ohrozená bezpečnosť súpera musí byť potrestané ako surová hra.

Vysvetlenie:

Rovnaká zmena ako v 12.2 – „napádanie“ vrátane priestupkov s ramenami, lakťami a podobne.

12.13 Hrubé nešportové správanie – bez kontaktu

Pôvodný text:

Hráč sa správa hrubo nešportovo, ak  použije nadmernú silu alebo brutalitu voči súperovi mimo súboja o loptu alebo nadmernú silu alebo brutalitu voči spoluhráčovi, divákovi, rozhodcovi alebo inej osobe.

Nový text:

Hráč sa dopúšťa hrubého nešportového správania, ak používa alebo sa pokúša použiť nadmernú silu alebo brutalitu voči súperovi mimo súboja o loptu alebo voči spoluhráčovi, členovi realizačného tímu, rozhodcovi, divákovi alebo akejkoľvek inej osobe a to bez ohľadu či došlo ku kontaktu.

Vysvetlenie:

Zmena objasňuje to, že pokus o násilie je trestané ČK, aj keď nebolo úspešné (dokonané, bez kontaktu).

4: Ako môže byť považovaný priestupok ako hrubé nešportové správanie, ak nedošlo ku kontaktu ?

O: V pravidle 12 sa uvádza „pokúša sa kopnúť“, „pokúša sa udrieť“ a tak aj pokus o priestupok by mal byť potrestaný. Ak sa hráč vyhne súperovmu úderu alebo násilnému kopnutiu to neznamená, že táto násilná akcia nie je až tak vážna. Pokus o násilie (násilnosť) musí byť potrestané vylúčením z hry ČK, pretože takýto priestupok nemá miesto vo futbale.

12.14 Hrubé nešportové správanie – kontakt s hlavou/tvárou súpera

Pridaný text:

Okrem toho, ak hráč mimo súboja o loptu úmyselne udrie súpera alebo ktorúkoľvek inú osobu do hlavy alebo tváre rukou alebo ramenom, dopúšťa sa hrubého nešportového správania, hoci použitá sila bola zanedbateľná.

Vysvetlenie:

Text objasňuje, že ak hráč, ktorý úmyselne zasiahne/udrie súpera do hlavy/tváre (mimo súboja o loptu), by mal byť vylúčený z hry (hoci použitá sila bola zanedbateľná).

5: Prečo udretie/vrazenie do hlavy alebo tváre osoby (v čase keď nebojujú o loptu) sa považuje za hrubé nešportové správanie (násilné správanie) ?

O: Futbal očakáva, že vždy, keď niekto úmyselne udrie niekoho do hlavy alebo tváre, mal by byť za takýto priestupok vylúčený z hry ČK. Udretie hlavy alebo tváre je potencionálneveľmi nebezpečné a preto, aj keď je použitá veľmi malá sila, toto bude priestupkom na vylúčenie z hry ČK. Toto je totižto neakceptovateľné správanie a do futbalu nepatrí, preto uzákonené sankcie musia hráčov od toho odrádzať.

12.15 Priestupky voči náhradníkom, členom realizačných tímov, rozhodcom a podobne...

Pôvodný text:

Ak je lopta v hre a hráč sa dopustil priestupku na hracej ploche:

·      voči súperovi, v hre sa pokračuje priamym voľným kopom z miesta priestupku (v súlade s pravidlom 13) alebo pokutovým kopom, ak sa hráč dopustil priestupku vo vlastnom pokutovom území

·      voči spoluhráčovi, v hre sa pokračuje nepriamym voľným kopom z miesta priestupku (v súlade s pravidlom 13)

·      voči náhradníkovi alebo vystriedanému hráčovi, v hre sa pokračuje nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry (v súlade s pravidlom13)

·      voči rozhodcovi alebo asistentovi rozhodcu, v  hre sa pokračuje nepriamym voľným kopom z miesta, kde sa priestupok stal (v súlade s pravidlom 13)

·      voči inej osobe, v hre sa pokračuje rozhodcovskou loptou na mieste, kde bola lopta v čase prerušenia hry. Ak bola lopta v bránkovom území, vhodí rozhodca rozhodcovskú loptu na čiare bránkového územia rovnobežnej s bránkovou čiarou, najbližšie k miestu, kde bola lopta v momente prerušenia hry.

