Rozpis 2015/2015

 

Oblastný futbalový zväz

 Prešov

 

 

ROZPIS

 

       futbalových súťaží riadených 

ObFZ Prešov

pre súťažný ročník 2015 - 2016

 

 

OBLASTNÝ  FUTBALOVÝ  ZVÄZ  PREŠOV

 

Určené: a) futbalovým klubom v okresoch Prešov a Sabinov

         b) členom Konferencie, Výkonného výboru a

             odborných komisií ObFZ

         c) rozhodcom a delegátom ObFZ 

 

 

VÝKONNÝ VÝBOR OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU:

1. Predseda:.                                                              mobil

    Bc. Peter MRIGLOT, 080 01 Prešov, Bajkalská 21       0918328797                  

 

2. Podpredseda:

    Pavol ŠUHAJ, 082 71 Lipany, Nám. sv. Martina 10          0905474160

 

3. Členovia:

    Mgr. Rudolf HUDÁK, 080 01  Haniska, Vŕbová 18             0907928091

    Ján ONOFREJ, 082 12 Trnkov 29                                    0903740525

    Milan Stedina , 080 01 Prešov, Sibírska 13                      0915902901

                                                                                                                                                                                                                                    

Pri Oblastnom futbalovom zväze pracujú tieto komisie:                       

1. Športovo - technická komisia                                              mobil

    predseda: Ján LACKO, 080 01 Prešov, Prostejovská 87     0907622234

               

2. Disciplinárna komisia

    predseda: Jozef PRIBULA, 082 56 Červenica 195            0905459352

 

3. Komisia rozhodcov

    predseda: Jozef KAKAŠČÍK, 080 01 Prešov, Prostejovská 101     0905765298

4. Matričná komisia

    predseda: Ing. Ján Zapotoka, 080 06 Ľubotice, Kapušianska 8    0908973639

5. Komisia mládeže

    predseda: Andrej SOKOL, 082 66 Gregorovce  278          0905319747                          

6. Trénersko - metodická komisia

    predseda: Marek PETRUŠ, 080 01 Prešov, Martina Benku 4        0915866076

7. Revízna komisia

    predseda: Ing. Miroslav JurAŠek, 080 01 Prešov, Záhradná 21    0905476395  

8. Ekonomicko - marketingová komisia

    predseda: Ing. Adrián TABIŠ, 080 01 Prešov, Vl.Clementisa 3     0905870295

9. Odvolacia komisia pri VV

    predseda: JUDr. Marek GULA, 080 05 Prešov, Solivarská 71    0905554744

10. Mediálna komisia

     predseda: Ing. Ján FENČÁK, 080 06 Ľubotice             0905617681

KONFERENCIA  OBLASTNÉHO  FUTBALOVÉHO  ZVÄZU

1. František BAČA              082 12 Nemcovce 83          M:0903625665

2. Imrich GAJDOŠ             082 44 Miklušovce 105         M:0902774994

3. Pavol KALINA                 082 33 Chmin.N.Ves 91       M:0910399168

   4. Jaroslav LIČÁK              082 13 Demjata 260               M:0905960682

5. Imrich Majcher, Ing.                  082 03 Bretejovce 35     M:0905792658

   6. Ján MOLKA                    082 66 Gregorovce 194         M:0908839861

   7. Jozef POROCHNAVÝ    082 53 Záborské 59                M:0903416401

   8. Anton REPKA                 080 01 Prešov, Pavla Horova 16      M:0910787823

   9. Jozef SMOLKO               082 33 Chmiňany 63          M:0915902827

10.  Igor ŠTEC                       082 16 Záhradné, Družstevná 33/20      M:0905730580

11. Peter TOBIÁŠ, JUDr.       082 37 Široké 626                  M:0905634449

12. František VRÁBEĽ Ing.   082 13 Tulčík 150                    M:0905624792

13. Vladimír ZUSKO              080 01 Župčany 218             M:0905751068

14. Marek BAKOŇ                 083 01 Drienica 52             M:0905765073

15. Peter DUGAS                   080 01 Prešov, Sabinovská 31   M:0907928544

16. Martin KOLLÁR               083 01 Jakubovany 45          M:0907939877

17. Vincent ONDERČO        082 71 Dubovica 40               M:0907993722

18. Ján ONDÍK                      082 22 Šar. Michaľany, Michalská 1      M:0918997292

19. Anton SOLÁR                  082 61 Ražňany 1         M:0905707931

20. Stanislav VAŇO              083 01 Sabinov, g. Svobodu 22   M:0907290005

 

SEKRETÁR ObFZ:   Ing. Martin Klovanič  

    Poštu adresovať:      Oblastný  futbalový zväz

                                       Jarková 41

                                       080 01 Prešov

                                       IČO: 31993427              

                                    Telefón: 051/ 7720544             Mobil: 0908654834         

                                    e – mail:           futbal@obfz-presov.sk         

                                    web. stránka:   www.obfz-presov.sk                     

Číslo účtu:

50236572/0200 - bežný účet ObFZ (IBAN SK52 0200 0000 0000 5023 6572)

5029610884/0900  - účet SFZ - na úhradu zberných faktúr z ISSF systému

 

 

 

 

                           A.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA

1. Riadenie súťaží

Súťaže riadi ObFZ Prešov prostredníctvom svojich odborných komisií.

a) Kategória dospelých:                             VI. liga            -  14 družstiev

                                         VII. liga          -  14 družstiev

                                         VIII. liga A     -  14 družstiev

                                         VIII. liga B      -  13 družstiev

b) Kategória dorastu:     IV. liga           -  14 družstiev

                                         V. liga             -  13 družstiev

c) Kategória žiakov:       III. liga žiaci     -  14 družstiev

                                         IV. liga žiaci A     -   6 družstiev

                                         IV. liga žiaci B     -   5 družstiev

                                         IV. liga žiaci C    -   6 družstiev

                                         IV. liga žiaci D   -   7 družstiev

                                         IV. liga žiaci E     -   7 družstiev   

d) Kategória ml. žiakov:                            - 17 družstiev

 

2. Účastníci súťaží

Sú uvedení v tomto rozpise.

3. Vyžrebovanie súťaží

Vyžrebovanie je uvedené v prílohe tohto rozpisu a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

4. Termíny, hracie dni a hracie časy

     Hracím dňom v kategórií dospelých a dorastu je nedeľa. V kategórií žiakov je hracím dňom sobota. Výnimky z hracích dní a časov sa udeľujú v zmysle platných futbalových noriem. Výnimky z ÚHČ sú uvedené pri rozlosovaní jednotlivých súťaží. ŠTK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch stanoviť aj iné termíny, alebo hracie časy (10.30 hod. u dospelých). Výnimka z času 10.30 hod. na iný ÚHČ je možná, ale nesmie byť medzi riadnym ÚHČ a žiadaným časom menší časový rozdiel ako sú 3 hodiny. Zároveň si ŠTK vyhradzuje právo v stretnutiach o postup alebo zostup v odôvodnených prípadoch zrušiť čakaciu dobu a určiť UHČ stretnutia. Pred začiatkom súťažného ročníka sa uskutoční Aktív ŠTK, ktorý bude povinný pre všetky FK. Neúčasť bude riešená DK.

V posledných 3 kolách sa rušia všetky výnimky z ÚHČ v stretnutiach dospelých, kde ide  o postup a zostup.

 

 

Termínová  LIstina

Oblastných futbalových súťaží pre súťažný ročník 2015/2016

 

JESENNÁ ČASŤ 2015                                  

JARNÁ ČASŤ 2016

Kolo

Dospelí

Dorast

     Žiaci I.

 

 

Kolo

Dospelí

Dorast

Žiaci I.

 

 

1.

9.8.

8.8.

 

14.

8.11.

7.11.

 

2.

16.8.

15.8.

 

15.

15.11.

14.11.

 

3.

23.8.

22.8.

 

16.

3.4.

2.4.

 

4.

30.8.

29.8.

 

16.

10.4.

9.4.

 

5.

6.9.

5.9.

 

18.

17.4.

16.4.

 

6.

13.9.

12.9.

 

19.

24.4.

23.4.

 

7.

20.9.

19.9.

 

20.

1.5.

30.4.

 

8.

27.9.

26.9.

 

21.

8.5.

7.5.

 

9.

4.10.

3.10.

 

22.

15.5.

14.5.

 

10.

11.10.

10.10.

 

23.

22.5.

21.5.

 

11.

18.10.

17.10.

 

24.

29.5.

28.5.

 

12.

25.10.

24.10.

 

25.

5.6.

4.6.

       

13.

1.11.

31.10.

 

26.

12.6.

11.6.

