Úradná správa č.40, zo dňa 14.4.2016

15.04.2016 08:08

OKIENKO  ObFZ  PREŠOV

 alt

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-4.liga dorast 19.kolo: Gregorovce – Kendice – 26.4.2016 o 17:30 hod.

-3.liga žiaci 18.kolo: Chmiňany – Dulova Ves – 1.6.2016 o 17:00 hod., FK Dulova Ves poplatok 5 eur

-4.D liga žiaci 14.kolo: Fintice – Demjata – 20.4.2016 o 16:00 hod., FK Demjata poplatok 5 eur

2.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja mladších žiakov U13:

-skupina A: Š.Bohdanovce – 23.4.2016 o 14:00 hod. na ihrisku v Š.Bohdanovciach, za účasti FK Lemešany, Ličartovce, FAMT Prešov A a Š.Bohdanovce

3.ŠTK dáva KR do pozornosti R za neuzavretie zápisu do 5 hodín po ukončení stretnutia:

-Kožlej Pavol (5.liga dorast 17.kolo Chmeľov – Víťaz)

4.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Chmeľov zo stretnutia 17.kola 5.ligy dorast Chmeľov – Víťaz (nepripravené podmienky na vytvorenie zápisu v ISSF).

5.ŠTK opätovne pozýva na svoje zasadnutie dňa 21.4.2016 o 16:00 hod. R Jurkovič.

6.ŠTK vzhľadom k množiacim sa prípadom ruší schvaľovanie zmien termínov stretnutí v týždni pred stretnutím. Takáto zmena môže byť schválená len z vážnych dôvodov – náhle hromadné onemocnenie a pod. Žiadosti o zmeny termínov a ÚHČ musia byť náležite odôvodnené. Bez náležitého odôvodnenia nebude žiadostiam vyhovené.

7.ŠTK upozorňuje FK, aby žiadosti o zmenu termínov a ÚHČ zápasov podávali na komisiu ŠTK a nie k jednotlivým zápasom, v opačnom prípade nebudú žiadosti prejednané.

8.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 21.4.2016 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U.č. 224: za 5 napomenutí ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a, od 10.04.2016:    

Ľuboslav PAVÚK (FK Tulčík - 1288987) + 5 €,                                                  

                                                   od 11.04.2016:    

Štefan KOLEČANSKÝ (FK Pečovská Nová Ves - 1241408) + 10 €,                                                  

Ľuboš HUDÁK (FK Kapušany - 1192396) + 10 €,

Andrej HALČIŠÁK (FK Kamenica - 1213926) + 10 €,

Richard VARGA (FK Ovčie - 1239807) + 10 €.

U.č. 225: Peter BARAN (FK Záborské - 1307889), 6. liga dospelí, 17.kolo, 10.04.2016 FK Dubovica – FK Záborské, vylúčený po druhom napomenutí. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 1 súťažné stretnutie,  podľa DP čl. 37/3,od 11.04.2016 + 10 €.

U.č. 226: Patrik HRICIŠIN (FK Vyšná Šebastová - 1257900), 6. liga dospelí, 17.kolo, 10.04.2016 FK Vyšná Šebastová – FK Pečovská Nová Ves, vylúčený za HNS – prudké sotenie do súpera zo zranením v neprerušenej hre. DO: pozastavenie výkonu  akejkoľvek športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii, 17 DP do vyriešenia prípadu, zároveň DK žiada hráča Peter Petrek (FK Pečovská Nová Ves - 1225835)  o predloženie dokladu z ošetrenia, doručiť na sekretariát ObFZ Prešov do 20.04.2016 .

U.č. 227: Maroš BUJŇÁK (FK Torysa - 1234078), 6. liga dospelí, 17.kolo, 10.04.2016 Fričovský FK – FK Torysa, vylúčený po druhom napomenutí. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 1 súťažné stretnutie,  podľa DP čl. 37/3, od 11.04.2016 + 10 €.

U.č. 228: Peter MIKOLAJ (FK Nemcovce - 1201087), 6. liga dospelí, 17.kolo, 10.04.2016 FK Široké – FK Nemcovce, vylúčený po druhom napomenutí. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 1 súťažné stretnutie,  podľa DP čl. 37/3,od 11.04.2016 + 10 €.

U.č. 229: Dávid HRIC (FK Kapušany - 1251359), 7. liga dospelí, 17.kolo, 10.04.2016 FK Kapušany – FK Žipov, vylúčený po druhom napomenutí. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 1 súťažné stretnutie,  podľa DP čl. 37/3, od 11.04.2016 + 10 €.

U.č. 230: Peter SLANINA (FK Víťaz - 1135205), 7. liga dospelí, 17.kolo, 10.04.2016 FK Chminianska Nová Ves – FK Víťaz, vylúčený po druhom napomenutí. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 1 súťažné stretnutie,  podľa DP čl. 37/3,od 11.04.2016 + 10 €.