Nový text:

Ak je lopta v hre a hráč sa dopustil priestupku na hracej ploche voči:

·      súperovi – nasleduje nepriamy voľný kop alebo priamy voľný kop alebo pokutový kop

·      spoluhráčovi, náhradníkovi, vystriedanému hráčovi, členovi realizačného tímu alebo rozhodcovi–nasleduje priamy voľný kop alebo pokutový kop

·      ktorejkoľvek inej osobe – nasleduje rozhodcovská lopta

Vysvetlenie:

Potrestanie priestupku voči iným účastníkom reflektuje na vážnosť takejto akcie. Z tohto pohľadu potom napríklad futbal vysielal len slabú/chudobnú správu/odozvu/reakciu nato, ak priestupok voči rozhodcovi bol trestaný v doteraz platných pravidlách iba nepriamym voľným kopom.

6a: Prečo je pri priestupku voči komukoľvek, kto nie je súper, odteraz nadväzované na hru priamym voľným kopom ?

O: Ak napríklad udrie hráč spoluhráča, náhradníka, člena realizačného tímu alebo čo je horšie rozhodcu, je to vážny priestupok, ale hra bola doteraz nadviazaná len nepriamym voľným kopom. Zvádzalo to k úvahe, že sa nejednalo až o tak vážny priestupok. Teraz po úprave bude hra nadviazaná priamym voľným kopom za akýkoľvek priestupok (priamo) voči komukoľvek. Toto nezahŕňa protest/vyjadrenie nesúhlasu (dissent), viď nižšie.

6b: Ako sa nadviaže na hru, ak bol hra prerušená pre protest/vyjadrenie nesúhlasu s rozhodnutím rozhodcu ?

O: Ak rozhodca preruší hru, aby potrestal protest/nesúhlas s jeho rozhodnutím, nadviaže na hru nepriamym voľným kopom.

12.16 Zakázaná hra, ku ktorej dôjde mimo hracej plochy (viď 13.3 + 14.1)

Pôvodný text:

Ak je lopta v hre a priestupok sa stal mimo hracej plochy ...

·      ak hráč opustí hraciu plochu, aby sa dopustil priestupku, v hre sa pokračuje nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry (viď Pravidlo 13 – miesto voľného kopu).

Nový text:

Ak je lopta v hre a priestupok sa stal mimo hracej plochy ...

Ak hráč opustí hraciu plochu ako súčasť hry a dopustí sa tam priestupku voči inému hráčovi, hra je nadviazaná priamym voľným kopom z čiary ohraničujúcej hraciu plochu a to najbližšie k miestu, kde došlo k priestupku. Ak je takýto priestupok spáchaný mimo hracej plochy, ale v pokutovom území vinníka, je nariadený pokutový kop.

Vysvetlenie:

Pravidlo je zmenené, pretože futbal by očakával, že ak dvaja hráči opustia hraciu plochu ako súčasť normálnej akcie a jeden z nich sa dopustí voči druhému zakázanej hry mimo hracej plochy, mal by byť nariadený voľný kop. Nebolo pochopiteľné, ak rozhodca udelil ČK alebo ŽK a potom nadviazal na hru rozhodcovskou loptou alebo nepriamym voľným kopom. Voľný kop je nariadený z postrannej/bránkovej čiary najbližšie k miestu, kde bol priestupok spáchaný, ak to je na bránkovej čiare v pokutovom území vinníka, je nariadený pokutový kop.

7: Prečo môže byť priestupk, ktorý sa stane mimo hracej plochy, potrestaný priamym voľným kopom ?

O: Predstavme si dvoch súperiacich hráčov, ktorí spadnú mimo hracej plochy ako súčasť „normálnej“ hry (ich súboja o loptu) a jeden z nich drží druhého, aby mu zabránil k návratu na hraciu plochu a získaniu lopty. Každý pochopí, keď rozhodca preruší hru a udelí vinníkovi za držanie ŽK, ale nie každý by pochopil to, že je následne nadviazané na hru rozhodcovskou loptou. To čo futbal očakáva je, že rozhodca nariadi voľný kop z najbližšieho miesta na čiare ohraničujúcej hraciu plochu. Ak sa jedná o pozíciu vo vnútri pokutového územia súpera, bude nariadený pokutový kop.