       

 

5. Miesto stretnutia

a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách FK schválených ŠTK ObFZ, ktoré sú vo vyžrebovaní uvedené na 1. mieste. Akékoľvek zmeny na hracej ploche a na ihrisku vôbec musia byť nahlásené ŠTK a tá musí ihrisko opätovne schváliť.

b) V súťažiach je možné odohrať stretnutia aj v obrátenom poradí, ak je to z ekonomického, alebo iného hľadiska výhodnejšie a oba zainteresované kluby sa na tom dohodli a ŠTK dala súhlas na zmenu.

c) Majstrovské stretnutia dospelých, dorastu a žiakov sa hrajú na trávnatých plochách a plochách s umelým povrchom. ŠTK povoľuje odohratie majstrovských stretnutí všetkých kategórií v jesennej časti od 1. 11. a v jarnej časti do 15. 4. na vedľajších ihriskách (trávnaté, s umelým povrchom), pokiaľ boli schválené ŠTK. V týchto termínoch o hracej ploche je oprávnený rozhodnúť aj usporiadajúci oddiel. Konečné rozhodnutie je na rozhodcovi stretnutia. Ak vplyvom poveternostných podmienok v priebehu celého súťažného ročníka, t. j. mimo uvedených termínov, je hlavná hracia plocha rozmoknutá a odohratie na nej by mohlo spôsobiť škody, stretnutie možno odohrať aj na pomocnom ihrisku, pokiaľ je schválené ŠTK. Aj v tomto prípade s konečnou platnosťou rozhodne rozhodca stretnutia.

d) Ak vplyvom poveternostných podmienok je hlavné ihrisko rozmoknuté a odohratie predzápasu mládeže by na ňom spôsobilo vážne škody, môže sa takéto stretnutie odohrať automaticky na schválenom pomocnom ihrisku. Konečné rozhodnutie je na R stretnutia.

e) Pre oblastné súťaže platia tieto minimálne normy vybavenia ihriska: okolo hracej plochy musí byť súvislá bariéra (min. 2m od postrannej čiary) + bariéra od HP po šatne, lavičky pre náhradníkov, pričom vo všetkých súťažiach sú povinné kryté lavičky pre náhradníkov. Usporiadajúci oddiel je povinný poskytnúť mužstvu hostí samostatnú miestnosť - šatňu. FK sú povinné poskytnúť rozhodcom šatňu  -  samostatnú miestnosť, ktorá nesmie byť spoločná so šatňou hráčov! Ak nie sú v areály ihriska šatne, FK musí zabezpečiť takúto miestnosť na kľúč v blízkosti ihriska. Na každé stretnutie musí domáci oddiel zabezpečiť nosidlá. V súťažiach dospelých aj mládeže domáci oddiel poskytne mužstvu hostí sprchy s teplou vodou. V kategóriách dospelých, v IV.lige dorastencov a v III.lige žiakov musí mať tréner minimálne trénersku licenciu „C“. V prípade, že tréneri nebudú vlastniť minimálne „C“ licenciu, bude FK udelená finančná pokuta 166, - € ; za príslušnú časť súťažného ročníka.

f) Usporiadajúci klub vo všetkých súťažiach je povinný umožniť každému klubu vykonanie filmového alebo video záznamu z celého stretnutia. Porušenie tohoto ustanovenia bude riešené DK ObFZ.

g) Domáce FK v súťažiach VI., VII. a VIII. lige dospelých sú povinné zabezpečiť natáčanie videozáznamu zo stretnutí pre posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu resp. k posúdeniu pre potreby komisii. Videozáznam musí byť vyhotovený zo statívu z optimálneho vyvýšeného miesta zabezpečeného pred nepriazňou počasia, minimálne z výšky 1,5 m (z tribuny, z veže, z budovy a iné), z úrovne stredového kruhu mimo hracej plochy, natočený na nosiči neprerušovaný od začiatku stretnutia až po odchod aktérov po ukončení stretnutia do kabín a musí byť vybavený údajom prebiehania času, v nezníženej kvalite. Pohon kamery musí byť zabezpečený náhradným zdrojom. Pre potreby komisií musí byť záznam zo stretnutia predložený neprerušovaný a neupravovaný od začiatku stretnutia až po odchod aktérov po ukončení stretnutia do kabín.

FK VI. ligy dospelých sú povinné zasielať zostrih gólových situácií zo stretnutí televízii TV7 do 24 hodín po ukončení stretnutia.

Pre prípadné snímanie televízie TV7, miesto pre natáčanie musí byť zabezpečené trvalým zdrojom energie.

Videozáznam je FK povinný na požiadanie okamžite predložiť riadiacemu orgánu (ŠTK, DK, KR), natočený videozáznam na DVD nosiči je povinný klub archivovať po dobu 14 dní po odohratí stretnutia. - námietky so žiadosťou o vzhliadnutie videozáznamu je potrebné zaslať do 48 hod. Poplatok vo výške 15 € bude klubu započítaný do mesačnej zbernej faktúry. V prípade vyhoveniu všetkých námietok sa tento vklad klubu vráti.

Pri dokázaní, že klub natáčanie videozáznamu nevykonal, bude potrestaný pokutou 150 €. Ak klub natáčal videozáznam, ale pre potreby zväzu ho úmyselne nedoručil, resp. ho úmyselne upravil (marenie vyšetrovania) bude FK potrestaný pokutou 300 €.

Námietky pre vzhliadnutie videozáznamu aj na výkon R musia obsahovať:

-  označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti

- popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva klub sťažnosť s vyznačením času (minutáže)

- predloženie, resp. požiadanie o predloženie (v prípade hosťujúceho klubu, ktorý si sám videozáznam nevyhotovoval) príslušnej videodokumentácie v súlade s týmto bodom

Všetky podania je potrebné zrealizovať cez ISSF systém. To znamená aj námietky, ktoré má možnosť kapitán mužstva uviesť stretnutí v zápise je potrebné realizovať cez ISSF systém na príslušné odborné komisie. V opačnom prípade odborné komisie nie sú povinné sa námietkou zaoberať.

Príslušné komisie riadiaceho zväzu si vyhradzujú právo vyžiadať videozáznam aj v prípade, že nebola zo žiadnej strany vznesená požiadavka na vzhliadnutie videozáznamu. V takom prípade je klub povinný najneskôr do 48 hod. doručiť na zväz videozáznam.

Kapitán družstva, u mládeže aj vedúci družstva, má právo po ukončení stretnutia v stanovenej lehote do 48 hod. podať námietky v systéme ISSF v zmysle č. 80, bod 3. Môže vzniesť námietky proti:

- výsledku stretnutia

- priebehu stretnutia / nie však voči výkonu rozhodcu /

- náležitostiam hracej plochy

- štartu niektorého súperovho hráča

- výstroju hráčov súperovho družstva

- striedaniu náhradníkov

- popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov

6. Hospodárske náležitosti

a) FK štartujú v súťažných a pohárových stretnutiach na vlastné náklady.

b) Do začiatku súťaže každý FK je povinný uhradiť štartovný poplatok za mužstvo                       dospelých:   VI. liga                        -              105, -  €

                    VII. liga               -                85, -  €

    VIII. liga              -                65, -  €

Príjem zo štartovného bude použitý na riadiacu činnosť ObFZ.

Za mládežnícke družstvá sa štartovný poplatok neplatí.

c) Pokuty, poplatky, ktoré udelí riadiaci zväz (jeho komisia), budú FK započítané do mesačnej zbernej faktúry – neplatia sa vopred. Komisie prerokujú na svojom zasadnutí všetky previnenia bez úhrady poplatkov vopred.

d) Kluby sú povinné uhrádzať poplatky a pokuty (zverejnené v ÚS) na základe mesačnej zbernej faktúry (v ISSF - typ všeobecná faktúra). Táto faktúra je generovaná vždy v prvý pondelok v mesiaci. Obsahuje všetky pokuty a poplatky za predchádzajúci mesiac.   Faktúry sa klasickou poštou nezasielajú, každý klub si ju stiahne v elektronickej podobe z ISSF. Splatnosť mesačnej zbernej faktúry je 10 dní odo dňa jej vystavenia. Úhrada musí byť pripísaná na účet v posledný deň splatnosti, NIE uhradená v posledný deň splatnosti.

Úhrady platieb na účet SFZ je platiteľ povinný realizovať výhradne bankovým prevodom (v žiadnom prípade nie šekom!) na bankový účet SFZ číslo účtu 5029610884/0900 variabilný symbol úhrady je číslo faktúry. V prípade neuvedenia tohto údaja, resp. uvedenia nesprávneho údaja bude faktúra považovaná za neuhradenú! Voči platiteľovi sa v takomto prípade bude ďalej pokračovať v zmysle platného DP.

V prípade, ak klub riadne a včas neuhradí mesačnú zbernú faktúru, považuje sa to za nedodržanie súťažných kritérií. Automatickým športovo-technickým dôsledkom toho, že klub riadne a včas neuhradí mesačnú zbernú faktúru, je zastavenie súťažnej činnosti, ktoré sa vzťahuje len na „A“ družstvo dospelých dotknutého klubu (ak klub nemá „A“ družstvo, vzťahuje sa zastavenie činnosti na najvyššie zaradenú kategóriu v súťažiach) a zastavenie matričnej činnosti klubu, s účinkom odo dňa nasledujúceho po poslednom dni splatnosti až do riadneho uhradenia celej dĺžnej čiastky. Za uhradenie poplatkov riadne a včas, sa považuje ich uhradenie v lehote splatnosti (pripísanie sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške, so správnym uvedením variabilného symbolu úhrady. Dotknuté kluby a riadiaci orgán príslušnej súťaže sú informované o výške neuhradených poplatkov, lehote splatnosti, dôsledkoch neuhradenia poplatkov, ako aj o zaplatení poplatkov prostredníctvom oznamov zasielaných zo systému ISSF, v ktorom sa pre potreby SFZ a jeho členov vytvára automaticky zoznam klubov, ktoré neuhradili riadne a včas mesačné zberné faktúry. Prípadné reklamácie platieb vybavuje ekonomický úsek SFZ, ktorý o svojich zisteniach informuje riadiaci orgán súťaže. V prípade, ak reklamácia bola uznaná, účinok športovo-technických dôsledkov sa na základe rozhodnutia ekonomického úseku SFZ ruší. Družstvu, ktorému bola zastavená súťažná činnosť vo všetkých jeho činnostiach z dôvodu neuhradenia mesačnej zbernej faktúry odohrá nasledujúce stretnutie, ale po skončení súťažného ročníka sa mu odrátajú 3 body  (čl. 83 SP). Ak FK nevyrovná svoje pozdlžnosti ani po tomto stretnutí, bude mu pozastavená činnosť a ďalšie  stretnutia sa do úhrady neodohrajú . 

e) Usporiadajúci klub je povinný hosťujúcemu FK vydať 22 voľných vstupeniek  pre dospelých a 20  voľných vstupeniek pre družstvo mládeže.

f) Futbalovému klubu, ktorého družstvo nenastúpi na majstrovské stretnutie, bude mu do mesačnej zbernej faktúry započítaná poriadková pokuta vo výške: dospelí VI. liga – 130. - €, VII. liga – 100. - €, VIII. liga – 80. - €, mládež – 60.- € . Zo základnej čiastky dostane  FK,  ktorý sa neprevinil polovicu na krytie nákladov na prípravu stretnutia. Po treťom nenastúpení na stretnutie resp. po troch kontumáciách (čl. 82 SP) je družstvo vylúčené zo súťaže. V prípade nenastúpenia na stretnutie v posledných troch kolách je pokuta dvojnásobná, ak sa jedná v stretnutí o priame ovplyvnenie postupu alebo zostupu.