U.č. 231: Pavol POLÁČEK (FK Víťaz - 1228282), 7. liga dospelí, 17.kolo, 10.04.2016 FK Chminianska Nová Ves – FK Víťaz, vylúčený, po vyjadrení odbornej komisie. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii, 71/2a,71/2b DP na 1 súťažné stretnutie,  podľa DP čl. 37/3, od 11.04.2016 + 10 €.

U.č. 232: Richard ŠOLTIS (FK Janov - 1291129), 7.  liga dospelí, 17.kolo, 10.04.2016 FK Janov – FK Uzovský Šalgov, vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 3 týždne,  podľa DP čl. 49/1b, 49/2b, od 11.04.2016  do 01.05.2016 + 10 €.

U.č. 233: Peter ČECH (FK Víťaz - 1291085), 5. liga dorast, 17.kolo, 10.04.2016 FK Chmeľov – FK Víťaz, vylúčený za HNS – hrubé urážky voči súperovi. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na obdobie  2 stretnutia, podľa DP čl. 47/1a, 47/2a, od 11.04.2016 + 5 €.

U.č. 234: Marek MARINAK (FK Chmeľov - 1323393), 5. liga dorast, 17.kolo, 10.04.2016 FK Chmeľov – FK Víťaz, vylúčený za HNS – hrubé urážky voči súperovi. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na obdobie  2 stretnutia, podľa DP čl. 47/1a, 47/2a, od 11.04.2016 + 5 €.

U.č: 235:  DK ukladá na podnet ŠTK a podľa čl. 9/1b DP pokarhanie za nedodržanie UHČ pre neskorý príchod na stretnutie FK:

Jakubovany v stretnutí 12. kola, 4.D ligy žiaci, FK Fintice – FK Jakubovany + 5 €.

DO: Podľa Rozpisu ObFZ, 18. Nenastúpenie a oneskorené nastúpenie, písm. c.)

U.č. 236: DK ukladá na podnet ŠTK finančnú pokutu 2 € za nevytvorené podmienky na vyhotovenie zápisu o stretnutí v ISSF pre  FK Ostrovany v stretnutí 16.kola, 3.ligy žiaci.

DO: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 17. Povinnosti usporiadateľského klubu, písm. e). + 5 €.

DK upozorňuje kluby na čl. 9 (str. 11) Rozpisu súťaži ObFZ Prešov (A. Všeobecné ustanovenia):

9. Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho  opatrenia: všetky žiadosti je potrebné podávať cez elektronickú podateľňu v ISSF  „zaevidovanie podania na komisiu (DK)“, žiadosti v papierovej forme nebudú akceptované. V týchto žiadostiach je potrebné uvádzať všetky náležitosti: FK, meno a priezvisko hráča, registračné číslo, kolo v ktorom bol hráč vylúčený, stretnutie, výšku  trestu, číslo uznesenia. Ak bude žiadosť nekompletná, bude komisiou DK prerokovaná za poplatok azamietnutá.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od ich oznámenia (podľa DP čl. 84/1).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1. KR opätovne pozýva na svoje zasadnutie R JURKOVIČ Tomáš na 21.04.2016 (štvrtok) o 16,15 hod.

2. KR na základe podnetu FK Víťaz vzhliadla videozáznam zo stretnutia Chminianská Nová Ves – Víťaz.

                    Námietka č.1 – neopodstatnená.      R mal udeliť ŽK pre D6 a D2, nie ČK.

                Námietka č.2 – neopodstatnená.      R správne nechal pokračovať v hre, nejednalo sa o úmyselné hranie rukou v PÚ D.

                Námietka č.3 – nie je na videozázname.

FK Víťaz 15,- € prejednávací poplatok.

KR odstupuje FK Chminianská Nová Ves DK za neúplne dodanie videozáznamu zo stretnutia Chmin.N.Ves – Víťaz.

3. Poplatky za neskoré ospravedlnenia – 3,-€:

    VLČEK Miroslav, DURKÁČ Adam.

    Poplatky za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie – 6,-€:

    OLEJNÍK Imrich.

    Poplatok za neuzavretie zápisu o stretnutí do 5 hod. po ukončení stretnutia – 5,- €

    (5. liga dorast Chmeľov – Víťaz 17.kolo)

4. KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutiach hraných počas 16. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované. 

5. KR dôrazne žiada o vyplnenie a doručenie tlačív na sekretariát ObFZ Prešov (do 20.04.2016 do 12:00 hod) ku ktorým ste dostali pokyny na zimnom seminári na Drienici a zároveň Vám boli aj odoslané e-mailovou poštou.

6. Zmeny v obsadení R a DZ budú zverejnené 15.4.2016 do 12.00 hod.