 

PRAVIDLO 13 – VOĽNÉ KOPY

13.1 Voľné kopy sú nariadené voči súperovmu družstvu

Pôvodný text:

Voľné kopy rozdeľujeme na priame a nepriame.

Nový text:

Priame a nepriame voľné kopy sa nariaďujú voči súperovi, ak sa hráč dopustí priestupku alebo porušenia pravidiel.

Vysvetlenie:

Uvedenie klauzuly, že voľný kop je nariadený v prospech súperovho družstva už na začiatku pravidla, umožnilo odstrániť mnohokrát používanú a opakovanú frázu v ďalšom texte „v prospech družstva súpera“.

13.2 Miesto vykonania voľných kopov

Pridaný text:

Všetky voľné kopy sú vykonávané z miesta, kde došlo k porušeniu pravidiel s výnimkou:

Vysvetlenie:

Jasné ustanovenie od začiatku Pravidiel futbalu umožnilo odstránenie opakujúcich sa špecifických odkazov na miesto, odkiaľ sa má voľný kop vykonávať a to aj v ostatných častiach pravidiel.

13.3 Zakázaná hra mimo hracej plochy

Pôvodný text:

Voľné kopy nariadené za priestupky súvisiace so vstupom hráča na hraciu plochu, znovu vstúpením na hraciu plochu alebo opustením hracej plochy bez súhlasu rozhodcu sú vykonávané z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry.

Nový text:

Voľné kopy nariadené za priestupky súvisiace so vstupom hráča na hraciu plochu, znovu vstúpením na hraciu plochu alebo opustením hracej plochy bez súhlasu rozhodcu, sú vykonávané z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry. Ak však hráč opustí hraciu plochu ako súčasť hry a dopustí sa priestupku voči inému hráčovi, hra je znovu nadviazaná priamym voľným kopom z čiary ohraničujúcej hraciu plochu a to najbližšie k miestu, kde došlo k priestupku. Pri priestupkoch, za ktoré sa nariaďuje priamy voľný kop, ak k nim dôjde v pokutovom území vinníka, nariaďuje sa pokutový kop.

Vysvetlenie:

Jedná sa o konzistentnú zmenu v súlade už s uvedeným v častiach 12.16 a 14.1.

13.4 Aby bola lopta v hre musí sa jasne pohnúť

Pôvodný text:

Lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a je v pohybe.

Nový text:

Lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a jasnesa pohybuje(pohne) ...

Vysvetlenie:

Zmena je konzistentná s výkopom (8.3), pokutovým kopom (14.2) a kopom z rohu (17.2).

13.5 Prekážanie/bránenie/zachytenie voľných kopov

Pôvodný text:

Ak sa hráč rozhodne vykonať voľný kop rýchlo a súper, ktorý je v blízkosti lopty, mu úmyselne prekáža (bráni) vo vykonaní voľného kopu, rozhodca ho musí napomenúť za zmarenie znovu nadviazania na hru. Ak sa hráč rozhodne vykonať voľný kop rýchlo a súper, ktorý nedodrží predpísanú vzdialenosť 9,15 m od lopty, ju zachytí (zastaví), rozhodca musí nechať pokračovať v hre.

Nový text:

Ak hráč vykonáva voľný kop rýchlo a súper, ktorý nedodrží predpísanú vzdialenosť 9,15 m od lopty ju zachytí (zastaví), rozhodca nechá pokračovať v hre. Ak však súper úmyselne bráni (prekáža) vo vykonaní voľného kopu, musí byť napomenutý ŽKza zmarenie znovu nadviazania na hru.

Vysvetlenie:

Výklad je obrátený (otočený), a tým je jasnejší rozdiel medzi „bráni, prekáža“ vo vykonaní voľného kopu a „zachytí, zastaví“ voľný kop po jeho vykonaní.

1: Aký je rozdiel medzi „zamedzením/zabránením“ pri voľnom kope a „zachytením/zastavením“ voľného kopu ?

O: Ak hráč súpera, ktorý je blízko k miestu vykonania voľného kopu, zabráni/zastaví vykonanie voľného kopu, musí byť napomenutý ŽK.Avšak, ak sa hráč rozhodne vykonať voľný kop „rýchlo“ a hráč súpera je bližšie k miestu jeho vykonania ako 9,15 m a po vykonaní voľného kopu tento hráč získa/zachytí loptu (hoci nedodržal predpísanú vzdialenosť 9,15 m ), rozhodca nepreruší hru. Je to dovolené, pretože hráč vykonávajúci voľný kop „rýchlo“, vzal spôsobom jeho vykonania na seba toto možné riziko.