DK si vyhradzuje právo posudzovať jednotlivé prípady individuálne ( ak v stretnutí nejde o postup alebo zostup), na základe skutočností uvedených v zápise o stretnutí.

Ak sa družstvo odhlási zo súťaže v posledných troch kolách, dosiahnuté výsledky ostávajú v platnosti a zostávajúce stretnutia sa budú kontumovať.

Ak bude družstvu kontumované stretnutie z dôvodu poklesu hráčov pod 7 (v prípade ak na stretnutie nastúpili s menším počtom hráčov ako 11), zaplatí družstvo, ktoré sa previnilo finančnú pokutu: dospelí VI. liga – 80,- €, VII. liga – 60,- €, VIII. liga – 50,- €, mládež – 40,- €. V obidvoch prípadoch si ŠTK vyhradzuje právo posudzovať jednotlivé prípady individuálne, na základe skutočností, uvedených v zápise o stretnutí a rozhodnúť podľa týchto skutočností.

g) Pre súťažný ročník 2015/2016 boli schválené tieto náhrady  pre  R  a  DZ:

 

 

DOSPElÍ

 

 

DORAST

 

 

 

 

ŽIACI

VI. liga

 

VII. liga

VIII. liga

R

29,-

27,-

     25,-

16,-

13,-

AR

23,-

21,-

     19,-

9,-

8,-

DZ

23,-

21,-

     19,-

5,-

-

 

Odmeňovanie pozostáva z cestovných paušálných nákladov, ošatného a poštovného.

V prípade, že sa stretnutie neuskutoční budú paušálne cestovné náhrady vo výške

10 € v kategórii muži R, AR a DZ, dorast R, žiaci R. V prípade dorastu AR 5 €, DZ 3 €, žiakov AR 3 €.

Odmena R v halovom turnaji organizovanom v zimnej prestávke, ako aj súťažné podmienky, budú zverejnené pred začiatkom  turnaja v úradnej správe ŠTK.

h) ISSF

1. Za daňový doklad sa považuje aj elektronická faktúra, ktorú SFZ zašle na e-mailovú adresu klubu, uvedenú v ISSF. Kluby sú povinné uhradzať poplatky a pokuty (zverejnené v ÚS a ISSF) až na základe vystavenej mesačnej zbernej faktúry v ISSF (typ Všeobecná faktúra).

2. Faktúry za vystavenie RP obdržia kluby pri fyzickom prevzatí vyžiadaného počtu RP od doručovateľskej spoločnosti. Za dobierku RP zaplatia FK kuriérovi sumu uvedenú na faktúre na mieste v hotovosti pri prevzatí kariet. Faktúry za RP FK neplatia bankovým prevodom!

3. SFZ si vyhradzuje právo počas súťažného ročníka generovať prostredníctvom ISSF aj iné typy faktúr, o ktorých je povinný informovať FK v dostatočnom predstihu.

4. FK je povinný informovať Legislatívno-právne oddelenie a Ekonomický úsek SFZ o každom upovedomení o začatí exekúcie.

5. FK v plnej miere zodpovedajú za všetky údaje o FK a fakturačné údaje uvedené FK v ISSF a sú povinné bezodkladne informovať matriku ObFZ o každej zmene.

7. Poplatky uvedené vo futbalových normách v EUR

7.1  Námietky čl. 85 SP

                                dospelí                  10 €

                                mládež                   10 €

7.2  Odvolania čl. 87 SP - ŠTK

                                dospelí                  50 €

                                mládež                   30 €

7.3  Disciplinárne poplatky

prerokovací poplatok (jednotlivec, kolektív)

                dospelí                  10 €

                dorast                       5 €

                žiaci                           5 €

7.4  Odvolacie poplatky

                odvolanie voči rozhodnutiam odborných komisií ( prvostupňové)      

                        dospelí                  50 €

                        mládež                   30 €

7.5  Registračný poriadok

a) registračný poplatok matriky ObFZ - pri prvotnej registrácii hráča:

- od veku 6 rokov            5 €

b)  vystavenie RP, duplikátu RP,

     RP pri skončení platnosti    5 €   (platba pri prevzatí dobierky)

7.6  Prestupový poriadok futbalu

Poplatok žiadateľa za prestup – hosťovanie v elektronickej forme

                dospelí                   10 €

                mládež                      7 €

                prestup zo zahraničia (iba cez SFZ)    20 €

7.7. Matričná činnosť v dňoch pracovného pokoja

                               základná cena + 100 %

7.8  Prestupový poriadok – odvolanie čl. 25, odst.1

                                dospelí                  50 €

                        dorast, žiaci           30 €

7.9 Komora pre riešenie sporov  

- poplatok za konanie o návrhu: 3 % z hodnoty predmetu sporu, najmenej 50 €, najviac 2000 €

- ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi            50 €

7.10 Rozhodcovský súd

Poplatok za konanie: a) 4,5 % z hodnoty predmetu sporu, najmenej 663,88 €, najviac 49 790,88 €, b) 1660 €, ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi

7.11 Poplatok za vykonanie zmeny termínu stretnutia, UHČ, HP    

-       viac ako 10 dní pred konaním stretnutia -  bez poplatku  

-       menej ako 10 dní pred konaním stretnutia – 10 € dospelí

                                                        5 € mládež

-       ŠTK si vyhradzuje právo individuálneho posudzovania žiadostí vo

výnimočných prípadoch a  ich prípadného schválenia resp. neschválenia

7.12  Prejednávací  poplatok  ( ak   sa   žiadosť   neschválila   resp.   žiadosť  nespĺňa

               náležitosti)                                             – 10 € dospelí

                                                                                   5 € mládež

7.13  Poplatok za sťažnosť na výkon delegovaných osôb          15 €

Všetky uvedené poplatky s výnimkou za vystavenie RP, sú hradené FK formou mesačnej zbernej faktúry vystavenej SFZ.

8. Podania na komisie (ŠTK, DK, KR) - všetky, žiadosti, námietky , podnety, podania, vyjadrenia, zmeny termínov budú od súťažného ročníka 2015/2016 akceptované len cez ISSF - elektronická podateľňa (podanie na komisiu).

9. Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárného  opatrenia: všetky žiadosti je potrebné podávať cez elektronickú podateľňu v ISSF ,, zaevidovanie podania na komisiu (DK),, , žiadosti v papierovej forme nebudú akceptované. V týchto žiadostiach je potrebné uvádzať všetky náležitosti: FK, meno a priezvisko hráča, registračné číslo, kolo v ktorom bol hráč vylúčený, stretnutie, výšku  trestu, číslo uznesenia . Ak bude žiadosť nekompletná, bude komisiou DK prerokovaná za poplatok a zamietnutá.

 

B. TECHNICKÉ  USTANOVENIA

 

10. Predpis

a) Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, súťažného poriadku a tohto Rozpisu, ktorého výklad prináleží VV ObFZ.

b) Všetky pokyny v úradných správach vydávaných počas súťažného obdobia sú pre FK záväzné.

c) Vo všetkých vekových kategóriách futbalových súťaží sa výsledky hodnotia následovne:                    výhra      -      3 body

                                            remíza     -     1 bod

                                             prehra      -     0 bodov

11. Štart  hráčov

a) V kategórií dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria túto kategóriu a ďalej hráči kategórie dorastu, ktorí spĺňajú podmienky štartu, čl. 46 SP. V kategórií dorastu U19 štartujú hráči narodení po 1.1.1997 a mladší. V kategórií žiakov U15 štartujú hráči narodení po 1.1.2001 a mladší. V kategórií mladších žiakov U13 štartujú hráči narodení  po 1.1.2003.

b) V kategórii dorastu môžu v majstrovskom stretnutí štartovať aj hráči, ktorí spadajú do kategórie žiakov a to hráči narodení od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001. KM ŠTK povoľuje v jednom stretnutí štart maximálne 5- tim takýmto hráčom na platné RP. Platí ustanovenie č. 46, t.j. celú zodpovednosť za štart hráčov nesie klub, tréner a vedúci družstva. V prípade ostaršenia hráča (dorastenec) je FK povinný predložiť R stretnutia originál potvrdenia o ostaršení od telovýchovného lekára (nie kópiu). V prípade, že tak nevykoná, R nepovolí jeho štart za družstvo dospelých.

c) Na majstrovské stretnutie nastupujú hráči v základnej zostave v dresoch s dobre viditeľnými číslami. Brankár má  farbu dresu odlišnú od farby dresov ostatných hráčov a úborov rozhodcov. Právo voľby farby dresov má hosťujúci klub. Domáci klub sa musí  prispôsobiť. Ak má niektoré družstvo rovnakú farbu dresov ako má R, je domáci FK povinný dať R náhradný dres inej farby prípadne čistú rozlišovačku.