 

PRAVIDLO 14 – POKUTOVÝ KOP

14.1 Pokutový kop za zakázanú hru, ktorá sa stala mimo hracej plochy (viď 12.16 a 13.3).

Pôvodný text:

Pokutový kop sa nariaďuje proti družstvu, ktorého hráč sa vo vlastnom pokutovom území dopustí jedného z desiatich priestupkov, za ktorý sa nariaďuje priamy voľný kop.

Nový text:

Pokutový kop sa nariaďuje, ak sa hráč dopustí priestupku, za ktorý sa nariaďuje priamy voľný kop, vo vlastnom pokutovom území alebo mimo pokutového územia, ak je tento priestupok vykonaný ako súčasť hry, ako je popísané v Pravidle 12 a 13.

Vysvetlenie:

Opakujúc zmeny v Pravidle 12 a 13, že pokutový kop je nariadený za priestupok brániaceho hráča mimo hracej plochy v čase, keď je lopta v hre a keď je najbližší bod priestupku (miesto) vo vnútri ich vlastného pokutového územia.

14.2 Lopta v kľude a v pohybe

Pôvodný text:

Lopta:

·      musí stáť na značke pokutového kopu

·      lopta je v hre, keď je do nej kopnuté smeruje dopredu

Nový text:

Lopta:

·      musí stáť nehybne na značke pokutového kopu

·      lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a je jasne v pohybe

Vysvetlenie:

Tento text je konzistentný s inými zmenami uvádzanými aj v texte iných pravidiel.

14.3 Kedy je akcia pokutového kopu ukončená (viď 10.2.6)

Pridaný text:

Akcia pokutového kopu je skončená, ak sa zastaví pohyb lopty alebo lopta je mimo hry alebo rozhodca preruší hru pre akékoľvek porušenie pravidiel.

Vysvetlenie:

Text objasňuje to, kedy je akcia pokutového kopu ukončená.

1: Kedy je akcia pokutového kopu skončená ?

O: Akcia pokutového kopu je skončená, keď sa lopta zastaví (vrátane toho ak brankár loptu drží) alebo je lopta mimo hry alebo ak rozhodca preruší hru.

14.4 Niektoré priestupky sú vždy potrestané nepriamym voľným kopom

Pôvodný text:

Ak rozhodca dáva signál na vykonanie pokutového kopu a predtým, než je lopta v hre, sa stane jedna z nasledovných situácií:

Hráč, ktorý vykonáva pokutový kop, poruší pravidlo

·      rozhodca nechá pokutový kop vykonať

·      ak lopta prejde za bránkovú čiaru do bránky, gól neplatí, pokutový kop sa opakuje

·      ak lopta neprejde za bránkovú čiaru do bránky, rozhodca hru preruší a nariadi nepriamy voľný kop v prospech brániaceho družstva z miesta, kde hráč porušil pravidlo.

Brankár brániaceho družstva poruší pravidlo

·      rozhodca nechá pokutový kop vykonať

·      ak lopta prejde za bránkovú čiaru do bránky, rozhodca gól uzná

·      ak lopta neprejde za bránkovú čiaru do bránky, pokutový kop sa opakuje.

Spoluhráč hráča vykonávajúceho pokutový kop poruší pravidlo

·      rozhodca nechá pokutový kop vykonať

·      ak lopta prejde za bránkovú čiaru do bránky gól neplatí, pokutový kop sa opakuje

·      ak lopta neprejde za bránkovú čiaru do bránky,  rozhodca hru preruší a nariadi nepriamy voľný kop v prospech brániaceho družstva z miesta, kde hráč porušil pravidlo.

Hráč brániaceho družstva poruší pravidlo

·      rozhodca nechá pokutový kop vykonať

·      ak lopta prejde za bránkovú čiaru do bránky, rozhodca gól uzná

·      ak lopta neprejde za bránkovú čiaru do bránky, pokutový kop sa opakuje.

Nový text:

Ak dal rozhodca signál na vykonanie pokutového kopu, musí byť vykonaný. Ak predtým, ako bola lopta v hre, sa stala jedna z nasledujúcich situácií, napríklad:

Hráč vykonávajúci pokutový kop alebo jeho spoluhráč porušia pravidlo a

·      ak lopta prejde za bránkovú čiaru do bránky, pokutový kop sa opakuje

·      ak lopta neprejde za bránkovú čiaru do bránky, rozhodca hru preruší a nariadi nepriamy voľný kop

Pri nasledovných priestupkoch/porušeniach pravidla, bude hra prerušená a bude na ňu nadviazané nepriamym voľným kopom, a to bez ohľadu nato, či bol alebo nebol dosiahnutý gól:

·      pokutový kop vykoná spoluhráč hráča, ktorý bol identifikovaný ako vykonávateľ pokutového kopu, rozhodca napomenie hráča, ktorý pokutový kop vykonal

·      pokutový kop je vykonaný dozadu

·      uskutoční sa klamlivé kopnutie do lopty potom, ak už hráč ukončil rozbeh na zahranie lopty (klamlivý pohyb počas rozbehu na loptu je dovolený), rozhodca napomenie vykonávateľa pokutového kopu.

Vysvetlenie:

Zdôrazňuje sa, že štandardné rozhodnutia o opakovaní/dosiahnutí gólu/nepriamom voľnom kope sa v týchto situáciách nemôžu aplikovať, zvlášť ak nesprávny hráč vykoná pokutový kop alebo vykoná klamlivý pohyb, ktorým sa úmyselne dopúšťa nešportového správania sa.

2: Prečo je vykonanie klamlivého pohybu telom pri pokutovom kope potrestané nepriamym voľným kopom, dokonca aj vtedy, keď hráč dosiahne gól ?

O: Ak sa hráč úmyselne zastaví potom, čo už rozbeh na loptu dokončil a klamlivým pohybom telom získa výhodu, toto sa považuje za úmyselné porušenie pravidla. Toto je nešportové správanie a preto je hráč napomenutý ŽK a nezaslúži si druhú šancu dosiahnuť gól. Toto prísnejšie potrestanie by malo odrádzať od priestupkov, ktoré je niekedy komplikované posúdiť respektíve odhaliť.

5: Prečo je nariadený nepriamy voľný kop, ak je lopta kopnutá dozadu ?

O: Pravidlo požaduje, aby bola lopta kopnutá dopredu. Ak pokutový kop nie je takto vykonaný, jeho procedúra bola týmto porušená a pretože gól nebol dosiahnutý priamo, je nariadený nepriamy voľný kop. Ak je gól dosiahnutý po strele na bránku potom, ako bol pokutový kop zahraný dozadu, nebude nasledovať opakovanie, pretože gól nebol dosiahnutý priamo z pokutového kopu.

14.5 Priestupky brankára

Pridaný text:

Ak porušil pravidlo brankár a nie je dosiahnutý gól, pokutový kop sa opakuje a brankár je napomenutý ŽK.

Vysvetlenie:

Pravidlo bolo zmenené tak, aby sa postupovalo prísnejšie voči aktérovi/strelcovi pokutového kopu, ktorý vykoná klamlivý pohyb (vykoná kop klamlivým spôsobom). Potom je konzistentné, že aj brankár, ktorý spôsobí opakovanie pokutového kopu je napomenutý ŽK. Toto by malo motivovať brankárov k tomu, aby neporušovali toto pravidlo.

3: Prečo musí byť brankár, ktorý poruší pravidlo, v prípade opakovania pokutového kopu pre túto príčinu, napomenutý ŽK ?

O: Ak sa brankár pohne z miesta skôr (alebo poruší pravidlo iným spôsobom), potom môže týmto spôsobom priamo ovplyvniť výsledok pokutového kopu a tak zavedením napomenutia ŽK pre brankára sa táto akcia stáva konzistentnou s trestom pre aktéra/vykonávateľa pokutového kopu. Toto opatrenia by malo odrádzať brankárov od predčasného pohybu smerom dopredu.

4: Prečo nie sú napomenutí hráči, ktorí predčasne vstúpia/vkročia do pokutového územia ?

O: Ak aktér pokutového kopu alebo brankár porušia pravidlo, ich zakázanou akciou/činom môžu priamo ovplyvniť výsledok pokutového kopu. Avšak predčasné vstúpenie/vkročenie hráčov do pokutového územia priamo neovplyvňuje výsledok pokutového kopu a preto sa nepovažuje za tak vážny priestupok, ako u aktéra / vykonávateľa pokutového kopu alebo brankára.