Zmenu v základnej zostave je povinný FK hlásiť rozhodcovi pred stretnutím.

d) Striedanie hráčov sa musí vykonávať pomocou dobre viditeľných tabúľ, ktoré je povinný poskytnúť pre obe družstvá usporiadajúci klub.

e) Striedanie hráčov v súťažiach dospelých a dorastu  -  4  a  u žiakov  -  5.   

f) Družstvo v zápise o stretnutí uvedie mená 11 hráčov a max. 7 náhradníkov.  Mená náhradníkov s RP musia byť rozhodcovi oznámené pred začiatkom stretnutia. Náhradník, ktorý nie je pred stretnutím uvedený v zápise o stretnutí,   sa nemôže zúčastniť na hre. Registračné  preukazy  hráčov  ostávajú  v kabíne  rozhodcov.

g) Hráč môže v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom súťažnom (majstrovskom, pohárovom) stretnutí v zmysle SP, čl. 50. Nerešpektovanie tohoto čl. bude mať za následok kontumáciu v poradí druhého stretnutia.

12. Podmienky  štartu

a) Podmienkou účasti mužstva dospelých v oblastných súťažiach je, aby FK mal minimálne 1 družstvo mládeže zaradené v súťažiach. Výnimka z tejto povinosti sa poskytuje iba mužstvám v VIII. lige.  Víťaz v VIII. lige môže postúpiť do vyššej súťaže iba v prípade, ak v sezóne 2015/2016 má zaradené družstvo mládeže v majstrovských súťažiach a toto mládežnícke družstvo túto súťaž riadne dohrá.

b) Všetci hráči nastupujúci na stretnutie musia predložiť platný plastový registračný preukaz. Plastové registračné preukazy obsahujú: fotografia, meno a priezvisko,  dátum narodenia, identifikačné číslo, číslo karty, platnosť.

c) Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným dokladom, okrem  následovných prípadov uvedených v odseku 1.

1, Bez platného RP nesmie hráč nastúpiť na stretnutie, okrem prípadov, keď:

- hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a jeho žiadosť o vydanie RP bola schválená príslušnou matrikou podľa PaRP SFZ a RP mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný, alebo

-  hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a platný RP predloží príslušnému riadiacemu orgánu súťaže do 48 hodín od začiatku stretnutia, do tejto lehoty sa nezapočítavajú sviatky.

-  hráč, kterého identita je overiteľná v ISSF vrátane fotografie môže predložit doklad preukazujúci jeho totožnosť aj bez fotografie / napr. kartu poistenca /

-  Ak nemôže hráč RP predložit z dôvodu, že RP bol zničený, stratený alebo odcudzený, predloží hráč v tej istej lehote úradný doklad alebo čestné vyhlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť.

d) Pri majstrovských stretnutiach vo všetkých kategóriach je povinnosťou domáceho FK zabezpečiť zdravotnícku službu v zmysle SP čl. 56. Nedodržanie tohto ustanovenia má za následok disciplinárne opatrenia. Na každé stretnutie je domáci FK povinný pripraviť minimálne 3 lopty.

e) Súčasťou výstroja musia byť u každého hráča chrániče holenných kostí.  Hráč, ktorý túto povinnosť nebude rešpektovať, nebude pripustený do hry. Rozhodcovia sú povinní dodržiavanie tohto ustanovenia kontrolovať.

f) ŠTK povoľuje v jednom stretnutí štartovať najviac 3 zahraničným hráčom za jedno mužstvo.

g) FK sú povinné viesť si vlastnú evidenciu ŽK podľa zápisu o stretnutí potvrdenom kapitánom družstva (počet ŽK je uvedený aj v systéme ISSF- Reporty). Po udelení 5, resp. 9, resp. 12 ŽK  FK sa už na najbližšie zasadnutie poplatok neuhrádza. Poplatok bude zarátaný do najbližšej zbernej faktúry.

Štart hráča v čase zastavenia činnosti má herné dôsledky pre družstvo.

Ak hráč obdrží v jednom stretnutí dve napomenutia žltou kartou, následná červená karta ruší napomenutia žltými kartami. Udelené žlté karty sa do evidencie nezarátavajú.

Napomenutie hráčov sa eviduje a trestá v jednom družstve a v jednom súťažnom ročníku. Pri prestupe resp. hosťovaní hráča v priebehu súťažného ročníka do iného klubu toho istého stupňa súťaže sa dovtedy obdržaný počet ŽK prenáša.

V žiackych kategóriách sa ŽK neevidujú.

h) Pri vylúčení hráča resp. po príkaze DZ na odobratie RP rozhodca hráčovi neodoberie RP, len uvedie v zápise okolnosti priestupku hráča. Hráč má automaticky zastavenú činnosť. Disciplinárna komisia bude prípad prerokúvať na základe zápisu rozhodcu a delegáta o stretnutí. Výsledok svojho rozhodnutia oznámi DK futbalovému klubu v úradnej správe resp. písomnou formou. Poplatok bude zarátaný do najbližšej  zbernej faktúry.

i) Pri inzultácií R resp. AR túto skutočnosť R oznámi kapitánom družstiev, pričom R okolnosti inzultácie podrobne popíše v zápise o stretnutí. Rozhodca vyplnený zápis o stretnutí zašle do 24 hod. na ObFZ. V prípade, že na stretnutí je aj AR je povinný dať svoje vyjadrenie  k inzultácií taktiež do 24 hod. Pri inzultácií rozhodcov sa na najbližšie zasadnutie DK o 16.30 hod. povinne dostavia bez osobitného pozvania: rozhodcovia, DZ, kapitáni a vedúci obidvoch mužstiev a ďalší hráči a funkcionári, ktorí mali prípadne podiel na inzultácií. Neúčasť na DK bude mať za následok disciplinárne pokračovanie.

j)  Pri druhej inzultácii R resp. AR počas ročníka nasleduje vylúčenie družstva zo súťaže. Minimálne pokuty pri inzultácii: VI. liga 200. - €, VII. liga 180.- €, VIII. liga 150.- €, mládež 120.- €. Pri neprístojnostiach a násilí na delegovaných osobách (R, AR, DZ) zo strany usporiadajúceho klubu v priestore ohraničenom bariérami, ktoré v čase konania nebudú nainštalované počas  príchodu a odchodu delegovaných osôb z hracej plochy, potrestá sa usporiadajúci FK dvojnásobnou pokutou podľa jednotlivej kategorie ako pri inzultácii delegovaných osôb.

Pri neprístojnostiach a násilí na delegovaných osobách (R, AR, DZ) zo strany hosťujúceho klubu v priestore ohraničenom bariérami, ktoré v čase konania nebudú nainštalované počas  príchodu a odchodu delegovaných osôb z hracej plochy, potrestá sa usporiadajúci FK aj hosťujúci FK pokutou podľa jednotlivej kategórie ako pri inzultácii delegovaných osôb.

k) Za funkcionárov klubu sa považujú: predseda, tajomník, ISSF manažer, usporiadateľská služba, tréner, asisten trénera, vedúci družstva, zdravotník a manažér FK. Prípadné zmeny funkcionárov klubu je nutné nahlásiť písomne  na ŠTK ObFZ najneskôr do 10 dní. Na lavičke náhradníkov sa smú zdržiavať len osoby uvedené v zápise o stretnutí, označené identifikačnými kartami a náhradníci uvedení v zápise o stretnutí.

l) Ak bol tréner, vedúci družstva, alebo iný funkcionár, ktorý sa môže zdržiavať počas zápasu na lavičke, vykázaný rozhodcom mimo tento priestor za bariéru, má okamžite zákaz výkonu funkcie počas zápasu až do prijatia záveru disciplinárnej komisie.

m) V prípade zaradenia družstva dospelých mimo súťažného ročníka ( ak má jedno z družstiev voľný termín v kole) je tento FK povinný uhradiť štartovný poplatok pre VIII. ligu a ihrisko musí mať schválené ŠTK ObFZ.

n) Ak sa odhlási prihlásené družstvo zo súťaže po jej vyžrebovaní, resp. v jej priebehu nemôže byť v  tom istom ročníku zaradené do iného stupňa majstrovských súťaží. V ďalšom súťažnom ročníku bude zaradené do najnižšej súťažnej triedy. V prípade, že sa družstvo odhlási zo súťaže v rozbehnutej  jarnej časti, nebude v nasledujúcom súťažnom ročníku zaradené do súťaží. FK, ktoré odhlásia v rozbehnutej súťaži družstvo bude udelená finančná pokuta: dospelí  240. - €, dorast 170. - €, žiaci 100.- €. Ak FK odhlási družstvo zo súťaží po vyžrebovaní, ale pred začiatkom súťaží bude finančná pokuta: dospelí 120. - €,  dorast 85. - €,  žiaci 50.- €.

o) Ak FK v súťažiach I. a II. triedy dospelých odhlási svoje jediné mládežnícke družstvo (resp. bude mládežnícke družstvo vylúčené zo súťaží), bude sa takýto FK automaticky považovať ako zostupujúci v danej súťaží pre daný súťažný ročník.

p) Pripomienky, upozornenia k priebehu súťaží je možné podať najneskôr do 15 dní po skončení príslušnej časti (jeseň, jar) súťažného ročníka, kedy sú výsledky konečné a nemenné.

r) R a DZ pri stretnutiach, ktorým hrozí predčasne ukončenie z dôvodu poklesu hráčov pod 7 musia vyčerpať všetky možnosti na pokračovanie stretnutia a všetky okolnosti okolo poklesu hráčov dôkladne rozpísať v zápise o stretnutí a v správe DZ. V prípade dokázania úmyselného predčasného ukončenia stretnutia t. j. machinácie (úmyselné marenia)  narušujúce regulárnosť súťaže budú voči FK vyvodené disciplinárne tresty v zmysle disciplinárneho poriadku.

s) Ak družstvo nastúpi na stretnutie s nižším počtom hráčov ako 11, má právo doplniť počet hráčov na 11 kedykoľvek počas stretnutia, keď je lopta mimo hry. Meno nastupujúceho hráča a číslo jeho registračného preukazu sa zapíše do zápisu o stretnutí dodatočne v polčasovej prestávke prípadne až po stretnutí.

t) V prípade dokázania štartu hráča na cudzí RP bude FK potrestaný finančnou pokutou: dospelí 300. - €, mládež 200. - €.

13. Konfrontácia hráčov

Pred každým súťažným stretnutím dospelých a mládeže sa nariaďuje vykonať povinnú konfrontáciu hráčov v dresoch (riadne ustrojených podľa pravidiel futbalu) uvedených v zápise o stretnutí. Kontrolu vykonávajú spolu obaja kapitáni po podpísaní zápisu o stretnutí, ktorým rozhodca poskytol všetky skontrolované registračné preukazy, a to tak, že kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a po ich kontrole preberá od kontrolujúceho registračné preukazy už skontrolovaných hráčov. U mládeže ju vykonávajú kapitáni družstiev za účasti svojich vedúcich, ktorí majú právo opýtať sa jednotlivých hráčov na rôzne osobné údaje, ktoré sú potrebné pre ďalšie účely komisií. Výsledok kontroly totožnosti oznámia kapitáni (vedúci družstiev u mládeže) rozhodcovi. Po vykonaní kontroly totožnosti vrátia registračné preukazy rozhodcovi. V prípade ak jedno z družstiev vznesie námietku voči štartu hráča je R povinný vykonať osobne konfrontáciu hráča.

1. Ak podľa názoru R je hráč na fotografii totožný s hráčom na ktorého je vznesená námietka, R hráča pripustí k stretnutiu bez preukázania iného hodnoverného dokladu  (hráč nemusí mať iný doklad). Menovaného hráča ale vyzve, aby sa na zadnej strane zápisu 2 x podpísal a zároveň uviedol (meno a priezvisko, dátum narodenia a bydlisko). Ak kapitán družstva súpera požiada vpísať námietku do zápisu o stretnutí k štartu tohto hráča je R povinný RP hráča po stretnutí odobrať a zaslať na ObFZ.

2. Ak podľa názoru R hráč nie je celkom podobný s fotografiou na registračnom preukaze je R povinný vyzvať menovaného hráča o predloženie iného hodnoverného preukazu totožnosti (OP, pas, vodičský preukaz) u mládeže minimálne originál kartičku poistenca (ak nevlastní iný dôveryhodný doklad s fotografiou). Ak sa hráč v prípade žiadosti R nemôže hodnoverne preukázať dokladom totožnosti je R povinný hráča nepripustiť do stretnutia a vyškrtnúť ho zo zápisu o stretnutí a tieto skutočnosti popísať v zápise o stretnutí. Menovaného hráča ale vyzve, aby sa na zadnej strane zápisu 2 x podpísal a zároveň uviedol (meno a priezvisko, dátum narodenia a bydlisko). R odoberie RP hráča a zašle ho spolu so zápisom o stretnutí na ObFZ.

3. Pokiaľ nebola vznesená námietka a zaznamenaná pred stretnutím v zápise o stretnutí, môže dať námietku súper len v prípade striedajúceho hráča (v polčase, alebo po stretnutí), avšak musí byť námietka vznesená k R ihneď na hracej ploche zo strany kapitána družstva. V tomto prípade musí R túto námietku napísať buď cez polčas alebo ihneď po stretnutí. R vyzve hráča, aby sa v polčasovej prestávke (ak bolo striedanie v I. polčase) resp. po stretnutí (ak bolo striedanie v II. polčase) povinne dostavil do kabíny R, kde sa vykoná konfrontácia. Pokiaľ sa hráč nedostaví do kabíny R bude sa to považovať za neoprávnený štart.

Ak bola kontrola totožnosti vykonaná pred stretnutím, v prípade striedajúceho hráča v polčase resp. v druhom polčase a kapitán družstva súpera nevzniesol žiadne námietky proti totožnosti hráča, nie je už neskôr možné uvádzať prípadné námietky ohľadne hráča do zápisu o stretnutí. ŠTK prípadnú dodatočnú námietku prerokuje, ak bude spĺňať všetky náležitosti podľa SP čl. 85 – 86.

Hráč, ktorý v čase konfrontácie nie je prítomný, musí byť rozhodcom stretnutia zo zápisu o stretnutí vyčiarknutý.

14. Zoznam hráčov

a) FK vyhotovujú Sezónnu súpisku (zoznam hráčov družstva) len v systéme ISSF. 

b) FK nezasielajú riadiacemu orgánu Sezónnu súpisku. Klubový ISSF manažér vyplní údaje podľa predlohy v ISSF. Sezónna súpiska (zoznam hráčov družstva) v systéme ISSF musí byť vyplnená pred zahájením súťažného ročníka v zmysle SP, čl. 41 a 42. Nahratím hráčov na Sezónnu súpisku v systéme ISSF, alebo priebežne doplneným hráčom na Sezónnu súpisku v ISSF, FK automaticky potvrdzujú aj vykonanie lekárskej prehliadky, ktorú má právo riadiaci orgán v prípade potreby kedykoľvek skontrolovať. Z uvedeného zoznamu hráčov sa následne nahrávajú hráči do Zápisu o stretnutí.     

c) Zoznam družstva sa predkladá v zmysle SP čl. 41 a 42. Pre  jarnú časť súťažného ročníka sa zoznamy len priebežne dopĺňajú nasledovne:

-  pri nominovaní nového hráča na Zápis o stretnutí, ktorý nie je uvedený v Sezónnej súpiske, systém ISSF automaticky doplní hráča do Sezónnej súpisky s poradovým číslom na Sezónnej súpiske nasledujúcim po aktuálne najvyššom a zašle o tom notifikáciu Správcom danej súťaže. Tým odpadáva povinnosť inej formy nahlasovania nového hráča do Sezónnej súpisky.

d) FK hrajúce v súťažiach ako B družstvo, musia riadiacemu orgánu ako aj rozhodcovi pred stretnutím predložiť aktuálnu Sezónnu súpisku A družstva. Ak má FK 2 družstvá v rôznych súťažiach, štart hráčov A družstva za B družstvo sa riadi čl.47 SP následovne:

- za B-družstvo klubu môžu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za A-družstvo klubu v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči z A-družstva klubu bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí za A-družstvo klubu. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje akýkoľvek časový úsek stretnutia.

15. Hrací čas

Hrací čas pre dospelých a dorast je 2 x 45 min., pre žiakov 2 x 35 min. a pre mladších žiakov 1 x 25 min. Polčasová prestávka je maximálne 15 min.  vrátane odchodu z hracej plochy a návratu zo šatní družstiev. V súťažiach mládeže je dodržiavanie polčasovej prestávky povinné.

16. Zmeny termínov

Zmeny termínov, uvedených vo vyžrebovaní, môžu sa vykonať len na základe náležite zdôvodnených príčin. Platí zásada, že stretnutia sa predohrávajú. Žiadosť o zmenu termínu,  spolu  so  súhlasom  súpera, predloží  FK najneskôr 10 dní pred stretnutím (bez poplatku), menej ako 10 dní (s poplatkom dospelí 10 €, mládež 5 €).

Žiadosti o zmenu termínov sa na komisiu ŠTK podáva iba elektronicky cez ISSF systém.

Žiadosť - podanie na komisiu musí obsahovať:

- navrhovaný termín, čas, miesto, príslušné kolo, súťaž

- súhlas súpera - tak isto cez podanie na komisiu s tými istými údajmi

- dôvod navrhovanej zmeny

Ak bude žiadosť nekompletná, bude komisiou ŠTK prerokovaná za poplatok a zamietnutá.

17. Povinnosti usporiadateľského klubu

a)Usporiadajúci klub je povinný zabezpečiť bezpečné uloženie osobných vecí hráčov, funkcionárov, rozhodcov a delegátov  v šatniach. Je povinný zabezpečiť vhodné a bezpečné miesto v areáli pre parkovanie dopravných prostriedkov R a DZ. Za spôsobené škody zodpovedá usporiadajúci klub. Peniaze, klenoty a iné cennosti sú povinní vyššie uvedení odovzdať do úschovy hlavnému usporiadateľovi.

b)Práva a povinnosti usporiadateľskej služby sú uvedené v SP čl. 56 až 61. Usporiadajúci FK je povinný zabezpečiť na stretnutie dospelých  min. 6 usporiadateľov starších ako 18 rokov, v mládežníckych súťažiach min. 3 usporiadateľov, ktorí budú počas celého stretnutia označení usporiadateľskými vestami. Vyplnený zoznam usporiadateľskej služby sa predloží R pred stretnutím spolu s identifikáciou členov usporiadateľskej  služby  s  ich podpismi, rozhodcom stretnutia.

c)Usporiadateľský zbor musí byť označený rozlišovacími vestami a identifikačnými kartičkami zavesenými na krku. Domáci FK v kategórii dospelých poskytne hosťujúcemu FK pred stretnutím bez vyzvania 2 usporiadateľské vesty. V prípade nedodržania tohto nariadenia bude udelená finančná pokuta vo výške 2 € + poplatok za prerokovanie.

d)Usporiadajúci FK je povinný bez vyzvania poskytnúť v polčasovej prestávke občerstvenie pre rozhodcov, DZ a hráčov hostí (minerálka, čaj  a  pod.)

e) Družstvá vo všetkých súťažiach sú povinné pripraviť na stretnutie nominácie hráčov a realizačného tímu v ISSF systéme. Usporiadajúci FK je pri súťažnom stretnutí povinný zabezpečiť vhodnú výpočtovú techniku s pripojením na internet na vytvorenie elektronického zápisu o stretnutí v ISSF v požadovanej forme + tlačiareň. 20 min. pred stretnutím sa vytlačí z ISSF zápis o stretnutí, ktorý podpíšu kapitáni a vedúci obidvoch družstiev. Po stretnutí zápis v systéme ISSF vypíše rozhodca, ktorý ho následne vytlačí a dá opätovne podpísať. V prípade nefunkčnosti internetového pripojenia musí R najneskôr 25 min. pred stretnutím dať pokyn na vypísanie zápisu ručne, ktorý následne doloží aj s vytlačeným zápisom z ISSF systému. Z tohoto dôvodu je domáci FK povinný mať k dispozícii papierový zápis o stretnutí. Z dôvodu zamedzenia a omeškania začiatkov stretnutí je domáci FK povinný uzatvárať nominácie v systéme ISSF ako prvý. Domáci FK má povinnosť mať v areáli štadióna pripojenie na internet v  priestore neobmedzujúci výkon pre vypísanie zápisu v ISSF (podľa možnosti v kabíne R).

f) FK sú povinné naštudovať si Zákon č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí, kde sa jasne definuje, aké sú povinnosti usporiadateľa športového podujatia. ŠTK povoľuje predaj piva len v papierových (umelohmotných) pohároch.