14.6 Viacero priestupkov spáchaných v tom istom čase

Pôvodný text:

Ak porušia pravidlo hráči brániaceho i útočiaceho družstva, pokutový kop sa opakuje.

Nový text:

Hráči oboch družstiev porušia pravidlá futbalu, pokutový kop sa opakuje okrem prípadu, ak sa niektorý hráč dopustí závažnejšieho priestupku (napríklad zakázaný klamlivý pohyb potom, čo už rozbeh na loptu bol dokončený).

Vysvetlenie:

Toto rozhodnutie je v súlade s už citovaným pravidlom 5, kde je popísané, že bude potrestaný závažnejší priestupok (viď 5.3)

 

PRAVIDLO 15 – VHADZOVANIE LOPTY

15.1 Lopta je vhodená obidvomi rukami

Nový text:

V momente vhodenia lopty do hry musí vhadzujúci hráč:

·      byť obrátený tvárou do hracej plochy

·      stáť časťou obidvoch chodidiel na postrannej čiare alebo na zemi za postrannou čiarou mimo hracej plochy

·      vhadzovať loptu obidvomi rukami spoza hlavy a ponadňu z miesta, kde prešla za postrannú čiaru mimo hracej plochy

Vysvetlenie:

·      Vhodiť je logickejšie slovo ako doteraz používané držať

·      Kombináciou odrážok bodov 3 a 4 (oproti pôvodnému textu) sa zdôrazňuje, že vhodzenie lopty do hry jednou rukou (za podpory/podopierania druhou) nie je povolené.

1: Prečo bolo zmenené/upravené znenie o rukách vhadzujúceho hráča ?

O: Pravidlo bolo preformulované tak, aby sa zdôraznilo, že lopta musí byť vhodená do hry obidvomi rukami. A tak vhadzovanie jednou rukou, využívajúc druhú ruku len na podporu/určenie smeru vhadzovania, nie je dovolené.

15.2 Zasahovanie/rušenie vhadzujúceho hráča vo vzdialenosti menšej ako 2 m.

Pôvodný text:

Ak hráč súpera nešportovo ruší vhadzujúceho hráča alebo mu prekáža vo vhadzovaní:

·      Rozhodca hráča súpera napomenie za nešportové správanie

Nový text:

Ak hráč súpera nešportovo ruší vhadzujúceho hráča alebo mu prekáža vo vhadzovaní (vrátane toho, ak sa pohybuje do vzdialenosti  bližšej ako 2 m k miestu odkiaľ je vhadzovanie lopty vykonávané),rozhodca hráča napomenie za nešportové správanie a ak už bolo vhadzovanie vykonané, nadviaže na hru nepriamym voľným kopom z miesta priestupku.

Vysvetlenie:

Nový text objasňuje to, že nerešpektovanie vzdialenosti 2 m pri vhadzovaní lopty do hry, je považované za nešportové rozptyľovanie (odvrátenie pozornosti) a sťažovanie (rušenie) nadviazania na hru. Preto, ak už bolo vhadzovanie vykonané (lopta bola v hre), rozhodca po udelení disciplinárnej sankcie nadviaže na hru nepriamym voľným kopom z miesta priestupku (kde stál vinník).

 

PRAVIDLO 16 – KOP OD BRÁNKY

16.1 Kop od bránky kopnutý priamo do vlastnej bránky

Pridaný text:

Z kopu od bránky môže byť dosiahnutý gól, ale iba do súperovej bránky. Ak lopta prejde priamo do bránky vykonávateľa kopu od bránky, je nariadený kop z rohu v prospech súpera, ak lopta z tohto kopu predtým opustila pokutové územie (bola už v hre).

Vysvetlenie:

Upravený text objasňuje správny spôsob nadviazania na hru v prípade, ak hráč priamo z kopu od bránky dosiahne vlastný gól (napríklad v dôsledku silného vetra sa lopta vráti do jeho pokutového územia, pričom ho predtým opustila úplne, bola už v hre).

16.2 Lopta musí byť v pokoji (nepohnute)

Nový text:

·      Lopta musí byť v pokoji (nepohnute) a kop vykoná hráč brániaceho družstva z ktoréhokoľvek miesta vo vnútri bránkového územia.