18. Nenastúpenie a oneskorené nastúpenie

ObFZ doplňuje s platnosťou pre ním riadené futbalové súťaže SP následovnými zásadami:

a) Ak sa majstrovské stretnutie vôbec neuskutoční v stanovenom termíne z viny niektorého FK, klub, ktorý sa neprevinil zašle do 3 dní ŠTK a súperovi písomne (doporučene) stanovisko, či súhlasí s odohratím stretnutia v náhradnom termíne (najneskôr do 14 dní).  Ak bude stanovisko kladné, bude ŠTK oprávnená prihliadnuť na túto skutočnosť pri riešení prípadu. Keď ŠTK takéto stanovisko nedostane, resp. bude toto stanovisko záporné, bude riešiť prípad podľa platných odsekov čl. 82 SP.

b) Ak na majstrovské stretnutie nastúpi jeden zo súperov zavinene po čakacej dobe alebo prekročí polčasovú prestávku a stretnutie sa napriek tomu odohrá, je ŠTK oprávnená uznať výsledok dosiahnutý na ihrisku za predpokladu, že oddiel, ktorý sa neprevinil, nepodal námietky podľa pokynov čl. 85 a 86 SP.

Ak sa stretnutie nedohrá z dôvodu vyššej moci, je povinnosťou účastníkov sa dohodnúť na novom termíne stretnutia, ktoré musí byť odohrané najneskôr do 10 dní a túto dohodu treba uviesť v Zápise o stretnutí. Dohrá sa len zvyšný úsek stretnutia od času prerušenia.

c) Nedodržania stanoveného ÚHČ z viny jedného resp. oboch družstiev v stretnutí bude prejednávané príslušnou komisiou. V posledných troch kolách zväz striktne nariaďuje dodržať stanovený ÚHČ v zmysle US ObFZ. V prípade nerešpektovania tohoto nariadenia sa pokuta v posledných troch kolách zdvojnásobí. Konečné rozhodnutie je na príslušnej odbornej komisii.

19. Postupy a zostupy  

Do vyššej súťaže majú zaručený postup družstvá umiestnené na 1. mieste konečnej tabuľky (z III. tried  ak splnia podmienky - čl. 5/e  a  čl. 12/a  tohoto Rozpisu). Družstvá umiestnené na 1. miestach v žiackych kategóriách vo IV. lige nemajú zaručený priamy postup. V prípade záujmu o postup víťazi IV. ligy A a IV. ligy B odohrajú kvalifikačné stretnutie o jedno postupové miesto a víťazi skupín IV. ligy C, IV. ligy D a IV. ligy E odohrajú kvalifikačné stretnutia na jednom ihrisku v jeden deň o dve postupové miesta. Podmienky ustanoví riadiaci orgán súťaže.

Ak majú po skončení súťaže dve alebo viac družstev rovnaký počet bodov, rozhodujú o poradí na určenie víťaza, postupujúceho a zostupujúceho družstva kritéria v tomto poradí (čl. 18 SP):

a/ vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí

b/ gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí

c/ vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach

Ak sú tieto kritéria rovnaké, zohrajú družstvá kvalifikáciu jednokolovo na neutrálnom

ihrisku.

Na určenie umiestnenia družstva v poradí družstev v priebehu súťaže a po skončení súťaže (ak sa nerozhoduje o postupe a zostupe) sa určuje na základe počtu získaných bodov zo všetkých odohratých majstrovských stretnutí V prípade rovnosti bodov sa priebežné poradie určí následovne:

a/ gólový rozdiel zo všetkých majstrovských stretnutí

b/ vyšší počet strelených gólov zo všetkých majstrovských stretnutí

c/ vyšší počet víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach

d/ vyšší počet víťaztiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach na ihriskách súperov

e/ vyšší počet nerozhodných výsledkov dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach

f/ vyšší počet nerozhodných výsledkov dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach na ihriskách súperov

Zostupy sa riadia zásadou, že posledné družstvo v VI. a VII. lige  dospelých, IV. lige dorastu a v III. lige žiakov zostupuje. Ďalší počet zostupujúcich sa určí podľa počtu zostupujúcich družstiev z vyšších súťaží. V prípade odmietnutia postupov, resp. nesplnenia podmienok pre postup v súťažiach VsFZ (V. liga dospelých resp. III. liga dorastu) majú právo postupu zo VI. ligy dospelých resp. IV. ligy dorastu len družstvá umiestnené do 3. miesta. Vo VII. a VIII. lige dospelých majú právo postupu taktiež len družstvá umiestnené do 3. miesta. Konečné rozhodnutie pri postupe a zostupe na návrh ŠTK schvaľuje VV  ObFZ.

20. Rozhodcovia a delegáti zväzu

Rozhodcov a delegátov deleguje ObFZ, jeho komisia rozhodcov. FK majú právo vetovať 3 rozhodcov a 3 delegátov a to pred  jesennou časťou prípadne pred jarnou časťou súťaže. Vetovať však môže len rozhodcov, ktorí v predchádzajúcom ročníku, resp. časti ročníka, rozhodovali FK stretnutia.

KR si vyhradzuje právo spôsobu obsadzovania R a DZ (delegačný list, telegram, telefonické vyrozumenie, ÚS - internet  a  pod.)

Rozhodca delegovaný na stretnutie je povinný vyhotoviť zápis o stretnutí v elektronickej podobe s rovnaným obsahom ako má zápis o stretnutí v papierovej forme ihneď po stretnutí najneskôr však do 5 hodín od ukončenia stretnutia.

21. Medzinárodný styk

FK riadené ObFZ majú nahlásiť ŠTK  medzinárodný styk pre evidenciu a delegovanie rozhodcov na tieto stretnutia komisiou rozhodcov. Inak je tento styk plne v kompetencii FK. Pritom nesmie byť narušený priebeh majstrovských súťaží. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok disciplinárne resp. hracie dôsledky.

22. Pohár ObFZ

a XXIII. ročník letného Pohára ObFZ  má začiatok ihneď po skončení súť. ročníka.  II. a III. kolo sa uskutoční pred začiatkom súťažného ročníka 2016/2017. Prvé kolo sa odohrá  za účasti 16 družstiev. Postup do Pohára sa riadi podľa kľúča  zo VI. ligy družstvá z 2. až 9. miesta, zo VII. ligy družstvá z 1. až 4. miesta a z VIII. líg družstvá z 1. a 2. miesta. Tieto družstvá sa Pohára ObFZ zúčastnia povinne. Nedostavenia sa družstva na stretnutie, bude mať disciplinárne pokračovanie (pokuta 50,- €).  Vyžrebovanie I. kola a rozpis vykoná ŠTK.

- osobitne sa evidujú a trestajú napomenutia a vylúčenia v Pohári ObFZ

- hráči, ktorí majú zastavenú činnosť ( na  x - počet stretnutí) z majstrovských stretnutí, môžu v Pohári ObFZ štartovať. Ak má hráč zastavenú činnosť na týždne a počas letnej prestávky mu ho DK preruší v Pohári môže štartovať.

- trest za napomenutie (5,9,12 ŽK) v súťažnom ročníku sa prenáša do nového súťažného ročníka, ak sa nepostupuje podľa DP čl. 37/6, v Pohári takýto hráč môže nastúpiť.

- tresty za vylúčenia v Pohári ObFZ sa počítajú v Pohári, ale v prípade, že trest nebude

vykonaný (družstvo nepostúpilo do ďalšieho kola), prenáša sa do nasledujúceho súťažného ročníka.

- trest za napomenutie hráčov ŽK v Pohári ObFZ sa stanovuje takto: po každom treťom napomenutí zastavenie činnosti na jedno stretnutie Pohára ObFZ.

- odmena pre R je 20 €, pre AR 15 €.

Víťaz získava titul „ Víťaz Oblastného pohára “,  pohár a finančnú odmenu 200. - €. Porazený finalista 125. - € + pohár, porazení semifinalisti po 75. - €.

b/ XXVII. ročník zimného Halového turnaja ObFZ sa uskutoční v zimnej prestávke v kategóriach dospelí, dorast a žiaci. Turnaje sa uskutočnia podľa osobitného rozpisu ŠTK. Tresty udelené v halových turnajoch sa neprenášajú do majstrovských súťaží, okrem trestov za inzultáciu rozhodcov.

23. Výbery

Hráč, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť štartu vo výbere ObFZ je povinný sa včas ospravedlniť. V prípade, že sa hráč neospravedlní má v najbližších dvoch majstrovských stretnutiach zastavenú činnosť.

24. Cena Fair - play

Udeľuje ju SFZ každoročne jednotlivcom a kolektívom. Vyhlasuje sa v troch kategóriách:

1/ za dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť

2/ za dlhoročnú príkladnú činnosť a celkový prínos pre slovenský futbal

3/ za výnimočný čin vo futbale.

Komisia Fair - play pri SFZ zhromažďuje predložené návrhy v priebehu kalendárneho roka a ich vyhodnotenie vykonáva po uzavretí písomných návrhov k 31. decembru. Návrhy môžu zasielať výbory FK, jednotlivci a iné organizácie na adresu: Komisia Fair- play pri SFZ, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava.

25. Súťaž  Fair - play  ObFZ

ObFZ Prešov v súťažnom ročníku 2015/16 organizuje pre zaradené družstvá súťaž Fair - play ObFZ.

1) Do súťaže budú zaradené družstvá, ktoré sa prihlásili do súťaže v ročníku 2015/16.

2) Trestné body sa budú udeľovať takto:

   a) za každú ŽK  5  bodov,

   b) za každú ČK  10 bodov,

   c) za ospravedlnené nenastúpenie  na  zápas  50 bodov,

   d) za  neospravedlnené nenastúpenie na zápas -  vylúčenie zo súťaže   FAIR - PLAY,

   e) za dokázaný neopravnený štart hráča - vylúčenie zo súťaže FAIR - PLAY,

   f) za predčasný odchod z ihriska a inzultáciu - vylúčenie zo súťaže FAIR - PLAY.

3) Odmena: víťazné družstvo dospelých VI. liga                       80. - € 

                                               dospelých VII. liga                         80. - €

                                                 dospelých VIII. liga                       80. - €

                                                dorastencov                      60. - €

                                                žiakov                                60. - €

4) Víťazom sa stane to družstvo, ktoré po skončení súťaže bude mať najmenej trestných bodov, ktoré získa podielom trestných bodov k počtu odohraných stretnutí. Pri rovnosti bodov u družstiev, ktoré odohrajú rovnaký počet stretnutí rozhoduje  menší  počet  ČK, resp. ŽK, alebo  väčší priemer strelených gólov na zápas.

5) Súťaž FAIR - PLAY  riadi a vyhodnocuje ŠTK a KM ObFZ.  Priebežné hodnotenie sa prevedie po skončení jesennej časti.

26. Tituly a ceny

Víťazi  skupín v každej vekovej kategórii získajú diplom „ VÍŤAZ 2015/16 “. FK v súťažiach dospelých obdržia za 1. miesto finančnú odmenu: VI. liga – 170. - €, VII. liga – 140.- €, VIII. liga – 70.- €. Pre súťažný ročník 2015/16 je vyhlásená súťaž o najlepšieho strelca VI. ligy. Víťaz obdrží cenu od sponzorskej firmy   ???? 

27. Zasadnutia komisií

Zasadnutia odborných komisií ObFZ sa budú v čase súťažného ročníka konať vo štvrtok.

28. Dotácie na mládežnícke podujatia

FK, ktoré majú zájem o finančnú dotáciu mládežníckych turnajov usporiadavaných v roku 2015 a 2016 môžu požiadať ObFZ PO o poskytnutie dotácie. Žiadosť podania na ObFZ PO bude posudzovať VV podľa týchto kritérií:

a) zachovať tradíciu turnajov mládeže

b) medzinárodná účast klubov

c) kvalita a výkonnosť účastníkov

d) regionálna pôsobnosť

e) pôsobnosť klubu v ObFZ PO

f) uprednostňovanie turnajov s účasťou výberu ObFZ PO

g) turnaje bez výberu štartovného

29. Záverečné ustanovenie

         Tento rozpis schválil výkonný výbor ObFZ na svojom zasadnutí dňa 10.7.2015.

         Tento rozpis je neoddeliteľnou súčasťou platného súťažného poriadku a je záväzný pre riadiaci zväz i futbalové kluby hrajúce v oblastných futbalových súťažiach. Výklad k tomuto prislúcha VV ObFZ Prešov.

 

       Ján Lacko, v.r.                                                                  Bc. Peter Mriglot, v.r.

  predseda  ŠTK ObFZ                                                                   predseda  ObFZ

Ing. Martin Klovanič, v.r.

sekretár ObFZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÚŤAŽ MLADŠÍCH ŽIAKOV

 

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Kategória:

U 13:  chlapci narodení po 1.1.2003 a mladší  a  dievčatá narodené po 1.1.2002 a mladšie

Termíny, hracie dni:

Termín je potrebné nahlásiť ŠTK 5 dní pred turnajom. V prípade nenahlásenia určí termín ŠTK.

Poradie zápasov je vždy podľa vyžrebovania na jeden deň a na jednom ihrisku.

Hracím dňom  obyčajne je sobota, resp. nedeľa.

Miesto turnaja:

Každý účastník usporiada 3 turnaje v základných skupinách.

Pravidlá:

Hrá sa podľa Pravidiel futbalu s odlišnosťami pre minifutbal a podľa Súťažného poriadku.

Hracia plocha:

Je multifunkčné ihrisko, resp. ihrisko, ktoré je polovicou normálneho ihriska o rozmeroch 36 x 18 m, ktorej postranné čiary sú vyznačené kužeľmi. Pokutové územie je ohraničené taktiež kužeľmi. Rozmery bránky 2 x 3 m resp. 2 x 5 m, ktoré budú bezpečne ukotvené za čo zodpovedá usporiadateľ turnaja. Pokutová značka je vo vzdialenosti 7 m od bránkovej čiary.

Lopta: Hrá sa s odľahčenými loptami č. 4

Počet hráčov: 5 + 1. Minimálny počet hráčov na HP je 3 + 1 (v prípade, že hráči budú vylúčení). 

Striedanie je ľubovoľné i v neprerušenej hre, ale tým spôsobom, že najprv striedajúci hráč opustí HP a potom môže nový hráč vstúpiť na hraciu plochu, ale vo vymedzenom priestore. Pri porušení tohto pravidla rozhodca nariadi nepriamy voľný kop v prospech súpera.

Výstroj hráčov:

Hráči musia byť po celý čas stretnutia ustrojení podľa pravidiel futbalu. Je zakázané hrať v kopačkách s vymeniteľnými kolíkmi.

Doba hry:

1 x 25 min

 

 

Lopta v hre a mimo hry:

Hrá sa podľa pravidiel veľkého futbalu bez postavenia mimo hry a s nasledovnými úpravami.

Brankár môže loptu chytať iba v bránkovisku a loptu rozohráva do 5 sekúnd. Brankár vykonáva „kop od brány“ rukou alebo výkopom z ruky, ale lopta musí dopadnúť na vlastnú polovicu HP, alebo sa jej musí dotknúť niektorí z hráčov pred poliacou čiarou. V prípade, že brankár nedodrží limit 5 sekúnd získa loptu súper, ktorý rozohráva kop z rohu. Ak brankár chytí loptu do rúk počas hry, môže loptu prehodiť resp. prekopnúť aj cez polovicu HP.

Ak lopta opustí HP cez postranné čiary, vykoná hráč autové vhadzovanie. O „malej domov“ platia tie isté pravidlá ako pre veľký futbal.  Ak brankár chytí úmyselnú „malú domov“ rozohráva súper NVK z čiary ohraničujúcej pokutové územie, ktoré je najbližšie k miestu priestupku.  Pre podporenie plynulosti hry bude uplatňované pravidlo rozohratia lopty do 5 sekúnd. V prípade nedodržania tohto časového limitu zahráva súper NVK z miesta priestupku. Pri realizácii voľných kopov musia byť všetci hráči súpera vzdialení 5 m od lopty.

Pri stretnutia hraných na multifunkčných ihriskách, kde sú mantinely sa autové vhadzovania resp. kopy z rohov budú vykonávať, až keď lopta opustí HP nad mantinelom.

Tresty hráčov:

V prípade, ak hráč obdrží ŽK je vylúčený na 2 minúty a družstvo hrá o jedného hráča menej a po dvoch minútach môže vylúčený hráč nastúpiť na stretnutie. Ak hráč obdrží ČK je vylúčený na 5 minút a zároveň do konca zápasu. Po piatich minútach hrá družstvo v plnom počte. Vylúčený hráč môže v ďalšom stretnutí nastúpiť. 

 

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Štart hráčov:

Hrá sa na riadne žiacke preukazy pre futbal.

Systém súťaže:

Rozdelenie družstiev do 4 skupín (satelitov), kde sa hrá turnajovým spôsobom (12 resp. 15 turnajov každá skupina). Po týchto turnajoch nasleduje nadstavba (2 kolá), kde prví dvaja z každej skupiny vytvoria dve nadstavbové skupiny po štyroch a tretí štvrtí vytvoria tiež dve nadstavbové skupiny po štyroch resp. piatich. Z týchto dvoch nadstavbových skupín prví dvaja vytvoria finálovú skupinu o 1. - 4. miesto a tretí so štvrtým o 5. - 8. miesto a takýmto systémom sa vytvoria skupiny o 9. - 12. miesto a 13. - 17. miesto.

Hospodárske náležitosti:

Každý účastník štartuje na vlastné náklady.

 

Zdravotnícke zabezpečenie:

Zabezpečuje usporiadajúci domáci oddiel.

Rozhodcovia:

Delegovaný je jeden rozhodca komisiou rozhodcov ObFZ.

Odmena pre rozhodcu:

5 € za jedno stretnutie.