Vysvetlenie:

Upresnený text objasňuje to, že lopta musí ležať v bránkovom území v pokoji (nepohnute), čo v pôvodnom texte nebolo taxatívne uvedené.

 

1: Prečo je slovo „v pokoji/nepohnute“ zvýrazňované ako zmena znenia pravidla ?

O: Toto bol jeden z najzvláštnejších objavov, keď IFAB odštartoval revíziu pravidiel, pretože pôvodné znenie nikde nehovorilo, že lopta pri kope od bránky musí byť v pokoji/nepohnute (nesmie sa pohybovať). Myslíme si, že k tomuto opomenutiu došlo pred mnohými rokmi, keď sa tvorcovia pravidiel snažili úpravou zastaviť/eliminovať premárňovanie hracieho času rozhodnutím o tom, aby sa kop od bránky mohol vykonať z ktoréhokoľvek miesta vo vnútri bránkového územia.

16.3 Útočník vo vnútri pokutového územia

Pridaný text:

Ak sa pri vykonávaní kopu od bránky nachádza v pokutovom území hráč súperovho družstva a dotkne sa lopty alebo bojuje o loptu (snaží sa ňou zahrať) predtým, ako sa jej dotkne iný hráč, kop od bránky sa opakuje.

Vysvetlenie:

Text objasňuje to, že žiaden hráč súperovho družstva, ktorý sa nachádza pri vykonávaní kopu od bránky v pokutovom území súperovho družstva, sa nemôže dotknúť lopty alebo o ňu bojovať, pokiaľ sa jej nedotkne iný hráč. Hráč súpera by nemal získať výhodu z toho, že neopustil pokutové územia tak, ako to vyžaduje Pravidlo.

 

PRAVIDLO 17 – KOP Z ROHU

17.1 Kop z rohu kopnutý priamo do vlastnej bránky

Pridaný text:

Priamo z kopu z rohu môže byť dosiahnutý gól, ale len do súperovej bránky. Ak lopta prejde priamo do bránky vykonávateľa kopu z rohu, je nariadený kop z rohu v prospech súpera.

Vysvetlenie:

Text objasňuje korektné nadviazanie na hru, ak hráč zahrá kop z rohu priamo do vlastnej bránky.

1: Prečo sa v pravidle spomína dosiahnutie vlastného gólu priamo z kopu z rohu, keď to je prakticky takmer nemožné ?

O: Pravidlá sa snažia pokryť všetky možné herné situácie. Hoci je malá šanca, že sa to môže stať, tak napríklad na šikmej hracej ploche (so sklonom) a za silného vetra by sa to eventuálne stať (udiať) mohlo.

17.2 Lopta musí byť v pokoji (nepohnute) a potom sa musí jasne pohnúť, aby bola v hre

Nový text:

·      Lopta musí ležať (byť umiestnená) v rohovom území

·      Lopta musí byť v pokoji (nepohnute) a musí byť zahraná hráčom útočiaceho družstva

·      Lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a je jasne v pohybe (pohybuje sa)

Vysvetlenie:

·      „Územie“ nahradzuje slovo „štvrťkruh“

·      Text objasňuje/upresňuje, že lopta musí byť v pokoji (nepohnute)

·      Reflektuje na ostatné zmeny v pravidlách. Čo je ale špeciálne dôležité pre spôsob vykonania kopu z rohu je to, že neumožňuje hráčovi iba sa lopty dotknúť a potom nešportovo predstierať, že kop z rohu už je vykonaný (že lopta už bola v hre).

 

Záverečné ustanovenie SFZ

 

01.1            Tieto zmeny a doplnky Pravidiel futbalu 2016 po ich generálnej revízii IFAB nadobúdajú platnosť 1.6.2016.

 

01.2            V súťažiach SFZ a ostatných súťažiach na Slovensku nadobúdajú platnosť 1.7.2016 a to z dôvodov dohrania všetkých súťaží na Slovensku do konca júna podľa pôvodnej verzie PF 2015.

 

01.3            Legenda: Nový text platný od 1.7.2016 v súťažiach SFZ je uvádzaný v tejto úprave (grafike).

V Bratislave, 9.7.2016

 

Zmeny preložil a doplnil o otázky a odpovede : Ján Fašung, korigoval a lektoroval: Jozef Marko