Zápis o stretnutí:

Z každého stretnutia sa vyhotoví 1 x zápis o stretnutí cez ISSF systém, ktorý vypíšu vedúci družstiev. R pred stretnutím zápis vytlačí a dá podpísať kapitánom a vedúcim družstiev. Po stretnutí zápis v ISSF doplní o strelcov gólov (karty, ...) a uzavrie ho.  

Námietky:

V zmysle Súťažného poriadku pre futbal.

Disciplinárne opatrenia:

Ak družstvo nepricestuje na turnaj bude mu udelená finančná pokuta vo výške 60 €. V prípade, že tak urobí 2 x bude vyradené zo súťaže.

 

 

 

 

 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPINA  A

             1. Š.Bohdanovce

             2. Lemešany

             3. Ličartovce

             4. FAMT Prešov A

 

             Usporiadateľ: Š.Bohdanovce  

             I. Turnaj (od 8.8. – 15.8.2015)

             V. Turnaj (od 14.9. – 27.9.2015)

             IX. Turnaj (od 11.4. – 24.4.2016)

            

             Usporiadateľ: Lemešany                

             II. Turnaj (od 16.8. – 23.8.2015)

             VI. Turnaj (od 28.9. – 11.10.2015)

             X. Turnaj (od 25.4. – 8.5.2016)

            

             Usporiadateľ: Ličartovce                 

             III. Turnaj (od 24.8. – 31.8.2015)

             VII. Turnaj (od 12.10. – 25.10.2016)

             XI. Turnaj (od 9.5. – 22.5.2016)

            

             Usporiadateľ: FAMT Prešov A               

             IV. Turnaj (od 1.9. – 13.9.2015)

             VIII. Turnaj (od 2.4. – 10.4.2016)

             XII. Turnaj (od 23.5. – 5.6.2016)

            

             I. nadstavba

             Usporiadateľ: ?    (6.6. – 12.6.2016)    SKUPINA E:   A1, A2, B1, B2

             Usporiadateľ: ?    (6.6. – 12.6.2016)    SKUPINA F:   C1, C2, D1, D2

             Usporiadateľ: ?    (6.6. – 12.6.2016)    SKUPINA G:   A3, A4, B3, B4

             Usporiadateľ: ?    (6.6. – 12.6.2016)    SKUPINA H:   C3, C4, C5, D3, D4

 

             II. nadstavba

             Usporiadateľ: ?   SKUPINA o 1.- 4. miesto  (13.6. – 19.6.2016)       E1, E2, F1, F2

             Usporiadateľ: ?   SKUPINA o 5.- 8. miesto  (13.6. – 19.6.2016)       E3, E4, F3, F4

             Usporiadateľ: ?   SKUPINA o 9.- 12. miesto  (13.6. – 19.6.2016)     G1, G2, H1, H2

             Usporiadateľ: ?   SKUPINA o 13.- 17. miesto  (13.6. – 19.6.2016)   G3, G4, H3, H4, H5

 

 

 

 

SKUPINA  B

             1. FAMT Prešov B

             2. Kokošovce

             3. Dulova Ves

             4. Záborské

 

             Usporiadateľ: FAMT Prešov B  

             I. Turnaj (od 8.8. – 15.8.2015)

             V. Turnaj (od 14.9. – 27.9.2015)

             IX. Turnaj (od 11.4. – 24.4.2016)

            

             Usporiadateľ: Kokošovce                

             II. Turnaj (od 16.8. – 23.8.2015)

             VI. Turnaj (od 28.9. – 11.10.2015)

             X. Turnaj (od 25.4. – 8.5.2016)

            

             Usporiadateľ: Dulova Ves                 

             III. Turnaj (od 24.8. – 31.8.2015)

             VII. Turnaj (od 12.10. – 25.10.2016)

             XI. Turnaj (od 9.5. – 22.5.2016)

            

             Usporiadateľ: Záborské               

             IV. Turnaj (od 1.9. – 13.9.2015)

             VIII. Turnaj (od 2.4. – 10.4.2016)

             XII. Turnaj (od 23.5. – 5.6.2016)

            

             I. nadstavba

             Usporiadateľ: ?    (6.6. – 12.6.2016)    SKUPINA E:   A1, A2, B1, B2

             Usporiadateľ: ?    (6.6. – 12.6.2016)    SKUPINA F:   C1, C2, D1, D2

             Usporiadateľ: ?    (6.6. – 12.6.2016)    SKUPINA G:   A3, A4, B3, B4

             Usporiadateľ: ?    (6.6. – 12.6.2016)    SKUPINA H:   C3, C4, C5, D3, D4

 

             II. nadstavba

             Usporiadateľ: ?   SKUPINA o 1.- 4. miesto  (13.6. – 19.6.2016)       E1, E2, F1, F2

             Usporiadateľ: ?   SKUPINA o 5.- 8. miesto  (13.6. – 19.6.2016)       E3, E4, F3, F4

             Usporiadateľ: ?   SKUPINA o 9.- 12. miesto  (13.6. – 19.6.2016)     G1, G2, H1, H2

             Usporiadateľ: ?   SKUPINA o 13.- 17. miesto  (13.6. – 19.6.2016)   G3, G4, H3, H4, H5

 

 

 

 

 

             SKUPINA  C

             1. Veľký Šariš

             2. Vyšná Šebastová

             3. Fintice

             4. Záhradné

             5. Medzany

 

             Usporiadateľ: Veľký Šariš  

             I. Turnaj (od 8.8. – 15.8.2015)

             V. Turnaj (od 14.9. – 27.9.2015)

             XII. Turnaj (od 11.4. – 24.4.2016)

            

             Usporiadateľ: Vyšná Šebastová                

             II. Turnaj (od 16.8. – 23.8.2015)

             VI. Turnaj (od 28.9. – 11.10.2015)

             XIII. Turnaj (od 25.4. – 8.5.2016)

            

             Usporiadateľ: Fintice                 

             III. Turnaj (od 24.8. – 31.8.2015)

             VII. Turnaj (od 12.10. – 25.10.2015)

             XIV. Turnaj (od 9.5. – 22.5.2016)

            

             Usporiadateľ: Záhradné               

             IV. Turnaj (od 1.9. – 13.9.2015)

             XI. Turnaj (od 2.4. – 10.4.2016)

             XV. Turnaj (od 23.5. – 5.6.2016)

            

             Usporiadateľ: Medzany               

             VIII. Turnaj (od 26.10. – 8.11.2015)

             IX. Turnaj (od 6.2. – 21.2.2016)

             X. Turnaj (od 12.3. – 31.3.2016)

            

             I. nadstavba

             Usporiadateľ: ?    (6.6. – 12.6.2016)    SKUPINA E:   A1, A2, B1, B2

             Usporiadateľ: ?    (6.6. – 12.6.2016)    SKUPINA F:   C1, C2, D1, D2

             Usporiadateľ: ?    (6.6. – 12.6.2016)    SKUPINA G:   A3, A4, B3, B4

             Usporiadateľ: ?    (6.6. – 12.6.2016)    SKUPINA H:   C3, C4, C5, D3, D4

             II. nadstavba

             Usporiadateľ: ?   SKUPINA o 1.- 4. miesto  (13.6. – 19.6.2016)       E1, E2, F1, F2

             Usporiadateľ: ?   SKUPINA o 5.- 8. miesto  (13.6. – 19.6.2016)       E3, E4, F3, F4

             Usporiadateľ: ?   SKUPINA o 9.- 12. miesto  (13.6. – 19.6.2016)     G1, G2, H1, H2

             Usporiadateľ: ?   SKUPINA o 13.- 17. miesto  (13.6. – 19.6.2016)   G3, G4, H3, H4, H5

 

SKUPINA  D

             1. Trnkov

             2. Kapušany

             3. Nemcovce

             4. Chmeľov

 

             Usporiadateľ: Trnkov  

             I. Turnaj (od 8.8. – 15.8.2015)

             V. Turnaj (od 14.9. – 27.9.2015)

             IX. Turnaj (od 11.4. – 24.4.2016)

 

             Usporiadateľ: Kapušany                

             II. Turnaj (od 16.8. – 23.8.2015)

             VI. Turnaj (od 28.9. – 11.10.2015)

             X. Turnaj (od 25.4. – 8.5.2016)

            

             Usporiadateľ: Nemcovce            

             III. Turnaj (od 24.8. – 31.8.2015)

             VII. Turnaj (od 12.10. – 25.10.2015)

             XI. Turnaj (od 9.5. – 22.5.2016)

            

             Usporiadateľ: Chmeľov               

             IV. Turnaj (od 1.9. – 13.9.2015)

             VIII. Turnaj (od 2.4. – 10.4.2016)

             XII. Turnaj (od 23.5. – 5.6.2016)

            

             I. nadstavba

             Usporiadateľ: ?    (6.6. – 12.6.2016)    SKUPINA E:   A1, A2, B1, B2

             Usporiadateľ: ?    (6.6. – 12.6.2016)    SKUPINA F:   C1, C2, D1, D2

             Usporiadateľ: ?    (6.6. – 12.6.2016)    SKUPINA G:   A3, A4, B3, B4

             Usporiadateľ: ?    (6.6. – 12.6.2016)    SKUPINA H:   C3, C4, C5, D3, D4

 

             II. nadstavba

             Usporiadateľ: ?   SKUPINA o 1.- 4. miesto  (13.6. – 19.6.2016)       E1, E2, F1, F2

             Usporiadateľ: ?   SKUPINA o 5.- 8. miesto  (13.6. – 19.6.2016)       E3, E4, F3, F4

             Usporiadateľ: ?   SKUPINA o 9.- 12. miesto  (13.6. – 19.6.2016)     G1, G2, H1, H2

             Usporiadateľ: ?   SKUPINA o 13.- 17. miesto  (13.6. – 19.6.2016)   G3, G4, H3, H4, H5